Formularz PIT-40

Druk PIT-40 wypełnia płatnik składek pod warunkiem, że podatnik wcześniej (przed 10 stycznia) złożył na jego ręce PIT-12. M.in. osoba zatrudniona w firmie ma prawo wystąpić do pracodawcy z prośbą o rozliczenie w jej imieniu podatku za zeszły rok. Płatnik ma czas na złożenie zeznania podatkowego do końca lutego.

Formularz należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Pierwszy trafia bezpośrednio do urzędu skarbowego, drugi do samego zainteresowanego podatnika. Płatnik oblicza kwotę przychodów, kosztów i dochodów podatnika, odejmuje składki ZUS i składki zdrowotne, dolicza kwoty wskazane w PIT-12 i wystawia PIT-40.

Kto może złożyć PIT-40?

  • zakład pracy;

  • rolnicza spółdzielnia produkcyjna oraz spółdzielnia zajmująca się produkcją rolną;

  • osoba prawna i jednostka organizacyjna, która dokonuje wypłaty emerytury i renty z zagranicy;

  • jednostka organizacyjna uczelni, placówka naukowa oraz zakład pracy (za wypłacone stypendia);

  • areszt śledczy oraz zakład karny (od wynagrodzeń za pracę aresztowanych lub skazanych);

  • centrum integracji społecznej (od wypłacanych świadczeń i premii);


Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę