Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Od 1 maja łatwiejszy zwrot VAT

0
Podziel się:

Już w deklaracji za kwiecień, złożonej po wejściu w życie przepisów nowej ustawy o VAT, przedsiębiorcy będą mogli odzyskać nadwyżkę VAT-u bez dotychczasowych ograniczeń.

bFgpZhnV

Zwrot na konto bankowe nadwyżki podatku naliczonego nad należnym nie będzie już uzależniony od tego, czy podatnik zakupił środki trwałe, opłacił wszystkie faktury oraz czy sprzedaż opodatkowana była stawką niższą niż 22 proc.

Zwrot VAT wg dotychczasowych przepisów

Przypomnijmy, iż w chwili obecnej podatnik ma prawo do bezpośredniego zwrotu różnicy podatku przez urząd skarbowy jedynie w dwóch przypadkach:

bFgpZhnX
  1. stawka podatku niższa niż 22 %

Podatnikom, którzy sprzedają towary opodatkowane w całości lub w części stawką niższą niż 22 % - przysługuje prawo do zwrotu z urzędu skarbowego nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, pod pewnymi jednak warunkami.

Otóż kwota zwrotu różnicy podatku nie może być wyższa od kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur, z których należności zostały w całości uregulowane, oraz z dokumentów celnych, jeżeli podatek z nich wynikający został zapłacony.

Ponadto w przypadku gdy kwota nadwyżki podatku naliczonego u podatnika dokonującego sprzedaży towarów opodatkowanych stawkami niższymi niż 22 % przekracza kwotę wynoszącą 22% całości obrotu opodatkowanego stawkami niższymi, zwrotowi na rachunek bankowy podlega nadwyżka do wysokości tej kwoty. Pozostała cześć nadwyżki będzie przenoszona do rozliczenia na następne miesiące.

bFgpZhod

Oba ww. ograniczenia zwrotu podatku nie mają zastosowania, gdy wysokość zwrotu różnicy podatku jest uzasadniona nabyciem towarów i usług zaliczanych przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

  1. zakup środków trwałych, wartości niematerialne i prawne

Podatnikom dokonującym sprzedaży towarów opodatkowanych wyłącznie stawką 22%, u których podatek naliczony jest wyższy od podatku należnego, przysługuje zwrot różnicy podatku z urzędu skarbowego w kwocie nie wyższej od kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, które na podstawie odrębnych przepisów zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Terminy zwrotu podatku

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika w ciągu 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Na wniosek podatnika urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku w ciągu 25 dni od dnia złożenia rozliczenia, gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji, wynikają z:
• faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone bezpośrednio podatnikowi będącemu wystawcą faktury
• dokumentów celnych oraz decyzji ustalającej podatek w prawidłowej wysokości, i zostały przez podatnika zapłacone

bFgpZhoe

Zwrot VAT po 1 maja

Nowe przepisy nie ograniczają zwrotu VAT do opisanych wyżej przypadków. Każdy podatnik, nawet ten sprzedający towary opodatkowane wyłącznie stawką 22 proc. – będzie mógł żądać zwrotu VAT na swój rachunek bankowy.

To, czy nadwyżka VAT-u naliczonego nad należnym wynika z zakupu środków trwałych czy też z opodatkowania sprzedaży stawką niższą niż 22 proc., oraz czy należności wynikające z faktur zakupowych zostały w całości uregulowane – będzie miało znaczenie dla terminu zwrotu podatku.

bFgpZhof

Według nowych zasad obowiązywać będą 3 terminy zwrotu VAT:
• podstawowy: 60 dni
• wydłużony: 180 dni
• skrócony: 60 i 25 dni

Zgodnie z przepisami art. 87 nowej ustawy o VAT w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Termin podstawowy 60 dni

Co do zasady - zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia.

Taki termin będzie miał zastosowanie do zwrotu nadwyżki VAT wynikającego z:

bFgpZhog

• nabycia towarów lub usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji
• opodatkowania sprzedaży stawkami niższymi niż 22 proc. – do wysokości kwoty wynoszącej 22 proc. całości obrotu opodatkowanego tymi stawkami

Należy podkreślić, iż wg nowych przepisów nie ma znaczenia, czy kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych zostały uregulowane czy też nie.
Zwrot nadwyżki podatku należy się nawet wówczas, gdy nie zapłacono kontrahentowi ani jednej złotówki.

Podobnie jak obecnie - jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

Na umotywowany wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową, kwota różnicy podatku podlegająca zwrotowi w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia, ulega podwyższeniu, jeżeli podwyższenie tej kwoty:
• uzasadnione jest sezonowością produkcji lub sezonowością wykonywanych usług, lub sezonowością skupu produktów rolnych
• uzasadnione jest kwotą podatku naliczonego wynikającego z dostaw towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami

W tym samym terminie podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i nie dokonujący sprzedaży opodatkowanej – będzie mógł uzyskać zwrot na swój umotywowany wniosek.

Termin wydłużony do 180 dni

Podatek, który nie możemy odzyskać w terminie 60 dni – otrzymamy w terminie trzy razy dłuższym.

Zgodnie z przepisami nowej ustawy o VAT różnica podatku podlegająca zwrotowi w kwocie przekraczającej wartość podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów lub usług zaliczanych przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, powiększonej o 22% obrotu podatnika opodatkowanego stawkami niższymi 22 proc. podlegać będzie zwrotowi w terminie 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej.

Termin skrócony

Terminy skrócone będzie można zastosować pod warunkiem opłacenia należności wynikających z faktur zakupowych.

Na umotywowany wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową urząd skarbowy zobowiązany będzie zwrócić różnicę podatku:

• dla terminu podstawowego 60 dni – w terminie skróconym do 25 dni
• dla terminu wydłużonego do 180 dni – w terminie skróconym do 60 dni

licząc od dnia złożenia rozliczenia.

Krótsze terminy będzie można uzyskać tylko wtedy, gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:

• faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone bezpośrednio podatnikowi będącemu wystawcą faktury
• dokumentów celnych oraz decyzji określających podatek w prawidłowej wysokości – zapłaconych przez podatnika
• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji

Uwaga!
Zgodnie z przepisami przejściowymi nowej ustawy o VAT (art. 162 ust. 2) do nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, wynikającej z ostatniej deklaracji podatkowej złożonej za okres przed dniem wejścia w życie nowej ustawy – stosuje się przepisy art. 87 nowej ustawy.
A zatem opisane powyżej nowe zasady zwrotu VAT będą miały zastosowanie do podatku wykazanego w deklaracji za kwiecień bądź pierwszy kwartał tego roku (trwający od stycznia do końca kwietnia).

bFgpZhoy
vat
unia
wiadomości
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)