Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Szokujący raport NIK na temat mandatów

0
Podziel się:

Co roku Skarb Państwa traci przez to ponad sto milionów złotych.

Szokujący raport NIK na temat mandatów
(Szymon Blik / REPORTER)
bECDxkEl

W Polsce nie udaje się wyegzekwować aż trzydziestu procent należności za mandaty i kary administracyjne. Co roku Skarb Państwa traci z powodu ich przedawnień ponad sto milionów złotych. Kluczowym problemem jest dotarcie do dochodów i majątku osób zalegających z zapłatą. Brakuje też przepisów, które sprawiłyby, że nieuregulowanie grzywny będzie po prostu nieopłacalne.

Jedynie około 47 proc. ukaranych mandatami decyduje się na dobrowolną ich zapłatę; około 23 proc. należności egzekwują organy egzekucyjne. Pozostałe należności (około 30 proc.) są w wysokim stopniu zagrożone przedawnieniem wykonania kary - wynika z raportu NIK.

Zagrożenie przedawnieniem wykonania kary dotyczy przede wszystkim osób wielokrotnie już ukaranych mandatami, które nie ukończyły 35. roku życia (w tym będących na utrzymaniu rodziców), a także osób, które nie posiadały ustalonych źródeł dochodów, w stosunku do których podejmowane działania egzekucyjne miały ograniczoną skuteczność.

bECDxkEn

_ - Znacząca skala przypadków, w których pomimo zaangażowania organów państwa nie doszło do wyegzekwowania nałożonych kar, utrwala w części społeczeństwa przekonanie o braku nieuchronności ich wykonania. Powyższy stan jest szczególnie niepokojący w obliczu planowanego zwiększenia wpływów do budżetu m.in. poprzez zwiększenie liczby wystawianych mandatów karnych, a także rozważanej rozbudowy systemu nadzoru nad kontrolą prędkości pojazdów _ - zauważa Izba.

Zdaniem NIK zmiany takie co prawda skutkowałyby wzrostem dochodów Skarbu Państwa z tego tytułu, ale - przy jednoczesnym braku dokonania zmian o charakterze systemowym - doprowadziłyby do zwiększenia odsetka mandatów niewyegzekwowanych przez organy administracji publicznej. _ - Stwarza to zagrożenie nieuzyskania spodziewanej poprawy bezpieczeństwa na drogach, pomimo częstszego wymierzania kar za wykroczenia drogowe _ - ocenia Izba.

NIK uważa, że zasadnym staje się wprowadzenie mechanizmów służących zarówno mobilizacji ukaranych grzywną nałożoną w drodze mandatu karnego do dobrowolnego dokonywania wpłat z tego tytułu, jak też ograniczeniu korzyści z uchylania się od wykonania tych kar.

_ - Powyższe miałoby istotny wpływ na zmniejszenie liczby przypadków wymagających angażowania urzędów skarbowych w sytuacji, gdy ukarany nie ma możliwości uniknięcia skutecznego ściągnięcia grzywny w drodze przymusu egzekucyjnego (dotyczy to np. osób posiadających ujawnione źródła dochodów lub wystarczające środki zgromadzone na rachunkach bankowych). Z uwagi na znaczne koszty funkcjonowania systemu egzekucji administracyjnej, zasadnym byłoby koncentrowanie się tych organów na dochodzeniu należności od osób, które świadomie unikają zapłaty ciążących na nich zobowiązań _ - czytamy w raporcie.

bECDxkEt

W ocenie NIK jednym ze sposobów poprawy skuteczności wykonywania kar grzywny, w odniesieniu do mandatów nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego, byłoby uzależnienie możliwości usunięcia punktów karnych zgromadzonych w centralnej ewidencji kierowców (przed upływem trzyletniego terminu wykonania kary grzywny), od uprzedniego uiszczenia grzywny nałożonej za naruszenie, za które przyznane zostały te punkty.

_ Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/12/m139020.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/oto;po;co;tak;naprawde;sa;fotoradary,99,0,1302883.html) *Oto, po co tak naprawdę są fotoradary? * Solidarna Polska chce ograniczyć ich liczbę w całym kraju do 60. Patryk Jaki z SP mówił w Sejmie, że fotoradary nie poprawiają bezpieczeństwa na drogach. - Powyższa zamiana nie wiązałaby się z dodatkową dolegliwością finansową dla ukaranych osób, co miałoby miejsce w przypadku wdrożenia innych rozwiązań systemowych, polegających np. na urealnieniu wysokości kosztów egzekucyjnych _ - uważa Izba.

Zdaniem NIK obowiązujące rozwiązania pozwalające na automatyczne usuwanie punktów karnych po upływie roku, które nie jest uzależnione od wykonania kary grzywny, ograniczają dotkliwość nałożonej kary, przyczyniając się tym samym do zwiększenia liczby spraw wymagających zaangażowania organów państwowych.

Rzecznik komendanta głównego policji insp. Mariusz Sokołowski podkreślił, że egzekwowaniem mandatów zajmują się urzędy wojewódzkie. _ - Policja nie sprawdza tego, czy mandat został zapłacony. Ważne jest to, żeby kara była dotkliwa i szybko wymierzona. Jeżeli ta kara nie działa wobec sprawcy, to niestety można powiedzieć, że praca policjantów idzie na marne _ - powiedział dziennikarzom Sokołowski.

bECDxkEu

Ocenił, że poziom nieściągniętych mandatów jest dosyć wysoki. - _ Toczą się różnego rodzaju dyskusje co do tego jak można by usprawnić prowadzenie postępowania mandatowego. Jest powrót do pomysłu, żeby policjant mógł mieć terminal kart płatniczych, żeby od razu ten mandat był wyegzekwowany. Nie chciałbym, żebyśmy wrócili do sytuacji, kiedy to policjant pobiera pieniądze od człowieka na drodze, bo policjant nie jest kasjerem _ - powiedział Sokołowski.

Mimo stwierdzonych nieprawidłowości NIK pozytywnie oceniła działania podejmowane w latach 2011-2012 (I półrocze) przez objęte kontrolą podmioty (komendy powiatowe policji, urzędy wojewódzkie, urzędy skarbowe, ministerstwo finansów)
, mające na celu uzyskanie przez Skarb Państwa należności z tytułu mandatów karnych i kar administracyjnych.

Czytaj więcej w Money.pl
Ten sprzęt jest groźny dla zdrowia pacjentów NIK wyraża zaniepokojenie stanem technicznym budynków i pomieszczeń, w których leczy się osadzonych.
Raport NIK ujawnia złe planowanie szpitali Z powodu braku koordynacji zakupów i złego planowania jedna trzecia skontrolowanych szpitali nie używała efektywnie nowego sprzętu zakupionego dzięki środkom UE.
NIK publikuje alarmujący raport na temat nadzoru budowlanego Okazuje się, że pracownikom umyka zbyt wiele przypadków łamania prawa. Dowiadujemy się też, kto jest najsłabszym ogniwem w systemie.
bECDxkEO
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)