Formularz PIT-2

Deklaracja PIT-2 stanowi oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanego wynagrodzenia. Osoba deklaruje w dokumencie, że nie osiąga dochodów, które są pomniejszane co miesiąc o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Na tym druku pracownik oświadcza, że:

  • nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;

  • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;

  • nie osiąga dochodów z działalności gospodarczej z najmu czy dzierżawy;

  • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

Raz złożonego dokumentu nie trzeba przekazywać pracodawcy ponownie pod warunkiem, że nie zmienił się stan faktyczny, który został wykazany. Podatnik musi przekazać PIT-2 przed uzyskaniem pierwszej wypłaty w danym roku podatkowym.


Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę