Podatki w firmie
Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej - kontynuacja

Właściwym kursem do szacowania kwot progowych w zakresie cen transferowych jest kurs średni NBP z ostatniego dnia roku podatkowego poprzedzającego rok przeprowadzenia transakcji. 

Kontynuując zagadnienie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej odniesiemy się do kursu waluty, po jakim należy przeliczać kwoty progowe oraz kursu waluty z dnia realizacji transakcji.

Podatnik sporządzający dokumentację podatkową do przeliczenia kwot progowych (100, 50, 30 i 20 tys. euro) obowiązany jest stosować średni kurs NBP z ostatniego dnia roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy, w którym zawarto określoną transakcję.

Należy zwrócić uwagę, iż kwota transakcji wyrażona w euro nie musi automatycznie powodować powstania obowiązku dokumentacyjnego. Jak wynika z analizy zależy to od kursu waluty z ostatniego dnia poprzedniego roku podatkowego oraz kursu rozliczenia transakcji z roku bieżącego.

Jeżeli dla kwoty 30.000 € kurs w dniu rozliczenia transakcji wynosi 3,80 PLN/€, a w grudniu roku poprzedniego wynosił 4,20 PLN/€ - to kwota transakcji wynosi: 114.000 PLN (3,80 PLN/€ x 30.000 €), natomiast kwota zobowiązująca do sporządzenia dokumentacji podatkowej wynosi: 126.000 PLN (4,20 PLN/€ x 30.000 €). Różnica 12.000 PLN jest wynikiem stosowania różnych kursów walut w okresie realizacji transakcji oraz ustalania wartości progowych. Taka transakcja zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wymaga sporządzenia dokumentacji podatkowej (art. 9a ust. 2 w zw. z ust. 5 uCIT).

Dawid MichalakNarzędzia