Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sprawdź jakie podatki płaci się na świecie

Sprawdź jakie podatki płaci się na świecie

Międzynarodowy ośrodek KPMG, ds. podatkowych przygotował przegląd stawek podatku dochodowego od osób prawnych. Stwierdził, że wśród krajów, które zmieniły stawki w okresie od 2003 do 2004 roku, przeważająca większość dokonała ich redukcji. Trend do obniżania podatków jest najbardziej widoczny w Europie Centralnej i Wschodniej.

Najbardziej wymowne okazały się obniżki stawek w Europie (w szczególności Polska, Słowacja, Portugalia i Ukraina). Średnie stawki podatku dochodowego od osób prawnych spadły do poziomu 29.96% dla krajów OECD (z 30.90% w 2003 r.) i do 31.32 dla krajów UE (z 31.84%).
W Polsce nastąpiło istotne obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych do 19% oraz objęcie taką samą stawką indywidualnych przedsiębiorców prowadzących działalność na własny rachunek.
Przedstawiamy, jakie podatki płaci się w wybranych państwach.


Argentyna (2004 stawka = 35%): Minimalny przewidywany podatek dochodowy - jest to jednoprocentowy podatek od aktywów przedsiębiorstwa (zobowiązania nie mogą zostać odliczone). Niektóre aktywa są zwolnione od opodatkowania, np. papiery wartościowe i inne udziały kapitałowe w innych jednostkach będących podmiotami opodatkowania, aktywa przedsiębiorstw górniczych. Nabycie nowych dóbr, podlegających amortyzacji – z wyjątkiem samochodów - jak również inwestycje budowlane (przez pierwsze 2 lata) są zwolnione z tego podatku.

Australia (2004 stawka = 30%): Stawka podatku dochodowego od osób prawnych dotyczy co do zasady dochodów, uzyskanych za standardowy rok podatkowy (1 lipca do 30 czerwca).

Austria (2004 stawka = 34%): Rząd austriacki, zaproponował na rok 2005, redukcję stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 34% do 25%.

Belgia (2004 stawka = 33.99%): Stawka 33.99 % została wprowadzona przez ustawę 24 grudnia 2002 roku i jest stosowana dla lat obrachunkowych rozpoczynających się 01.01.2003 (rok podatkowy 2004). Niższa stawka podatkowa znajduje zastosowanie w przypadku przedsiębiorstw będących w posiadaniu osób indywidualnych, które mają w nich udziały większe niż 50%. Stawka podatkowa zawiera tzw. opłatę kryzysową w wysokości 3%.

Brazylia (2004 stawka = 34%): Stawka 34% jest sumą podatku CIT oraz „społecznego podatku składkowego od zysków”. Stawka CIT wynosi 25% i składa się z piętnastoprocentowej stawki podstawowej oraz podatku od nadwyżki dochodów w wysokości 10% rocznego dochodu, przekraczającego 240,000 BRL. Istnieje również socjalny podatek składkowy w wysokości 9% od dochodów osób prawnych. Zaliczenie (bonus de adimplência fiscal) dotyczące „społecznego podatku składkowego od zysków”, może przysługiwać w specyficznych okolicznościach, przy jednoprocentowej kalkulacji od określonej podstawy – podstawa ta wynosi obecnie 12 % od przychodów ze sprzedaży brutto z dodaniem 100% wartości pozostałych przychodów (finansowych, itp.). Dodatkowo, art. 30 regulacji n. 10833 stanowi, że płatności za opłaty, związane z wybranymi usługami (sprzątanie, konserwacja, ochrona, doradztwo kredytowe i inne) są przedmiotem „społecznego podatku składkowego od zysków”, naliczanego według stawki 1% przez usługodawcę.

Chile (2004 stawka = 17%): W 2001 roku, wprowadzono nowe prawo dotyczące stawek podatku dochodowego od osób prawnych. W nawiązaniu do nowej regulacji, stawka podatku CIT wzrosła z 15% do 17% w okresie 3 lat. Oznacza to, że dochód osób prawnych uzyskany w roku 2002, podlegał stawce 16%; dochód z roku 2003, stawce 16,5%, a dochód w roku 2004 obciąży odpowiednio stawka 17%. Jeżeli zyski osób prawnych są odprowadzane za granicę, stawka podatku u źródła wyniesie 35%, z zaliczeniem podatku zapłaconego uprzednio od zysków niepodzielonych (suma kredytu będzie zależała od stawki podatku, zapłaconej od zysków podzielonych, 15%, 16% lub 16,5%). Zyski wypłacone osobom fizycznym w Chile podlegają progresywnej stawce, obciążającej odbiorcę płatności. Zyski wypłacone jednostkom gospodarczym, z siedzibą w Chile, lub będącym rezydentami tego kraju, nie podlegają podatkowi dochodowemu.

Chiny (2004 stawka = 33%): W Chinach dokonuje się reformy podatków. Szczegóły zostaną przedstawione najwcześniej w roku 2005. Stawka podatkowa znajduje zastosowanie dla tzw. przedsięwzięć z inwestycjami zagranicznymi (“FIE”) i zawiera zarówno państwową stawkę w wysokości 30% jak i podatek lokalny (3%). Przedsiębiorstwa krajowe podlegają innemu zestawowi przepisów podatkowych i regulacji. Proszę zwrócić uwagę na fakt, iż państwowa stawka podatkowa w wysokości 30% może zostać zredukowana do 15% lub do 24%, w przypadku, gdy FIE jest zlokalizowany w jednej ze specjalnie w tym celu wyznaczonych stref w CHRL i/lub zaangażowany w operacje lub projekty stowarzyszone. Dodatkowo, upoważnionym FIE może przysługiwać zwolnienie podatkowe lub redukcja obciążenia podatkowego, w czasie okresu wakacji podatkowych. Podatek lokalny w wysokości 3% może zostać odłożony lub zredukowany przez władze lokalne.

Chorwacja (2004 stawka = 20.32%): Stawka podatku od zysków osób prawnych (“CPT”) wynosi 20%. Jest ona niższa (25%, 50%, 75% zalecanej stawki) w specjalnych regionach „opieki państwowej” oraz w aglomeracji Vukovar. Stawka podatku od zysków osób prawnych może ulec zmniejszeniu wraz ze wzrostem inwestycji (spadek do 7%, 3% i 0%, odpowiednio dla inwestycji w wysokości 10, 20, 60 milionów Kuna) w nowo założonych przedsiębiorstwach chorwackich , po spełnieniu określonych warunków. Stawka podatku jest niższa ( o 50% s stosunku do zalecanej stawki) lub nie istnieje (w przypadku gdy w infrastrukturę Strefy Wolnego Handlu dokonywana jest inwestycja o wartości większej niż 1 milion Kuna) dla przedsiębiorstw, działających w strefie Wolnego Handlu. Stawka podatku u źródła wynosi 15% i obciąża szereg płatności dokonywanych przez chorwackie jednostki gospodarcze na rzecz zagranicznych jednostek gospodarczych. (Republika Chorwacji, Ministerstwo Finansów, Ustawa o podatku od zysków osób prawnych, Grudzień 2000). Podatki turystyczne i leśne są podatkami obrotowymi i zostały uwzględnione w kalkulacji całego, efektywnego obciążenia podatkowego. Dla podatku turystycznego, o ile dotyczy, istnieją dwie główne kategorie, związane z rodzajem biznesu, podzielone na podkategorie, zależne od miejsca wykonania biznesu, a zakres stawek wynosi od 0,008% do 0,25%. Stawka podatku leśnego wynosi 0,07% od całkowitych obrotów przedsiębiorstwa.

Cypr (2004 stawka = 10%/15%): Stawka podatku od osób prawnych wynosi 10%. Dla lat 2003 i 2004, w których podlegający opodatkowaniu dochód przedsiębiorstwa lub publicznej osoby prawnej przekroczy sumę 1 miliona funtów, będzie on przedmiotem dla dodatkowo podatku w wysokości 5%, nakładanych na sumę przekraczającą milion funtów (CYŁ1,000,000). Każda publiczna osoba prawna (osoba prawna prawa publicznego lub każda inna osoba prawna utworzona przez prawo dla dobra publicznego,) jest podmiotem poboru specjalnego wkładu na rzecz obrony kraju (2002) w postaci składki wynoszącej 3%, nakładanej na dochód podlegający opodatkowaniu, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych z tytułu dywidend, odsetek i wynajmu oraz przed odliczeniem strat.

Czechy (2004 stawka = 28%): Specjalna stawka w wysokości 15% nakładana na zyski z inwestycji oraz fundusze emerytalne. Dochód z dywidend jest opodatkowany stawką 15%. Przedsiębiorstwa produkcyjne, spełniające warunki ustawy o zachętach inwestycyjnych mogą korzystać z ulgi w podatku CIT przez okres do dziesięciu lat.

Dania (2004 stawka = 30%): Przedsiębiorstwa muszą dokonywać przedpłat podatku od osób prawnych podczas roku obrachunkowego. Jeżeli ostateczne zobowiązanie podatkowe przekroczy sumę przedpłat, powstanie obowiązek uiszczenia dopłaty stanowiącej 10% zaległego zobowiązania podatkowego. Nie ma żadnych lokalnych podatków od osób prawnych.

Finlandia (2004 stawka = 29%): Rząd Finlandii zaproponował obniżenie stawki podatku od osób prawnych do 26%. Sugerowana stawka zostałaby wprowadzona dla wszystkich fińskich przedsiębiorstw. Propozycja zostanie przedyskutowana i poddana ocenie przez Parlament w roku 2004. W przypadku jej uznania zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2005 roku.

Francja (2004 stawka = 34.33%): Dla roku finansowego zakończonego w 2002 i 2003 roku, stawka 34.33% składa się z aktualnej stawki podatku od osób prawnych 33.33% oraz dodatkowej trzyprocentowej składki od podatku od osób prawnych, nakładanego na wszystkie przedsiębiorstwa. Ponadto, stosuje się tzw. składkę społeczną w wysokości 3.3% od podatku CIT dla przedsiębiorstw, których podatek dochodowy przekracza sumę 763,000 € z odliczeniem od dochodu brutto, wysokości wspomnianej kwoty, co prowadzi do otrzymania – o ile znajdzie zastosowanie – stawki CIT wynoszącej 35.43%. Przedsiębiorstwa które (i) wykazują obroty wysokości maksymalnie 7,630,000 € i (ii) co najmniej 75% ich kapitału akcyjnego znajduje się w ciągłym posiadaniu jednostek lub przedsiębiorstw spełniających te same wymogi, podlegają stawce podatku od osób prawnych wynoszącej 15%, nakładanych na tę część zysku do opodatkowania, która nie przekracza 38,120 €. Takie przedsiębiorstwa są również zwolnione z obowiązku płacenia składki społecznej w wysokości 3,3%.

Grecja (2004 stawka = 25%/35%): Stawka 35% dotyczy przedsiębiorstw A.E. (spółek akcyjnych) oraz jednostek E.P.E. (spółek z o.o.). Ta sama stawka nakładana jest na krajowe, nienotowane przedsiębiorstwa A.E., banki oraz instytucje kredytowe, działające jako przedsiębiorstwa kooperujące ze sobą jak również przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych. Ulga wynosząca 2.5% jest udzielana przedsiębiorstwom, które w pełni uregulują swoje zobowiązania z tytułu podatku od osób prawnych, przy składaniu wniosków o otrzymanie zwrotu podatku. Dodatkowa, trzyprocentowa opłata nakładana jest na dochód brutto uzyskany z dzierżawy, ale nie może ona przekroczyć podstawowego podatku od osób prawnych.

Hiszpania (2004 stawka = 35%): Przedsiębiorstwa, których obroty (pojedyncze lub osiągnięte razem z podmiotami powiązanymi) w bezpośrednio poprzedzającym okresie podatkowym były niższe od 6 milionów Euro, podlegają opodatkowaniu według stawki 30% obciążającej tę część dochodu podlegającego opodatkowaniu, która mieści się w przedziale od 0 do 90,151 €, oraz ogólnej stawki w wysokości 35% nakładanej na pozostałą część dochodu podlegającego opodatkowaniu. Zyski nadzwyczajne: od
1 stycznia 2003, dochód podlegający opodatkowaniu i uzyskany ze sprzedaży stałych aktywów materialnych i niematerialnych, jak również dzięki danym, określonym odsetkom z gwarancji jest obciążony stawką 15%, w przypadku, gdy przychody ze sprzedaży są reinwestowane. Zredukowaną stawkę otrzymuje się przy odliczeniu od należnego podatku brutto, 20% dochodu podlegającego opodatkowaniu i uzyskanego z przekazu. Zastosowanie dwudziestoprocentowego zaliczenia podatku, może więc prowadzić to ogólnej, efektywnej stawki podatkowej wynoszącej 15%.

Następujące instytucje podlegają opodatkowaniu stawką 25%:

a) Wzajemne przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe, instytucje dobra społecznego i określone jednostki wspólnych ubezpieczeń społecznych od wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
b) Jednostki wzajemnych gwarancji i przedsiębiorstwa gwarantujące ubezpieczenia, określone w ustawie 1/1994 z dnia 11 marca o przepisach prawnych dotyczących spółek wzajemnych gwarancji, zarejestrowanych w Banku Hiszpanii.
c) Spółdzielnie kredytowe.

- Spółdzielnie podlegające ochronie podatkowej zostaną opodatkowane według stawki 20%, z wyjątkiem wyników, osiągniętych na obszarach, które nie odpowiadają działalności określonej w statucie i podlegają opodatkowaniu według stawki ogólnej.

- Jednostki spełniające wymogi, korzystają ze specjalnych ustaleń podatkowych dotyczących fundacji oraz zachęt podatkowych dla prywatnego udziału w przedsięwzięciach ogólnego zainteresowania i zostaną opodatkowane stawką 10%.

Holandia (2004 stawka = 29%/34.5%): Stawka 34.5% podatku od osób prawnych jest stosowana od 1 stycznia 2002. Niemniej jednak, przy pierwszych 22,689 € (50,000 NLG) dochodu podlegającego opodatkowaniu, znajduje zastosowanie obniżona do 29% stawka.

Hong Kong (2004 stawka = 17.5%): Hong Kong SAR to Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej. Stawka 17.5% (obowiązująca od roku finansowego 2003/04) dotyczy zysków osiągniętych w Hong Kongu, pochodzących z działalności gospodarczej, prowadzonej w Hong Kongu. Zagraniczne dochody, zyski kapitałowe, dywidendy jak również dochody z tytułu odsetek od wkładów bankowych są wolne od podatku. Zyski pochodzące od specyficznych zabezpieczeń lub rodzajów działalności (tzn. instrumenty dłużne lub zyski pochodzące z reasekuracji ryzyk zamorskich prowadzonych przez profesjonalną firmę reasekuracyjną) nie są ani wolne od podatku, ani obciążone stawką koncesyjną w wysokości 8.75% (połowa stawki standardowej - 17.5%).

Irlandia (2004 stawka = 12.5%): Obecna stawka podatku od osób prawnych, dotycząca nowych operacji, przy założeniu, że dochód jest traktowany jako aktywny, wynosi 12.5%. Stawka 25% dotyczy dochodu pasywnego oraz dochodu uzyskanego z wybranej działalności, związanej z aktywnościami rolnymi, górniczymi i naftą. Specjalna stawka w wysokości 10% dotyczy aktywnego dochodu handlowego, czerpanego przez wybrane istniejące przedsiębiorstwa produkcyjne jak również zarejestrowanego dochodu IFSC (International Financial Services Centre) oraz przedsiębiorstw Shannon. Specjalna stawka, wygaśnie między rokiem 2003 a 2010 (w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa oraz terminu otrzymania zgody na prowadzenie projektu, dotkniętego stawką 10%) i zostanie zastąpiona przez standardową stawkę 12.5%. Zyski kapitałowe są opodatkowane stawką 20%.

