Ordynacja, postępowanie sądowe oraz varia

Podatki w firmie
Zmiana zasad korygowania deklaracji podatkowych

Nowela Ordynacji podatkowej z dnia 30 czerwca 2005r. wniosła wiele nowych rozwiązań. Jednym z nich jest modyfikacja przepisów dotyczących zasad składania korekt deklaracji podatkowych. Nowe przepisy nie niosą ze sobą rewolucyjnych zmian, lecz niektóre z nich wydają się być ciekawe. Praktyka stosowania nowych przepisów przez organy podatkowe pokaże, czy ułatwią one życie podatnikom, czy też będą przyczynkiem do nowych sporów interpretacyjnych.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw  (Dz. U. nr 143, poz. 1199) wprowadziła szereg zmian, m. in. w zakresie prawa podatników, płatników oraz inkasentów do korygowania deklaracji podatkowych uregulowanym w Rozdziale 10 OP.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 81 OP jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Ustawodawca w dalszym ciągu wymaga od osób składających korektę deklaracji składać pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.

Modyfikacji uległo uregulowanie zawarte w art. 81b OP. Zgodnie z nim podatnikowi przysługuje prawo do skorygowania deklaracji podatkowej w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą po zakończeniu:

  • kontroli podatkowej,
  • postępowania podatkowego w zakresie nie objętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Istotnym jest, iż podatnik - korzystniej niż w przed wejściem w życie nowych przepisów - będzie miał prawo do złożenia korekty po zakończeniu kontroli podatkowej. W tym miejscu należy przypomnieć, iż kontrola podatkowa zgodnie z art. 291 § 4 OP zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli. Można przy tym domniemywać, iż organ podatkowy będzie dążył do takiego kształtowania relacji z podatnikiem, aby ograniczyć czas pomiędzy zakończeniem kontroli podatkowej a wydaniem postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego a tym samym zmierzać do sytuacji, w której podatnik nie będzie miał możliwości skorzystania z nowego uprawnienia, o którym mowa w art. 81b § 1 pkt 2 OP.

Ponadto z zakresu powyższego wyłączony został obszar dotyczący zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług. W tym przypadku zakończenie kontroli podatkowej nie będzie rodziło po stronie podatnika uprawnienia do skorygowania deklaracji VAT.

Ciekawym rozwiązaniem jest modyfikacja art. 291 §2 w zw. z § 1 OP. Obecnie, gdy podatnik skorzysta z uprawnienia i w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli złoży zastrzeżenia, kontrolujący oprócz obowiązku rozpatrzenia zastrzeżeń oraz zawiadomienia podatnika o sposobie ich załatwienia obowiązany jest wskazać na możliwość skorygowania deklaracji.

Natomiast zmiana art. 274 OP zmierza do szybszej i sprawniejszej korekty prostych błędów w składanych deklaracjach. Przed nowelizacją podatnik, który popełnił błędy rachunkowe bądź oczywiste pomyłki w deklaracji musiał złożyć przed organem podatkowym niezbędne wyjaśnienia i skorygować deklarację. Po nowelizacji czynności te zostały "przerzucone" na organ podatkowy z tym, że zgodnie z art. 274 § 1 pkt 1 OP organ koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1.000 zł.

W przypadku skorygowania deklaracji w imieniu podatnika organ podatkowy zobligowany jest go poinformować przez doręczenie uwierzytelnionej kopii deklaracji wraz z informacją o związanej z korektą zmianie zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku lub wysokości straty, bądź informację o braku takich zmian.

Zgodnie z § 3 art. 274 OP podatnik ma prawo wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu w ustawowym terminie powodować będzie anulowanie korekty. To zaś powodować będzie konieczność samodzielnego skorygowania deklaracji bądź wdanie się w spór z fiskusem. Jeśli jednak podatnik nie skorzysta z przysługującemu mu uprawnienia korekta sporządzona przez organ podatkowy wywoływać będzie skutki prawne jak korekta złożona przez podatnika.

Ponadto ustawodawca dodał art. 16a w ustawie Kodeks Karny Skarbowy. Zgodnie z jego brzmieniem nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

Powyższy przepis daje gwarancję osobom składającym deklaracje podatkowe nie podlegania karze za wykroczenie bądź przestępstwo skarbowe w przypadku złożenia korekty deklaracji.

Henryk SucheckiNarzędzia