Dla kogo

Darczyńca

Sposób odliczania

Od dochodu

Limity

Limit odliczenia ustalony jest na kwotę dokonanej darowizny, nie może jednak przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Ograniczenie to nie dotyczy darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Wysokość ulgi w tym przypadku jest równa kwocie dokonanej darowizny.

Opis

1. Od podstawy obliczenia podatku odlicza się kwoty darowizn przekazanych na cele:

a) określone w ustawie o działalności pożytku publicznego, organizacjom pożytku publicznego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele.

b) kultu religijnego

2. Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą (na podstawie ustaw o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych).

Uwagi

Łączna kwota ww. odliczeń (nie dotyczy ulgi na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą ) nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu, z tym że odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:

  • osób fizycznych
  • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów

i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru uwzględniającą należny podatek VAT.

Zgodnie z generalną zasadą - wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. W przypadku darowizn wysokość przekazanej kwoty musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Dla darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą darczyńca musi przedstawić pokwitowanie odbioru darowizny oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.

W zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczonej darowizny oraz określić obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu.

Ważne

Podatnik, który w terminie od dnia 1 maja 2006 r. do do dnia złożenia zeznania za 2006 r., nie dłużej jednak niż do dnia 30 kwietnia 2007 r., dokonał wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, może zmniejszyć podatek dochodowy wynikający z zeznania podatkowego o kwotę dokonanej wpłaty, jednak nie więcej niż o kwotę stanowiącą 1% podatku należnego, wykazanego w zeznaniu. Kwotę zmniejszenia zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Wyszukaj organizację pożytku publicznego

Podstawa prawna

art. 26 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę