Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Złap ulgi, czyli jak zapłacić niższy podatek

0
Podziel się:

Wkrótce koniec roku podatkowego. Jeżeli nie zrobiliśmy tego do tej pory, a chcemy skorzystać z przysługujących nam odliczeń, to – niestety – w napiętym grudniowym budżecie musimy znaleźć jeszcze miejsce na wydatki, dzięki którym zapłacimy niższy podatek.

Wkrótce koniec roku podatkowego. Jeżeli nie zrobiliśmy tego do tej pory, a chcemy skorzystać z przysługujących nam odliczeń, to – niestety – w napiętym grudniowym budżecie musimy znaleźć jeszcze miejsce na wydatki, dzięki którym zapłacimy niższy podatek.

W tym roku – ze względu na ostatnią taką możliwość - najważniejszym odliczeniem jest bez wątpienia ulga remontowa. Wszyscy przecież gdzieś mieszkamy i co jakiś czas wydajemy środki na remont swojego mieszkania czy domu.

Skoro więc ulga się kończy, z pewnością warto wygospodarować trochę grosza i – jeśli nie zdążymy już z czym innym – to przynajmniej zakupić potrzebne materiały budowlane.

Jeżeli korzystamy w domu z Internetu to możemy również i z tych wydatków rozliczyć się z fiskusem, umożliwia nam to nowa, wprowadzona od 2005 roku, ulga.

A jeśli jeszcze mamy co odliczać i stać nas na to, to z pewnością warto wesprzeć swoją darowizną organizacje pożytku publicznego lub organizacje religijne.

Ulgi podatkowe ogólnie dzielimy na odliczenia od podatku i odliczenia od dochodu.

Poniżej w skrócie omówimy wszystkie z nich (dla przypomnienia również i te kontynuowane).

Remont

Ulga remontowa na dobre zlikwidowana została z końcem 2003 r., jednak na zasadzie praw nabytych możemy korzystać z niej ostatni raz w ramach trzyletniego limitu na lata 2003-2005.

Warunek jest jeden: musimy zdążyć z wydatkami do końca grudnia tego roku.

Od podatku odliczyć możemy wydatki poniesione na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej.

Odliczyć możemy 19% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 5.670 zł. w przypadku remontu budynku mieszkalnego (3% x 189.000 zł) lub 4.725 zł. w przypadku remontu lokalu mieszkalnego (2,5% x 189.000 zł).

Aby skorzystać z ulgi musimy w okresie tych trzech lat wydać co najmniej 567 zł. (0,3% x 189.000 zł).

Wszystkie poniesione wydatki musimy udokumentować fakturami wystawionymi wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku albo dowodem odprawy celnej.

Natomiast w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej wydatki dokumentujemy odpowiednim dowodem wpłaty.

Ogólnie rzecz ujmując, odliczeniu podlega to wszystko, co jest na stałe połączone z budynkiem, np. szafa wnękowa, szafka pod zlewozmywak, armatura sanitarna, wanna, umywalka, zlew, kafelki, panele podłogowe itp.

Poza tym odliczyć możemy:

- zakup materiałów i urządzeń,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, opinii, projektu, transport materiałów i urządzeń,

- wykonawstwo robót,

- najem sprzętu budowlanego,

- opłaty administracyjne i inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów.

Remont instalacji gazowej

To również odliczenie od podatku.

Z ulgi możemy skorzystać, jeżeli ponieśliśmy wydatki na remont i modernizację instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych.
Odliczenie to podwyższa limit ulgi remontowej.

Odliczyć możemy maksymalnie 945 zł. (0,5 % x 189.000), co odpowiada wydatkom w wysokości 4.973,68 zł.

Wszystkie wydatki, tak jak przy remoncie domu czy mieszkania, muszą być udokumentowane fakturami wystawionymi wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku albo dowodem odprawy celnej.

Kasy mieszkaniowe

Jest to odliczenie od podatku w ramach tzw. praw nabytych.

Do tej ulgi uprawnione są osoby, które przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyły prawo do odliczeń z tego tytułu, pod warunkiem, że po tym dniu kontynuują systematyczne oszczędzanie w ramach kasy mieszkaniowej i dokonują dalszych wpłat wyłącznie na ten sam rachunek i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową.
Ulga wynosi 30% poniesionych wydatków nie więcej niż 11.340 zł. (6% z 189.000 zł).

Podatnicy mogą odliczać wydatki poniesione do upływu terminu systematycznego oszczędzania wynikającego z umowy na ostatni dzień 2001 r.

Wydatki na rzecz organizacji pożytku publicznego

Tego rodzaju wpłaty również odliczamy od podatku.

Odliczyć możemy maksymalnie 1 proc. kwoty podatku należnego do zapłaty.

Obdarować możemy dowolnie wybraną organizację pod warunkiem, że posiada ona status tzw. organizacji pożytku publicznego.

Wpłat na konto wybranej organizacji możemy dokonywać pomiędzy 1 maja roku, którego dotyczy zeznanie, a dniem złożenia tego właśnie zeznania, najpóźniej w ostatnim dniu składania zeznań za dany rok.

Wpłaty muszą być dokonane na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego, a my musimy posiadać dowód wpłaty, na którym wyszczególnione będzie nasze imię, nazwisko i adres oraz kwota wpłaty i nazwa organizacji.

Wpłata, o którą pomniejszamy podatek nie może być jednocześnie odliczona od dochodu z tytułu darowizny.

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

Te wydatki podlegają odliczeniu od dochodu, jednak pod warunkiem, że nie zostały sfinansowane lub dofinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie.

W przypadku, gdy wydatki te zostały częściowo sfinansowane z tych funduszy, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną.

Wydatki na cele rehabilitacyjne obejmują:

  • opłacenie przewodników niewidomych oraz osób niepełnosprawnych

Uprawnione do ulgi są osoby niepełnosprawne (niewidomi I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa) bądź podatnicy mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w 2005 r.

Odliczamy faktycznie poniesione wydatki do wysokości limitu rocznego 2.280 zł.

  • utrzymanie psa przewodnika przez osoby niewidome

W tym przypadku z ulgi mogą skorzystać osoby niepełnosprawne (niewidomi I lub II grupy inwalidztwa), bądź podatnicy mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w 2005 r.

Odliczamy faktycznie poniesione wydatki do wysokości 2.280 zł (limit roczny).

  • używanie samochodu osobowego

Odliczamy wydatki związane z przewozem osób niepełnosprawnych na konieczne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Samochód musi być własnością (lub współwłasnością) osoby niepełnosprawnej (I lub II grupy) lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną (I lub II grupy) albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia

Ulga dotyczy osób niepełnosprawnych, bądź podatników mających na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w 2005 r.

Odliczamy faktycznie poniesione wydatki do wysokości limitu rocznego 2.280 zł.

  • zakup leków

Do tej ulgi uprawnione są osoby niepełnosprawne, bądź podatnicy mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w 2005 r.

Odliczamy nadwyżkę wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Wydatki muszą być poniesione na leki, które przepisał lekarz specjalista.

Darowizny

W ramach tej ulgi możemy odliczyć od dochodu darowizny:

  • przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (m.in. pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, nauka, edukacja, oświata, kultura i sztuka, ekologia, porządek i bezpieczeństwo publiczne) przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego),
  • przekazane na cele kultu religijnego.

Odliczyć możemy nie więcej niż 6% dochodu.

Takim ograniczeniem nie są jednak objęte darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą dla kościelnych osób prawnych.

W zeznaniu rocznym trzeba wykazać kwotę przekazanej darowizny (jeżeli darowizna była wyższa, a odliczyliśmy tylko jej część), kwotę odliczonej darowizny oraz podać nazwę i adres obdarowanego.

Darowizna nie może być przekazana na rzecz osoby fizycznej.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie została opublikowana w Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873.

Internet

To ulga wprowadzona dopiero w tym roku. W jej ramach możemy odliczyć od dochodu wydatki związane z użytkowaniem Internetu w lokalu lub budynku będącym naszym miejscem zamieszkania.

Każdy z domowników może odpisać sobie do 760 zł. rocznie.

Warunkiem jest posiadanie zameldowania w mieszkaniu z podłączonym Internetem oraz posiadanie dochodu, bo tylko od dochodu można sobie tę ulgę odliczyć. Musimy również figurować na wystawionej przez dostawcę Internetu fakturze.

Odliczeniu podlegają zarówno abonamenty za stałe łącza, jak i opłaty za dostęp poprzez modem, pod warunkiem jednak, że te wydatki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Jeśli zakład pracy zwraca nam część abonamentu, nie możemy już tego odliczyć.

Poniesione wydatki koniecznie muszą być udokumentowana fakturą VAT. Nie jest więc możliwe odliczanie wydatków na podstawie umowy oraz dowodów wpłaty, jeżeli nie została wystawiona faktura VAT

Możemy odliczyć również wpłaty dokonane w 2005 r. za inne okresy rozliczeniowe pod warunkiem posiadania faktury VAT, bez względu na datę jej wystawienia.

Spłata odsetek od kredytu inwestycyjnego

Do ulgi uprawnione są osoby, które zaciągnęły kredyt na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych związanych z

- budową budynku mieszkalnego,

- wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku,
- zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
- nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej 189.000 zł.

Z odliczenia można skorzystać pod warunkiem, że kredyt został udzielony po 1 stycznia 2002 przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościową, a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z wymienionych wyżej inwestycji.

ZOBACZ TAKŻE:

podatki
pit
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)