Formularz PIT-19A

PIT-19A jest informacją o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego.

Duchowny składa formularz PIT-19A w urzędzie skarbowym zgodnym z miejscem wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim. Ma na to czas do końca stycznia następnego roku. Trzeba tego dokonać bez względu na to, czy podatnik zapłacił w danym roku składki zdrowotne, czy też ich nie odliczył.

Zgodnie z przepisami, osoby duchowne rozliczające się ryczałtem nie muszą składać zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu ze źródła przychodu objętego ryczałtem. Ich obowiązkiem jest jedynie powiadomienie urzędu o zapłaconych i odliczonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne.

Osoby, które zaczynają pełnić funkcję o charakterze duszpasterskim, muszą zawiadomić o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Termin na złożenie zwykłego oświadczenia w formie papierowej mija 14 dni po objęciu stanowiska.


Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę