Podatki w firmie
Naprawy gwarancyjne w ramach Wspólnoty a podatek VAT

Uregulowania zawarte w art. 27 oraz 28 uVAT dotyczą kwestii określania miejsca świadczenia usług. Miejsce świadczenia danej usługi determinować będzie powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT zarówno w przypadku usługodawców mających siedzibę na terytorium RP jak i podatników, którzy w określonych przypadkach zobowiązani będą do rozliczenia podatku należnego z tytułu nabycia usług.

Praktyka stosowania uregulowań zawartych w art. 27-28 uVAT wskazuje, iż podatnicy niejednokrotnie mają trudności z właściwym określeniem miejsca świadczenia usług.

Przypadkiem, który chcielibyśmy przybliżyć w niniejszym artykule jest świadczenie usług gwarancyjnych w 2 przypadkach:

  • świadczenie usługi przez podatnika mającego siedzibę na terytorium RP na rzecz kontrahenta unijnego (towary będące przedmiotem naprawy gwarancyjnej znajdują się na terytorium RP),
  • świadczenie usługi w innym państwie Wspólnoty przez podatnika podatku od wartości dodanej na rzecz podatnika krajowego.

Co do zasady zgodnie z art. 27 ust. 1 uVAT za miejsce świadczenia usługi uznaje się miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28 uVAT.

Od ogólnej zasady określonej powyżej ustawodawca wprowadził wyjątki, gdy za miejsce świadczenia uznaje się siedzibę usługobiorcy (np. usługi wymienione w art. 27 ust. 4 uVAT).

Usługi gwarancyjne - zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług - zakwalifikować należy jako usługi na ruchomym majątku rzeczowym (art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d uVAT). Konsekwencją tej kwalifikacji będzie zdefiniowanie miejsca świadczenia usługi w miejscu, w którym usługi te są faktycznie świadczone. Przy czym przepis ten należy stosować z uwzględnieniem art. 28 uVAT.

Należy jednak wspomnieć, iż w określonych przypadkach istnieje możliwość zmiany miejsca opodatkowania. Zgodnie z art. 28 ust. 7 uVAT, jeżeli usługobiorca podał świadczącemu numer identyfikacyjny, pod którym jest zidentyfikowany w innym państwie członkowskim niż państwo, w którym usługa została faktycznie wykonana wówczas miejscem świadczenia usługi jest państwo, które wydało ten numer, pod warunkiem, że towary po wykonaniu tych usług zostaną wywiezione poza terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi te zostały faktycznie wykonane.

Tym samym, aby uznać, że miejscem świadczenia jest miejsce siedziby usługodawcy muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • po wykonaniu usługi towary muszą zostać wywiezione poza terytorium kraju, na którym usługa została wykonana, oraz
  • usługobiorca musi podać świadczącemu numer identyfikacyjny, pod którym jest zarejestrowany jako podatnik podatku od wartości dodanej.

Odnosząc powyższe regulacje do przypadku świadczenia usługi gwarancyjnej (na majątku ruchomym) stwierdzić należy, iż w sytuacji, gdy po wykonaniu usługi nie występuje przemieszczenie towarów, na których usługa zostanie wykonana podatnicy nie będą mogli skorzystać z normy określonej w art. 28 uVAT ("przerzucenie" obowiązku podatkowego na kontrahenta).

Jeśli jednak usługę gwarancyjną wykona podmiot krajowy na zlecenie kontrahenta unijnego i po wykonaniu usługi towar zostanie przemieszczony poza terytorium RP, a kontrahent posłuży się numerem identyfikacyjnym, pod którym zidentyfikowany jest dla potrzeb opodatkowania podatkiem od wartości dodanej, miejscem opodatkowania tej usługi będzie terytorium państwa, które wydało ten numer. Warto w tym miejscu przypomnieć o obowiązku wynikającym z art. 28 ust. 8 uVAT w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym przez podatników krajowych. Zgodnie z tym przepisem, aby opisana powyżej procedura mogła mieć zastosowanie, towary na których została wykonana usługa muszą zostać niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od wykonania na nich usług wywiezione poza terytorium RP.

Stan prawny: czerwiec 2006r.

Henryk Suchecki


Narzędzia