Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Budżet Polski na 2014 rok. Rząd zdecydował

Budżet Polski na 2014 rok. Rząd zdecydował

Fot. Dyjuk/Reporter

Rada Ministrów przyjęła właśnie projekt ustawy budżetowej na 2014 rok, który został przedłożony przez ministra finansów. Zakłada, że dochody wyniosą 276.912.224 tys. zł, wydatki nie będą wyższe niż 324.637.369 tys. zł, a deficyt nie przekroczy 47.725.145 tys. zł.

Projekt uwzględnia również budżet środków europejskich: dochody - 77.957.123 tys. zł i wydatki - 78.348.825 tys. zł (ujemny wynik w wysokości 391.702 tys. zł). Prognozę dochodów na 2014 r. oparto na przewidywanej wyższej niż w 2013 r. dynamice wzrostu PKB (2,5 proc. w porównaniu do 1,5 proc.). Oznacza to, że realne tempo wzrostu PKB w 2014 r. wyniesie 2,5 proc.Na wzrost dochodów budżetowych w 2014 r. będą miały wpływ głównie czynniki makroekonomiczne. Przy opracowaniu bazy podatkowej zastosowano następujące wskaźniki makroekonomiczne: realny wzrost PKB o 2,5 proc.; średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,4 proc.; nominalny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 3,5 proc., spadek zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,1 proc., wzrost spożycia prywatnego o 4,6 proc. (w ujęciu nominalnym).

W 2014 r., w stosunku do roku bieżącego, zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z PIT: wzrośnie z 49,27 do 49,38 proc., w przypadku CIT - ten udział pozostanie na poziomie z tego roku, czyli wyniesie 22,86 proc.

Jeśli chodzi o najistotniejsze zmiany podatkowe, mające wpływ na dochody budżetu państwa w 2014 r., będą to m.in.: utrzymanie stawek VAT na aktualnym poziomie; likwidacja tzw. ulgi w podatku VAT, która umożliwiała zwrot osobom fizycznym części wydatków poniesionych na budownictwo mieszkaniowe (będzie to powiązane z programem o nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych); zmiany w prawie do odliczeń przy zakupie samochodów osobowych rejestrowanych jako ciężarowe oraz paliw do ich napędu. Zakładany jest także wzrost stawki podatku akcyzowego na: wyroby spirytusowe o 15 proc. i papierosy o 5 proc.

Przewidziano opodatkowanie akcyzą gazu ziemnego do celów opałowych i napędowych (od listopada 2013 r.), ale z szerokim zakresem zwolnień, np. dla gospodarstw domowych. Przyjęto ograniczenie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich i pokrewnych (zmiana wprowadzona od 2013 r.) oraz włączenie spółek komandytowo-akcyjnych do ustawy o CIT. Będzie też realizowany zapis o ograniczeniu ulgi z tytułu użytkowania internetu i uwzględnione zostaną zmiany dotyczące ulg w przypadku wychowywania dzieci (regulacje wprowadzone od 2013 r.).

Najważniejsze parametry systemu podatkowego, tj. progi podatkowe, kwota zmniejszająca podatek, kwoty zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu oraz większość limitów ulg podatkowych - pozostaną na niezmienionym poziomie. Przy wzroście podstawy opodatkowania oznacza to wzrost efektywnej stawki podatkowej.

Prognozuje się, że w 2014 r. dochody ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi wyniosą 1.654.110. tys. zł, co oznacza o 3,3 proc. więcej niż w 2013 r.
Wydatki budżetu państwaZe względu na niestabilną sytuację ekonomiczną w Europie i na świecie budżet państwa na 2014 r. stworzono na podstawie dość konserwatywnych założeń.

Przy konstruowaniu limitu wydatków na 2014 r. nadal brano pod uwagę konsekwencje przekroczenia w 2008 r. przez deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych 3 proc. PKB. Dlatego konieczne jest kontynuowanie działań mających na celu ograniczenie nadmiernego deficytu oraz stabilizację finansów publicznych, z uwzględnieniem określonych reguł ograniczenia wydatków budżetowych.

W 2014 r., tak jak w latach ubiegłych, zostanie zamrożony fundusz wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych, z wyłączeniem sektora samorządowego oraz wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych, które mają rosnąć w nominalnym tempie 9,14 proc. rocznie, tak aby w latach 2013-2015 ich wzrost osiągnął łącznie 30 proc.

W wydatkach zaplanowano także środki na finansowanie i współfinansowanie programów oraz projektów realizowanych z udziałem pieniędzy unijnych, a także środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA.

Ponieważ rząd, zgodnie z konstytucją, projekt ustawy budżetowej musi przesłać Sejmowi do końca września - stabilizującą regułę wydatkową w projekcie tego budżetu zastosowano pomocniczo. Chodzi o to, że nowelizacja ustawy o finansach publicznych, wprowadzająca tę regułę, nie wejdzie w życie w tym terminie. Dlatego nowa reguła zostanie w pełni zastosowana w projekcie budżetu państwa na 2015 r. Reguła ta nakłada ograniczenia na poziom wydatków publicznych.

Limit wydatków budżetowych na 2014 r. jest niższy o 0,8 proc. od zaplanowanego w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2013 r. Limit wydatków uwzględnia zaplanowane na 2014 r. zmiany w systemie emerytalnym, w jego części kapitałowej, które będą oddziaływać na finanse publiczne. Rozwiązania te wpłyną na obniżenie: dotacji do FUS, wydatków na obsługę długu publicznego i potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa. Udział wydatków budżetu państwa w PKB w 2014 r. wyniesie 18,9 proc. wobec 19,9 proc. w 2013 r., co oznacza spadek o 1 punkt procentowy.

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w wydatkach mają stanowić dotacje i subwencje (47,3 proc.), następnie wydatki bieżące jednostek budżetowych (20,2 proc.) oraz obsługa długu Skarbu Państwa (11,1 proc.). W porównaniu z 2013 r. największy wzrost wydatków będzie dotyczył środków przeznaczonych na wydatki bieżące jednostek budżetowych, natomiast największy spadek – środków przeznaczonych na obsługę długu Skarbu Państwa.
Deficyt budżetu państwaPrzyjmuje się, że w 2014 r. deficyt budżetowy nie przekroczy 47.725,1 mln zł. Z kolei deficyt budżetu środków europejskich wyniesie 391,7 mln zł. Na sfinansowanie obu deficytów oraz ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania w kwocie 54.984,5 mln zł złożą się salda finansowania: krajowego (32.437,3 mln zł) i zagranicznego (22.547,2 mln zł).

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej, w 2014 r. realizowanych będzie 37 programów wieloletnich, na które zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 8.302.339 tys. zł. W 2014 r. planowane przychody z prywatyzacji mają wynieść 3,7 mld zł.

Na drugiej stronie czytaj o nowej strategii zarządzenia długiem publicznym.

Poprzednia strona
  • 1
  • 2
założenia, budżet polski
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
konrad77
83.238.175.* 2013-09-28 10:21
żeby nie pisać tego samego pozwolę sobie odesłać do mojego komentarza na blogu - http://konradszczypczyk.pl/budzet-2014-czyli-oj-bedzie-sie-dzialo/ - i powtórzyć tą samą sugestię - skasować ekcella i zrobić "tabelkę" od nowa tylko z sensem!!!!!