Fot. Stocznia Szczecin S.A.

W województwie zachodniopomorskim jest wytwarzane 4,5 proc. polskiego PKB.

Przemysł województwa pomorskiego skupia 3,4 proc. krajowego zatrudnienia i dostarcza 3,1 proc. ogólnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu. Głównymi gałęzie gospodarki województwa zachodniopomorskiego to przemysł stoczniowy, energetyczny, chemiczny, papierniczy i drzewny, a także produkcja rolno-spożywcza, w tym przemysł browarniczy i rybołówstwo.

Duże znaczenie dla regionu mają także znajdujące się na jego terenie 4 morskie porty handlowe, 10 małych portów bałtyckich i 13 przystani rybackich. Za ich pośrednictwem jest realizowane około 90 proc. pasażerskiego ruchu promowego i 47 proc. przeładunków w Polsce. Główne gałęzie przemysłu skoncentrowane są w aglomeracji szczecińskiej.

Rynek pracy i wynagrodzenia

W województwie zachodniopomorskim w 2007 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 160,3 tys. osób i było o 3,3 proc. wyższe niż w 2006 roku. Z tego w sektorze prywatnym pracowało 130,8 tys. osób (81,6 proc. ogółu). Natomiast w sektorze publicznym było zatrudnionych 29,5 tys. osób (o 1,4 proc. mniej niż w 2006 roku).

W porównaniu z rokiem poprzednim największy wzrost zatrudnienia miał miejsce w hotelach i restauracjach (o 14,8 proc.), budownictwie (o 7,5 proc.) oraz obsłudze nieruchomości i firm (o 6,3 proc.). Zmniejszyło się natomiast zatrudnienie przy wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, wodę - o 1,1 procent.

Według stanu z końca grudnia 2007 r. w ewidencji zachodniopomorskich urzędów pracy pozostawało 103,2 tys. zarejestrowanych bezrobotnych - to o 35,6 tys. osób mniej niż w grudniu 2006 roku. Tym samym Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2007 roku wyniosła 16,6 procent. Oznacza to jej spadek o 4,9 punktu procentowego. Najniższy wskaźnik bezrobocia w województwie nadal utrzymał się w Szczecinie (6,5 proc.), a najwyższy wystąpił w powiecie białogardzkim (32,0 procent).

W 2007 roku ożywieniu na rynku pracy towarzyszył dalszy wzrost wynagrodzeń. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ukształtowało się na poziomie 2572,18 zł, czyli wyższym o 10,6 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim i stanowiło 89,1 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju (wobec 88,0 proc. przed rokiem).

Relacja przeciętnego wynagrodzenia w sektorze prywatnym do przeciętnej płacy w sektorze publicznym zwiększyła się w ujęciu rocznym o 2,3 pkt. do 67,8 procent. I tak w sektorze prywatnym przeciętna płaca brutto ukształtowała się zaś na poziomie 2365,23 zł, a więc wzrosło o 12,0 proc. w skali roku. Natomiast w sektorze publicznym przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2007 roku wyniosło 3489,59 zł i było o 8,3 proc. wyższe niż w 2006 roku.

W największym stopniu wzrost płac w odniesieniu do 2006 roku dotyczył budownictwa (o 16,0 proc.) oraz hoteli i restauracji (o 15,4 proc.), czemu towarzyszył najszybszy w województwie wzrost zatrudnienia. Większy niż przeciętnie wzrost wynagrodzeń wystąpił również w handlu i naprawach (o 12,0 proc.), górnictwie i przetwórstwie przemysłowym (po 11,7 proc.) oraz obsłudze nieruchomości i firm (o 10,2 proc.).

Mieszkania

W 2007 roku w województwie zachodniopomorskim oddano do użytkowania 6454 mieszkania (4,8 proc. w skali kraju), a więc o 26,1 proc. więcej niż przed rokiem. W największym stopniu wpłynął na to wzrost w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (o 42,4 proc.), w ramach którego przekazano 2611 mieszkań oraz społecznym czynszowym, gdzie zanotowano wzrost o 96,1 proc. (z 473 w 2006 do 928 mieszkań w 2007 roku).

