Przed wypełnieniem rocznego PIT-a warto zapoznać się z dostępnymi w tym roku ulgami podatkowymi.

Być może i Tobie uda się tak obniżyć podatek, że wpłatę pozostałej jego części zamienisz na zwrot z urzędu skarbowego. Powodzenia!

Dla kogo

Osoby wychowujące dzieci (własne lub przysposobione), opodatkowane na zasadach ogólnych - wg skali podatkowej

Sposób odliczania

Od podatku

Limity

Odliczeniu podlega kwota stanowiąca iloczyn liczby wychowywanych dzieci i kwoty 1145,08 zł.
A zatem osoba, która posiada 3 dzieci, odliczy od podatku kwotę 3 435,24 zł (3 z 1145,08 zł)

Opis

Jeżeli podatnik w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione dzieci - może od podatku odliczyć kwotę ulgi przypadającą na każde z dzieci.
Odliczenie przysługuje na dzieci: małoletnie, bez względu na wiek, jeżeli otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny oraz na dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach wyższych (jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku

Uwagi

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców. Kwotę tę odlicza się od podatku jednego z rodziców lub od podatku obojga.

W przypadku rodziców, w stosunku do których orzeczone zostały rozwód albo separacja - odliczenie przysługuje jednemu z nich, u którego dzieci faktycznie zamieszkują.
Jeżeli przez część roku podatkowego dzieci faktycznie zamieszkują u każdego z rodziców, odliczenie przysługuje każdemu z nich. W tym przypadku kwota odliczenia stanowi iloczyn liczby miesięcy pobytu dzieci u rodzica i kwoty 95,42 zł (1/12 ze 1145,08 zł).

Podstawa prawna

Art. 27f Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Money.pl
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę