Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Budżet Polski na 2014 rok. Rząd zdecydował

0
Podziel się

Ze względu na niestabilną sytuację ekonomiczną w Europie, budżet Polski na przyszły rok jest mocno konserwatywny.

Budżet Polski na 2014 rok. Rząd zdecydował
(Dyjuk/Reporter)
bDBblRXF

Rada Ministrów przyjęła właśnie projekt ustawy budżetowej na 2014 rok, który został przedłożony przez ministra finansów. Zakłada, że dochody wyniosą 276.912.224 tys. zł, wydatki nie będą wyższe niż 324.637.369 tys. zł, a deficyt nie przekroczy 47.725.145 tys. zł.

Projekt uwzględnia również budżet środków europejskich: dochody - 77.957.123 tys. zł i wydatki - 78.348.825 tys. zł (ujemny wynik w wysokości 391.702 tys. zł). Prognozę dochodów na 2014 r. oparto na przewidywanej wyższej niż w 2013 r. dynamice wzrostu PKB (2,5 proc. w porównaniu do 1,5 proc.). Oznacza to, że realne tempo wzrostu PKB w 2014 r. wyniesie 2,5 proc.

Na wzrost dochodów budżetowych w 2014 r. będą miały wpływ głównie czynniki makroekonomiczne. Przy opracowaniu bazy podatkowej zastosowano następujące wskaźniki makroekonomiczne: realny wzrost PKB o 2,5 proc.; średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,4 proc.; nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 3,5 proc., spadek zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,1 proc., wzrost spożycia prywatnego o 4,6 proc. (w ujęciu nominalnym).

bDBblRXH

W 2014 r., w stosunku do roku bieżącego, zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z PIT: wzrośnie z 49,27 do 49,38 proc., w przypadku CIT - ten udział pozostanie na poziomie z tego roku, czyli wyniesie 22,86 proc.

Jeśli chodzi o najistotniejsze zmiany podatkowe, mające wpływ na dochody budżetu państwa w 2014 r., będą to m.in.: utrzymanie stawek VAT na aktualnym poziomie; likwidacja tzw. ulgi w podatku VAT, która umożliwiała zwrot osobom fizycznym części wydatków poniesionych na budownictwo mieszkaniowe (będzie to powiązane z programem o nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych); zmiany w prawie do odliczeń przy zakupie samochodów osobowych rejestrowanych jako ciężarowe oraz paliw do ich napędu. Zakładany jest także wzrost stawki podatku akcyzowego na: wyroby spirytusowe o 15 proc. i papierosy o 5 proc.

Przewidziano opodatkowanie akcyzą gazu ziemnego do celów opałowych i napędowych (od listopada 2013 r.), ale z szerokim zakresem zwolnień, np. dla gospodarstw domowych. Przyjęto ograniczenie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich i pokrewnych (zmiana wprowadzona od 2013 r.) oraz włączenie spółek komandytowo-akcyjnych do ustawy o CIT. Będzie też realizowany zapis o ograniczeniu ulgi z tytułu użytkowania internetu i uwzględnione zostaną zmiany dotyczące ulg w przypadku wychowywania dzieci (regulacje wprowadzone od 2013 r.).

Najważniejsze parametry systemu podatkowego, tj. progi podatkowe, kwota zmniejszająca podatek, kwoty zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu oraz większość limitów ulg podatkowych - pozostaną na niezmienionym poziomie. Przy wzroście podstawy opodatkowania oznacza to wzrost efektywnej stawki podatkowej.

bDBblRXN

Prognozuje się, że w 2014 r. dochody ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi wyniosą 1.654.110. tys. zł, co oznacza o 3,3 proc. więcej niż w 2013 r**. **Wydatki budżetu państwaZe względu na niestabilną sytuację ekonomiczną w Europie i na świecie budżet państwa na 2014 r. stworzono na podstawie dość konserwatywnych założeń.

