Formularz PIT-16

Deklarację PIT-16 wypełnią osoby fizyczne, które prowadzą (lub zamierzają prowadzić) pozarolniczą działalność gospodarczą i chcą opodatkować ją w formie karty podatkowej. Dokument stanowi więc oświadczenie wyboru. Jeśli podatnik raz zadeklarował taką metodę, nie musi składać formularza ponownie.

Podatnik składa wniosek PIT-16 we właściwym urzędzie skarbowym nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Dzięki temu zadeklaruje wybór karty podatkowej lub przejście z innej metody opodatkowania właśnie na tę formę. W przypadku spółek cywilnych, formularz dostarcza jeden ze wspólników.

Opodatkowanie w formie karty podatkowej polega na opłacaniu stałej kwoty podatku, niezależnie od wartości faktycznie uzyskanych przychodów. Stawki karty co roku podlegają podwyższeniu zgodnie z wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku. Są również zależne od kilku różnych czynników, m.in. od liczby zatrudnianych pracowników czy wielkości miejscowości.

Karta podatkowa zwalnia przedsiębiorcę z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, a także z wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.


Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę