Podatki w firmie
Uproszczona forma wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych

Zgodnie z obowiązującym w znowelizowanej formie od 01 stycznia 2003r. art. 25 uCIT podatnicy mają prawo wpłacać miesięczne zaliczki na poczet podatku dochodowego w uproszczonej formie. Jednak by móc skorzystać z powyższego uprawnienia podatnicy muszą spełnić określone w ustawie warunki.

Zgodnie z art. 25 ust. 6 uCIT podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają prawo do skorzystania z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w danym roku podatkowym. Przepis powyższy pozwala uprościć miesięczne formy rozliczeń z fiskusem w zakresie opodatkowania podatkiem CIT.

Należy jednak pamiętać, iż nie w każdym przypadku podatnikom przysługiwać będzie uprawienie wynikające z art. 25 uCIT, a tym samym ważnym jest, by zidentyfikować oraz dokładnie przeanalizować, czy wybór uproszczonej formy wpłaty zaliczek może zostać dokonany oraz czy planowane w danym roku podatkowym przychody uzasadniać będą potrzebę powyższych rozliczeń. Niewątpliwym jest, iż w przypadku przewidywania przez podatnika pogorszenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej, które skutkować będą pojawieniem się straty podatkowej, forma uproszczona nie będzie korzystnym rozwiązaniem.

Tak więc, zgodnie z art. 25 ust. 6 uCIT podatnicy mogą, bez obowiązku składania deklaracji miesięcznych, wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

Istotnym jest, iż ta forma rozliczeń nie nakłada obowiązku składania miesięcznych deklaracji CIT-2. Dodatkowo ważnym jest, iż aby móc skorzystać z uproszczenia, podatnik przed złożeniem obowiązkowego zawiadomienia naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego  musi sporządzić i złożyć zeznanie roczne, które będzie podstawą wymiaru wysokości zaliczki miesięcznej. Fakt ten jest o tyle ważny, iż obowiązek powiadomienia organu podatkowego przypada najpóźniej w terminie zapłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy (dla podatników, których rok podatkowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym jest to 20 lutego), zaś obowiązek złożenia zeznania rocznego zgodnie z art. 27 ust. 1 uCIT przypada w terminie 3 miesięcy od końca roku podatkowego.

Na podatnikach, którzy wybiorą formę określoną w art. 25 ust. 6 ciążą, zgodnie z ust. 7 ustawy CIT następujące obowiązki:

- złożenie w formie pisemnej zawiadomienia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek - o czym mowa powyżej,

- stosować tę formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym,

- wpłacać zaliczki w określonych terminach (do 20-go dnia miesiąca następującego po danym miesiącu),

- dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 27.

Warto pamiętać, iż złożenie zawiadomienia do organu podatkowego skutkować będzie obowiązkiem dokonywania rozliczeń w uproszczonej formie również w latach następnych, chyba, że podatnik w określonym terminie zawiadomi organ skarbowy o rezygnacji ze stosowania tej formy rozliczeń.

Jedynymi przypadkami, w których podatnik nie może skorzystać z uproszczonej formy jest sytuacja, gdy:

- podjął on po raz pierwszy działalność gospodarczą w poprzednim roku podatkowym, lub

- w ostatnich dwóch latach podatkowych nie wykazał w zeznaniach rocznych podatku należnego.

Dodatkowo warto pamiętać, iż w przypadku złożenia korekty zeznania rocznego (zwiększającego lub zmniejszającego kwotę podatku należnego) ulega korekcie również wartość zaliczek, do zapłaty których zobowiązany jest podatnik. Powyższe dotyczy również sytuacji, gdy kwota podatku należnego skorygowana została przez organ podatkowy w wyniku wydania decyzji określającej kwotę podatku w wysokości odmiennej, niż wykazana w pierwotnie złożonym zeznaniu rocznym.

Uprawnienie wynikające z zapisów art. 25 uCIT jest niewątpliwie rozwiązaniem korzystnym dla podatników, którzy jednak przed dokonaniem zgłoszenia o wyborze tej formy rozliczeń powinni sprawdzić, czy spełniają ustawowo określone warunki oraz czy zasadny jest - w aspekcie ekonomicznym - wybór tej formy.

Stan prawny: 01.2006

Henryk Suchecki


Narzędzia