Przy konstruowaniu limitu wydatków na 2014 r. nadal brano pod uwagę konsekwencje przekroczenia w 2008 r. przez deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych 3 proc. PKB. Dlatego konieczne jest kontynuowanie działań mających na celu ograniczenie nadmiernego deficytu oraz stabilizację finansów publicznych, z uwzględnieniem określonych reguł ograniczenia wydatków budżetowych.

W 2014 r., tak jak w latach ubiegłych, zostanie zamrożony fundusz wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych, z wyłączeniem sektora samorządowego oraz wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych, które mają rosnąć w nominalnym tempie 9,14 proc. rocznie, tak aby w latach 2013-2015 ich wzrost osiągnął łącznie 30 proc.

W wydatkach zaplanowano także środki na finansowanie i współfinansowanie programów oraz projektów realizowanych z udziałem pieniędzy unijnych, a także środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA.

bDBblRXO

Ponieważ rząd, zgodnie z konstytucją, projekt ustawy budżetowej musi przesłać Sejmowi do końca września - stabilizującą regułę wydatkową w projekcie tego budżetu zastosowano pomocniczo. Chodzi o to, że nowelizacja ustawy o finansach publicznych, wprowadzająca tę regułę, nie wejdzie w życie w tym terminie. Dlatego nowa reguła zostanie w pełni zastosowana w projekcie budżetu państwa na 2015 r. Reguła ta nakłada ograniczenia na poziom wydatków publicznych.

Limit wydatków budżetowych na 2014 r. jest niższy o 0,8 proc. od zaplanowanego w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2013 r. Limit wydatków uwzględnia zaplanowane na 2014 r. zmiany w systemie emerytalnym, w jego części kapitałowej, które będą oddziaływać na finanse publiczne. Rozwiązania te wpłyną na obniżenie: dotacji do FUS, wydatków na obsługę długu publicznego i potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa. Udział wydatków budżetu państwa w PKB w 2014 r. wyniesie 18,9 proc. wobec 19,9 proc. w 2013 r., co oznacza spadek o 1 punkt procentowy.

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w wydatkach mają stanowić dotacje i subwencje (47,3 proc.), następnie wydatki bieżące jednostek budżetowych (20,2 proc.) oraz obsługa długu Skarbu Państwa (11,1 proc.). W porównaniu z 2013 r. największy wzrost wydatków będzie dotyczył środków przeznaczonych na wydatki bieżące jednostek budżetowych, natomiast największy spadek – środków przeznaczonych na obsługę długu Skarbu Państwa.
Deficyt budżetu państwaPrzyjmuje się, że w 2014 r. deficyt budżetowy nie przekroczy 47.725,1 mln zł. Z kolei deficyt budżetu środków europejskich wyniesie 391,7 mln zł. Na sfinansowanie obu deficytów oraz ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania w kwocie 54.984,5 mln zł złożą się salda finansowania: krajowego (32.437,3 mln zł) i zagranicznego (22.547,2 mln zł).

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej, w 2014 r. realizowanych będzie 37 programów wieloletnich, na które zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 8.302.339 tys. zł. W 2014 r. planowane przychody z prywatyzacji mają wynieść 3,7 mld zł.

bDBblRXP

Rada Ministrów przyjęła Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2014-2017, przedłożoną przez ministra finansów._ Strategia _ oraz zawarte w niej prognozy długu publicznego uwzględniają dane przyjęte w założeniach do projektu ustawy budżetowej na 2014 r., w tym planowane zmiany w systemie emerytalnym, które wpłyną znacząco na zmniejszenie poziomu długu publicznego w 2014 r., a w latach następnych będą ograniczać jego przyrost. W 2014 r. nastąpi znaczący spadek długu przede wszystkim na skutek przeniesienia do sektora publicznego obligacyjnej części aktywów OFE.

Według szacunków, całkowite zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu finansowania dodatkowych potrzeb pożyczkowych związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem OFE, wyniosło na koniec 2012 r. 279,4 mld zł i stanowiło 17,5 proc. PKB. Oznacza to, że dług z tytułu OFE stanowił ponad 30 proc. całego długu publicznego. Zmiany w systemie emerytalnym spowodują skokowe obniżenie długu publicznego w 2014 r.

bDBblRXQ

Przyjęta przez rząd _ Strategia _ jest kontynuacją strategii przyjętej w 2012 roku. Utrzymano w niej główny cel, jakim jest minimalizacja kosztów obsługi długu w dłuższym okresie, z uwzględnieniem ograniczeń związanych z ryzykiem. Kontynuowane będą dotychczasowe zadania dotyczące zwiększenia płynności, efektywności i przejrzystości rynku skarbowych papierów wartościowych oraz podjęte nowe, związane z kolejnym etapem konsolidacji zarządzania płynnością sektora finansów publicznych._ _

_ Strategia _ przewiduje, że w latach 2014-2017: utrzymane będzie elastyczne podejście do kształtowania struktury finansowania pod względem wyboru rynku, waluty i instrumentów w taki sposób, by zminimalizować koszty obsługi z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przyjętych poziomów ryzyka i ewentualnego wpływu na politykę pieniężną; głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa będzie rynek krajowy; udział długu w walutach obcych wzrośnie przejściowo (w 2014 r.) w następstwie umorzenia nabytych od ZUS obligacji Skarbu Państwa do ok. 35-37 proc., by w kolejnych latach obniżać się - docelowo poniżej 30 proc.; w polityce emisyjnej priorytetem będzie budowanie dużych i płynnych emisji o oprocentowaniu stałym.

Dotyczy to zarówno rynku krajowego, jak i rynku euro i dolara amerykańskiego; średnia zapadalność długu krajowego powinna być zwiększona do ok. 4,5 roku (o ile będzie to możliwe z punktu widzenia popytu i poziomu rentowności w poszczególnych segmentach krzywej dochodowości), a średnia zapadalność długu Skarbu Państwa będzie utrzymywana na poziomie nie niższym niż 5 lat.

Zagrożenia dla realizacji _ Strategii _ związane są m.in. z innym niż zakładany scenariuszem sytuacji makroekonomicznej, np. wolniejszym wzrostem PKB, wyższymi stopami procentowymi czy wahaniami kursu walutowego. Zagrożenia mogą również mieć związek z sytuacją międzynarodową, np. wolniejszym wzrostem gospodarczym w Europie i USA czy odpływem kapitału pożyczkowego na inwestycje na rynkach bazowych. Realizacji _ Strategii _ może zagrozić ponadto nadmierny wzrost relacji długu publicznego oraz długu general government do PKB.

Rada Ministrów przyjęła trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2014-2016, przedłożony przez szefa służby cywilnej. Ustalono trzyletni limit mianowań urzędników w służbie cywilnej – w każdym kolejnym roku: 2014, 2015, 2016 będzie to 200 osób.

Oznacza to, że w najbliższych trzech latach łączna liczba mianowań wyniesie 600 osób. Uzyskanie statusu urzędnika mianowanego służby cywilnej, będące sprawdzianem kompetencji, służy budowie profesjonalnego korpusu służby cywilnej. Możliwość mianowania zwiększa motywację do rozwoju i zdobywania nowych umiejętności. Dzięki mianowaniom w administracji państwowej pracują osoby o coraz wyższych kwalifikacjach.

Czytaj więcej w Money.pl
Zmiany w budżecie? Jest odpowiedź Tuska - Nie przewidujemy żadnych zmian, jeśli chodzi o główne paramenty budżetu na rok 2014 zapisane w projekcie, którym zajmie się rząd - poinformował premier Donald Tusk.
Znowu przestrzelili z budżetem? Ale tym razem w dół Dochody w 2013 roku mogą przebić założenia. Wszystko dzięki trendom.
Nowela budżetu przeszła przez Sejm Sejmowa komisja finansów publicznych poparła senackie poprawki, które zwiększają o 220 mln zł środki na pożyczki dla samorządu terytorialnego.
bDBblRYi
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)