Formularz IFT-1

Formularz IFT-1/IFT-1R jest informacją o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne nieposiadające w Polsce stałego miejsca zamieszkania. Zeznanie w wersji elektronicznej należy złożyć najpóźniej do 28 lutego następnego roku. Płatnicy zatrudniający nie więcej niż 5 pracowników mogą wypełnić druk w formie papierowej i przekazać skarbówce do końca stycznia.

Deklarację musi złożyć każdy przedsiębiorca, który wypłaca obcokrajowcom wynagrodzenie opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Dotyczy to przede wszystkim przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z odsetek oraz z tytułu dywidendy.

Druk IFT-1R stanowi informację roczną, natomiast IFT-1 sporządza się na wniosek pracownika. Pierwszy formularz należy przygotować w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich przedsiębiorca przekaże podatnikowi, a drugi do właściwego urzędu skarbowego. Instytucję docelową ustala się na podstawie miejsca pobytu danej osoby.

Formularze interaktywne można składać zarówno z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub bez.


Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę