Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

PIT 2009 - Ulgi mieszkaniowe z lat ubiegłych (prawa nabyte)

0
Podziel się

Ulgi mieszkaniowe, zarówno odliczane od dochodu, jak i od podatku, przysługują tylko podatnikom, którzy uzyskali do nich prawo w latach ubiegłych.

bEhZkTTp

Obowiązują na zasadzie praw nabytych, których państwo odebrać nie może zgodnie z zasadą _ prawo nie działa wstecz _.

Ulga odsetkowa

Ulga odsetkowa obowiązywała w latach 2002-2006. Korzystać z niej mogą osoby, które zaciągnęły kredyt do końca 2006 roku.

Kto może odliczyć ulgę?

Podatnicy, którym w latach 2002-2006 udzielono kredytu na wkład własny, zakup, budowę, rozbudowę domu lub mieszkania. Pożyczka udzielona być musiała do 1 stycznia 2007 r.

bEhZkTTr

Ulga przysługuje do końca spłat, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2027 r.

Sposób odliczania

Ulgę odlicza się od dochodu

Limity

Odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki:

bEhZkTTx

- naliczone za okres począwszy od 1 stycznia 2002 r. i zapłacone od tego dnia,

- od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej w 2009 roku kwocie 243 460 , ustalonej w roku zakończenia inwestycji.

Odliczenia dokonuje się najwcześniej za rok podatkowy, *w którym została zakończona dana inwestycja. *

bEhZkTTy

Wydatki odliczane w ramach ulgi dotyczą odsetek zapłaconych *łącznie przez oboje małżonków. *

Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu - odliczeń dokonuje się, zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych, bądź od dochodu każdego z małżonków, w proporcji wskazanej we wniosku, bądź od dochodu jednego z małżonków.


Opis

Od podstawy obliczenia podatku odlicza się faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi (osobie fizycznej posiadającej miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) **na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanych z:

bEhZkTTz
 • - budową budynku mieszkalnego, albo
  • - wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
  • - zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
  • - nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Zasady kontynuacji ulgi odsetkowej nie stosuje się do podatników, którzy zaciągnęli kredyt na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz. 1354).

bEhZkTTA

Uwagi

Ulgę można odliczyć, gdy odsetki:

 • - zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez uprawnione podmioty,
 • - nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku,
 • - nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym

Ulga przysługuje tylko wtedy, gdy podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na: **

 • - zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
  • - budowę budynku mieszkalnego,
  • - wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,
  • - zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
  • - nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
  • - przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
  • - systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Odliczeniu nie podlegają odsetki od kredytów:

 • - udzielanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego towarzystwom budownictwa społecznego oraz spółdzielniom mieszkaniowym na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę mieszkań na wynajem oraz udostępniania lokalu mieszkalnego na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na podstawie przepisów o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
  • - udzielanych przez kasy mieszkaniowe na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
  • - udzielanych na usuwanie skutków powodzi na zasadach określonych w przepisach o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na usuwanie skutków powodzi,
  • - objętych wykupem odsetek ze środków z budżetu państwa na zasadach określonych w przepisach o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych,
  • - wykorzystanych na nabycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu w związku z inwestycją; w przypadku wykorzystania kredytu na cele wymienione w sekcji ,,Opis" oraz na nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu odliczeniu nie podlegają odsetki od części kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostają wydatki na nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu w łącznych wydatkach.

_ Podstawa prawna _

_ Art. 26b Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. oraz oraz art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588); obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15.12.2006 r. - M.P. Nr 89, poz. 926 ** _

_ _
Kontynuacja oszczędzania w kasach mieszkaniowych

Komu przysługuje ulga?

Podatnikom, którzy przed 1 stycznia 2002 r. podpisali umowę z bankiem o systematyczne gromadzenie oszczędności w tzw. Kasie Mieszkaniowej

Sposób odliczania

Od podatku

Limity

Kwota, o którą zmniejsza się podatek nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 30 procent sumy wpłat do kasy mieszkaniowej *dokonanych w tym roku, nie więcej jednak niż *11 340 zł.

Uwagi

Ulga dotyczy łącznie obojga małżonków.

Środki pieniężne zgromadzone przez podatnika w kasie mogą być wydane na:

 • - nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu albo lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość,
  • - uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • - remont kupionego domu lub mieszkania,
  • - spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na wymienione wyżej cele,
  • - nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest lub ma być położony lokal mieszkalny kredytobiorcy.

Jeżeli podatnik skorzystał z omawianego odliczenia a następnie wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę, bądź przeniósł uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych - do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów.

_ Podstawa prawna _

_ Art. 4 ust. 3 nowelizacji Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 21 listopada 2001 r. - Dz.U. Nr 134, poz. 1509 _

bEhZkTTS
KOMENTARZE
(0)