Ulgi w roku 2005

Ulgi w roku 2005
Remont i modernizacja
Podstawa prawna
art. 27a ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 2Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202, poz. 1956)

Odliczanie
Od podatku

Opis
Rok 2005 to ostatni rok podatkowy, w którym można jeszcze wykorzystać ulgę remontową.

Podatek dochodowy obliczony wg określonych w ustawie zasad można zmniejszyć, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Limity i sposób odliczeń
Ulga remontowa jest ulgą trzyletnią, a rok 2005 jest trzecim rokiem ostatniego trzyletniego okresu obowiązywania tej ulgi.

Limit trzyletni na lata 2003 - 2005 wynosi 19% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż:
 • dla budynku mieszkalnego: 5 670 zł (3% x 189 000 zł)
 • dla lokalu mieszkalnego: 4 725 zł (2,5% x 189 000 zł).
Jeżeli podatnik dokona remontu lub będzie modernizował budynek mieszkalny i lokal mieszkalny jednocześnie to łączne odliczenie z tych dwóch tytułów w latach 2003-2005 nie może przekroczyć kwoty 5 670 zł.

Jeżeli podatnik, dokonując remontu lub modernizacji budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, ponosi wydatki na remont lub modernizację instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych i w związku z tymi wydatkami przekroczy ww. limity odliczeń, wysokość odliczeń podwyższa się o kwotę 945 zł (189 000 zł x 0,5%).

Uwaga: minimalny wydatek uprawniający do ulgi to 567 zł w okresie trzech lat (0,3% x 189 000 zł). A zatem zmniejszenie podatku może być dokonane w roku podatkowym, w którym suma wydatków poniesionych przez podatnika od początku okresu trzyletniego wyniesie co najmniej 567 zł.

Uwagi
Wydatki na remont i modernizację wymagają skrupulatnego udokumentowania, ustala się je bowiem na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub na podstawie dowodu odprawy celnej, a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej - na podstawie dowodu tej wpłaty.

Nie każdy zakup związany z remontem lub modernizacją mieszkania/domu uprawnia do dokonania odliczeń w ramach omawianej ulgi.

Katalog wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, których poniesienie uprawnia do dokonania odliczeń od podatku zawiera Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156 poz. 788).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem za wydatki na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego uważa się wydatki poniesione na:
 1. zakup materiałów i urządzeń,
 2. zakup usług obejmujących:
  • a) wykonanie ekspertyzy, opinii, projektu,
  • b) transport materiałów i urządzeń,
  • c) wykonawstwo robót,
 3. najem sprzętu budowlanego,
 4. opłaty administracyjne i inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów, w związku z robotami określonymi w załącznikach do rozporządzenia.
Zobacz załączniki do rozporządzenia: Wysokość odliczeń od podatku dotyczy łącznie obojga małżonków, z wyjątkiem małżonków, w stosunku do których orzeczono separację. Jeżeli małżonkowie:

§ podlegają odrębnemu opodatkowaniu - odliczeń dokonuje się zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych bądź od podatku każdego z małżonków, w proporcji wskazanej we wniosku, bądź od podatku jednego z małżonków,

§ przed zawarciem związku małżeńskiego, w okresie obowiązywania ustawy, korzystali z odliczeń od podatku na remont i modernizację, o kwotę dokonanych odliczeń zmniejsza się kwoty limitów,

§ w czasie trwania związku małżeńskiego lub do momentu orzeczenia separacji korzystali, w okresie obowiązywania ustawy, z omawianych odliczeń, a następnie związek małżeński ustał lub została orzeczona separacja - przysługująca każdemu z nich kwota odliczenia podlega zmniejszeniu o kwotę odliczeń dokonanych w czasie trwania związku małżeńskiego lub do momentu orzeczenia separacji, w wysokości po 50 % tych odliczeń, jeżeli byli opodatkowani łącznie, a jeżeli byli opodatkowani odrębnie - w wysokości odliczenia dokonanego przez każdego z nich.


Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę