Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Zmiany w przepisach o VAT. Będą faktury uproszczone

0
Podziel się

Resort finansów zamierza zmienić przepisy dotyczące m.in. obowiązku podatkowego, sposobu ustalania podstawy opodatkowania i fakturowania.

Zmiany w przepisach o VAT. Będą faktury uproszczone
(Tiago Estima/Dreamstime.com)
bDZvrRYR

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowano ostateczną wersję projektu z 25 maja 2012 r. dotyczącą zmiany ustawy o podatku od towarów i usług, która została skierowana do uzgodnień międzyresortowych. Proponowane zmiany zawarte w projekcie ustawy zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz niektóre inne ustawy związane są przede wszystkim z koniecznością dostosowania przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; (dalej: ustawa o VAT), do przepisów unijnych.

Jednocześnie, przy okazji zmian o charakterze ściśle implementacyjnym i dostosowawczym do prawa Unii Europejskiej proponuje się zmiany porządkujące w zakresie zwolnień od podatku, w szczególności przeniesienia części regulacji z rozporządzenia wykonawczego do ustawy, zmiany związane z racjonalizacją zakresu stosowania stawek obniżonych na niektóre towary i usługi czy też zmiany zmierzające do odbiurokratyzowania niektórych obowiązków nakładanych na podatników.

W projekcie wprowadza się również zmiany o charakterze doprecyzowującym obecne przepisy (np. dotyczące uznania za dostawę towarów nieodpłatnych przekazań) w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych, w szczególności w kontekście obowiązujących w tym zakresie regulacji prawa unijnego.

bDZvrRYT

W projekcie planuje się m.in. modyfikację definicji importu towarów, przez dostosowanie do terminologii użytej w przepisach określających miejsce importu towarów, a także modyfikację definicji eksportu towarów**, **która lepiej odzwierciedlać będzie przepisy dyrektywy 2006/112/WE w tym zakresie.

Planuje się również dodanie definicji faktury VAT oraz faktury elektronicznej, stanowiących odwzorowanie definicji zawartej w art. 218 dyrektywy 2006/112/WE, a także dodanie definicji terenów budowlanych.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/240/130544.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/dochody;nieujawnione;z;zagranicy;zobacz;co;moze;fiskus,66,0,1129538.html) *Masz dochody spoza Polski? Uważaj, bo... * Unijne prawo przewiduje współpracę między państwami członkowskimi przy udzielaniu wszelkich informacji, które mogą im umożliwić dokonanie naliczenia podatków od dochodu i kapitału.

Projekt zawiera zmianę art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, która ma polegać na doprecyzowaniu warunku, kiedy nieodpłatną dostawę towarów należy uznawać za dostawę podlegającą opodatkowaniu VAT-em. Zmianami planuje się także objąć art. 7 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o VAT. Limit kwotowy dla prezentów o małej wartości ma zostać podniesiony ze 100 do 200 zł, a limit kwotowy dla jednostkowych prezentów przekazywanych bez ewidencji ma zostać poniesiony z 10 do 20 zł.

bDZvrRYZ

Definicja próbki ma w sposób pełniejszy zostać dostosowana do rozumienia tego pojęcia w prawie unijnym.

Tytuł działu III ustawy o VAT planuje się uzupełnić o przedstawicieli podatkowych. Dział ten ma otrzymać dwa rozdziały. Pierwszy - _ Podatnicy i płatnicy _, a drugi - _ Przedstawiciele podatkowi _.

W art. 43 ustawy o VAT planuje się wprowadzenie szeregu zmian m.in. planuje się zwolnić od podatku dostawę gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów, jeżeli podatnikowi VAT nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do tych posiłków, jak również planuje się zwolnić dostawę towarów ściśle związaną z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, a także świadczenie usług ściśle związanych z tymi usługami.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/11/m213003.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/koncesja;na;sprzedaz;paliw;cieklych;kiedy;przechodzi;na;nowa;spolke,235,0,1137899.html) *Przejęcie firmy nie oznacza przejęcia koncesji * Firma przejmująca spółkę z koncesją na sprzedaż paliw ciekłych, musi pamiętać, że jeśli zezwolenie wydano przed 1 stycznia 2001 r., to nie skorzysta z niego. Z kolei zmiany zaproponowane w art. 86 ustawy o VAT związane są przede wszystkim z blokiem zmian modyfikujących moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Należy mieć na uwadze, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, co do zasady, skorelowane jest z momentem, w którym podatek VAT staje się wymagalny, czyli z momentem powstania obowiązku podatkowego. Zaproponowane rozwiązania odpowiadają postanowieniom dyrektywy 2006/112/WE.

bDZvrRZa

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z dyrektywą skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest uzależnione od spełnienia pewnych warunków formalnych. W przypadku nabywanych towarów i usług konieczne jest posiadanie faktury z wyszczególnioną kwotą podatku, co oznacza, że z odliczenia można skorzystać w rozliczeniu za okres, w którym spełnione są trzy przesłanki: powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabywanych towarów lub usług, doszło do nabycia tych towarów lub usług, podatnik otrzymał fakturę dotyczącą tej transakcji.

W art. 106a - 106r planuje się wprowadzenie bloku przepisów dotyczących zasad fakturowania. Propozycje zmian zawarte w tym bloku mają na celu:

  • dostosowanie przepisów do zmian wprowadzonych dyrektywą 2010/45/UE przez uproszczenie, modernizację i harmonizację przepisów dotyczących faktur,
  • zapewnienie pewności prawa i przejrzystości przepisów poprzez szerokie uregulowanie zagadnień dotyczących obowiązków związanych z fakturowaniem w akcie normatywnym o randze ustawy.

Natomiast w art. 113 proponuje się wprowadzenie zmian, które w sposób bardziej precyzyjny i odpowiadający prawu unijnemu regulować będą stosowanie zwolnienia od podatku VAT dla drobnych przedsiębiorców, których obrót w skali roku nie przekracza kwoty 150 tys. zł.

bDZvrRZb

Wymienione wyżej zapisy to jedynie niewielką część projektowanych zmian (projekt liczy blisko 48 stron, a uzasadnienie - 51 stron).

Podsumowując krótko, najważniejsze zmiany ustawy o VAT dotyczą przede wszystkim:

  • momentu powstania obowiązku podatkowego VAT,
  • sposobu ustalania podstawy opodatkowania VAT,
  • momentu wystąpienia prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT,
  • nieodpłatnych wydań towarów,
  • fakturowania - wprowadzone zostaną tzw. faktury uproszczone oraz usunięty będzie wymóg wystawiania faktur wewnętrznych.
Czytaj więcej w Money.pl
"Na tych zmianach w VAT, więcej stracimy" Prawnicy ocenili, że projekt nowelizacji ustawy o VAT zawiera liczne błędy legislacyjne. _ Części przedsiębiorców może poważnie utrudnić działanie _.
Kościół nie może odliczyć tego podatku Kościelna osoba prawna, która nie prowadzi działalności gospodarczej nie może odliczyć podatku z faktur VAT za kupno towarów i usług, w ramach realizowanych inwestycji.
Ten system pomoże firmom i skróci kolejki Kampanię promującą nowe rozwiązanie celnicy przeprowadzą w sierpniu na przejściach granicznych we wschodniej Polsce.
bDZvrRZc

Autor jest prawnikiem w Kancelarii Prawnej Piszcz, Norek i Wspólnicy sp. k.

bDZvrRZu
kraj
porady prawne
KOMENTARZE
(0)