Podatki w firmie
Szacowanie ceny w podatku VAT

Zmiana ceny w transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi przez organy podatkowe na podstawie ustawy o podatku dochodowym może mieć wpływ na zmianę wysokości obrotu w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.  

Nowa ustawa o podatku od towarów i usług przeniosła regulacje jej poprzedniczki z 1993 roku w zakresie szacowania rynkowej wartości obrotu pomiędzy podmiotami powiązanymi (art. 32 uVAT). W obecnym stanie prawnym przepisy art. 17 poprzedniej ustawy są nadal aktualne, a co za tym idzie wyroki sądów administracyjnych mogą być w tym zakresie nadal stosowane.

Ustawa reguluje trzy grupy zdarzeń, które mogą mieć wpływ na obrót:

a. ograniczenia rzeczywiste lub umowne, z wyłączeniem ograniczeń ustawowych, sądowych lub administracyjnych,

b. uzależnienie dostawy lub wysokości ceny od dodatkowego świadczenia (świadczenia wzajemne),

c. powiązań o charakterze personalnych, funkcyjnych, rodzinnych lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym oraz stosunku pracy.

W przypadku zaistnienia powyższych zdarzeń, organ podatkowy określi wysokość obrotu na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu wykonania świadczenia, pomniejszonych o podatek, jeżeli okaże się, że zdarzenia te miały wpływ na ustalenie ceny.

Szacowanie przez organy w zakresie VAT jest instytucją niezależną od regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Mając jednakże na uwadze, iż przepisy w zakresie cen transferowych odnoszą się również do obrotu, wnioskować można, iż akceptacja lub negacja dokumentacji podatkowej przez administrację podatkową będzie miała swoje konsekwencje również w podatku VAT.

Dawid Michalak


Narzędzia