Podatki w firmie
Przemieszczenie towarów należących do przedsiębiorstwa a wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Nie każde przemieszczenie towarów należących do przedsiębiorstwa pomiędzy dwoma krajami członkowskimi rodzić będzie obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Ustawodawca określił, w jakich przypadkach przemieszczenie nie będzie rodziło obowiązku podatkowego.

Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na wątpliwość związaną z sytuacją, gdy przedsiębiorstwo działające na terytorium UE przemieszcza towary do niego należące na terytorium innego państwa członkowskiego (RP) we własnym imieniu w świetle uregulowań zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług - czy będzie na nim ciążył obowiązek rozliczenia podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy VAT przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium kraju.

Przykład powyższy wskazuje, iż większość warunków określonych w powyższym artykule zostanie spełnionych i można by stwierdzić, iż na przedsiębiorstwie ciążyć będzie obowiązek rozliczenia podatku VAT na terenie RP, w związku z przemieszczeniem, które ustawodawca zrównał w swych skutkach podatkowych z WNT. Jednakże zwrócić należy uwagę na końcowy zapis art. 11 ust. 1 zawierający koniunkcję określonych przez ustawodawcę warunków zgodnie, z którym "....towary te mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium kraju."

Przez zapis powyższy rozumieć należy wykonywanie na terytorium RP czynności przez podatnika podatku od wartości dodanej nie zarejestrowanego dla potrzeb VAT na terytorium RP. Ponadto stwierdzić należy, iż art. 11 ust. 1 dotyczy jedynie sytuacji, gdy przemieszczone na terytorium kraju towary w jakiejkolwiek formie służyć będą czynnościom opodatkowanym, bez względu na miejsce zdefiniowania obowiązku podatkowego.

Pod terminem "czynności opodatkowane" należy rozumieć w szczególności sprzedaż, świadczenie usług, najem, dzierżawę, czynności zmierzające do eksportu towarów, czynności, które w efekcie skutkować będą wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, czynności, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d).

Zaznaczyć dodatkowo należy, iż ustawodawca ma na myśli również zamiar, zgodnie z którym, towary w momencie przemieszczania miałyby służyć czynnościom opodatkowanym.

W związku z powyższym uznać należy, iż brak będzie podstaw do zastosowania regulacji zawartych w art. 12 ustawy VAT, określających wyjątki od zasady określonej w art. 11 ust. 1.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż w sytuacji, gdy towary zostaną przemieszczone z terytorium państwa członkowskiego na terytorium RP wyłącznie w celu nie związanym z wykonywaniem czynności opodatkowanych na terytorium RP i nie będą na terytorium kraju wykorzystywane przez przedsiębiorstwo do prowadzonej przez nią działalności gospodarczej nie powstanie obowiązek w podatku VAT z tytułu dokonania przemieszczenia tożsamego z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów.

Henryk Suchecki
Narzędzia