W strukturze mieszkań oddanych do użytkowania znacznie zmniejszył się udział mieszkań zrealizowanych przez inwestorów indywidualnych (z 44,2 proc. do 36,0 proc.), natomiast zwiększył się - budownictwa społecznego czynszowego (z 9,2 proc. do 14,4 proc.) oraz przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem (z 35,8 proc. do 40,5 procent).

Najwięcej mieszkań oddano do użytku w mieście na prawach powiatu - Szczecinie (2015 mieszkań), gdzie jednocześnie odnotowano największy w skali województwa wzrost w ujęciu rocznym (o 124,6 proc.).

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wybudowanego w 2007 roku wyniosła 94,5 m2 i była o 4,1 m2 mniejsza niż przed rokiem. Główny wpływ miało na to zmniejszenie przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania w budownictwie indywidualnym (o 0,5 m2 do 147,6 m2).

Firmy i instytucje

W końcu 2007 roku rejestr REGON obejmował 210,8 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących wyłącznie gospodarstwa rolne). To o 1,3 tys. więcej niż przed rokiem. 95,9 proc. z tego działało w sektorze prywatnym (202,2 tys. jednostek), a w sektorze publicznym 8,5 tysiąca.
Podobnie jak przed rokiem, najwięcej podmiotów koncentrowało swoją działalność na handlu i naprawach (28,4 proc. ogółu zarejestrowanych podmiotów). Znaczny udział w liczbie podmiotów ogółem stanowiły również jednostki zajmujące się obsługą nieruchomości i firm (18,0 proc.), budownictwem (11,2 proc.) oraz przetwórstwem przemysłowym (8,7 proc.).
W 2007 roku najwięcej powstało - 1520 - nowych podmiotów, działających w branży budowlanej i pokrewnych. Natomiast najwięcej ubyło firm prowadzących działalność w zakresie handlu i napraw - 1295.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego na koniec 2007 roku działało 29 przedsiębiorstw państwowych i było to o 33 firm mniej niż rok wcześniej.

Przemysł, handel, budownictwo

W 2007 roku produkcja sprzedana przemysłu w województwie zachodniopomorskim osiągnęła poziom 23,23 mld zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się o 12,0 proc., a dynamika tego wzrostu była wyższa (o 2,3 pkt) niż w kraju.

Wzrost produkcji sprzedanej w porównaniu z rokiem poprzednim osiągnięto w 21 działach przemysłu (spośród 26), których łączny udział w wartości produkcji sprzedanej przemysłu ogółem wyniósł 81,4 procent. Największy przyrost zanotowały firmy, zajmujące się produkcją drewna i wyrobów z drewna oraz słomy i wikliny (o 32,0 proc.), mebli oraz pozostałej działalności produkcyjnej (o 24,8 proc.) a także wytwarzających wyroby z metali (o 24,4 proc.).

W okresie styczeń - grudzień 2007 roku przedsiębiorstwa budowlane osiągnęły przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w kwocie 3,04 mld zł i było to o 13,9 proc. więcej niż w 2006 roku. Z tego sprzedaż produkcji budowlano-montażowej przyniosła przychód w kwocie 2,14 mld zł, co w porównaniu z rokiem poprzednim oznacza jej wzrost o 10,3 procent. Zwiększenie sprzedaży odnotowano w przedsiębiorstwach zajmujących się budowlanymi pracami wykończeniowymi (o 19,6 proc.) oraz wznoszeniem budowli, inżynierią lądową i wodną (o 14,1 procent).

W portach morskich województwa zachodniopomorskiego w 2007 roku przeładowano 21,2 mln ton ładunków, czyli o 3,0 proc. mniej niż w 2006 roku. Podobnie jak przed rokiem obniżyły się przeładunki zboża (o 18,9 proc.), rudy (o 16,8 proc) oraz węgla i koksu (o 14,7 proc). Wzrosły natomiast obroty ładunkowe drewna (o 64,4 proc.) ropy i przetworów naftowych (o 44,0 procent).

gospodarka, zachodniopomorskie
GUS