Japonia (2004 stawka = 42%): Zawiera podatek od dochodów osób prawnych (30%) oraz podatki: obrotowy, prefekturalny i komunalny. Ukazana stawka jest efektywną stawką, wykorzystującą stawki podatkowe dla Tokio, po uwzględnieniu odliczenia na podatek obrotowy. Proszę zauważyć, że dla małych i średnich przedsiębiorstw z wpłaconym kapitałem nie przekraczającym 100 milionów JPY, stawka podatku CIT jest obniżana do poziomu 22% na pierwsze 8 milionów JPY dochodu netto podlegającego opodatkowaniu i 30% w przypadku przekroczenia kwoty 8 milionów JPY. Dla okresów rozliczeniowych rozpoczynających się 1 kwietnia 2004 lub później, wprowadzona zostanie nowa koncepcja pobierania podatku od przedsiębiorstw, oparta na rozmiarach osoby prawnej, stosowana wobec dużych korporacji z kapitałem wpłaconym, przekraczającym wartość 100 milionów JPY. Ponieważ podatek od przedsiębiorstw odnośnie dużych korporacji nałożony zostanie nie tylko na dochód, ale również na ich rozmiar (koszty pracy, płatności odsetek netto, płatności rent netto oraz kapitał wpłacony i dodatkowy kapitał), standardowa stawka podatku obrotowego dla Tokio, nakładana na dochód osoby prawnej będącej dużą korporacją, zostanie zmniejszona z 10.08% do 7.56%. Odpowiednio, efektywna stawka podatkowa oparta na standardowych dla Tokio stawkach wyniesie dla dużych korporacji 40.7% (plus część oparta o rozmiar) za okresy rozliczeniowe rozpoczęte po 1 kwietnia 2001.

Kanada (2004 stawka = 36.1%): Zawiera federalną stawkę 22,1% (łącznie z podatkiem od nadwyżki) za rok 2004 plus podatek lokalny. W zależności od prowincji, całkowita, efektywna stawka za rok 2004, sięga od 31.0% do 39.1% (od 27.1% do 38.1% dla producentów).

Luksemburg (2004 stawka = 30.38%): Stawka podatku CIT (“IRC”) (łącznie
z czteroprocentowym wkładem na rzecz funduszu pracy) wynosi 22.88%. Stawka 30.38% zawiera komunalny podatek od przedsiębiorców z efektywną stawką 7.5% lub 6.98% dla działalności nie będącej przedmiotem IRC (stawki są zróżnicowane w regionach). Od roku 2002, nie jest już możliwe dokonanie odliczenia podatku komunalnego na cele podatku od osób prawnych lub od jego własnej podstawy.

Niemcy (2004 stawka = 38.29%): Stawka dotyczy zarówno zysków niepodzielonych jak i wypłaconych. Obejmuje stawkę podatku od osób prawnych 25% (plus nakładana na nią opłata solidarnościowa w wysokości 5,5%) oraz podatek handlowy, obciążający dochód. Podatek handlowy jest zmienny, od 13.04% do 20.00%, przyjmując multiplikator komunalny (Hebesatz) sięgający zasadniczo od 300% do 500% (średni multiplikator w roku 2002 wyniósł 386%. Od roku 2004 ustawodawca określa minimalny multiplikator podatku handlowego wysokości 200%, celem wyeliminowania oaz podatkowych). Ponieważ podatek handlowy jest odliczany przy kalkulacji podatku CIT, stawka podatku od osób prawnych opiera się na zysku operacyjnym, zmniejszonym o podatek handlowy w wysokości 16.18%, przyjmując zastosowanie średniego multiplikatora 386%.

Norwegia (2004 stawka = 28%): Efektywna stawka podatkowa dotycząca dywidend otrzymanych przez akcjonariuszy będących rezydentami od przedsiębiorstw będących rezydentami wynosiła w roku 2003 0%.

Pakistan (2004 stawka = 35% Proszę zauważyć, że na potrzeby sprawozdania za rok 2004, przyjęto stawki podatkowe z roku 2003.: Prawo podatkowe Pakistanu przewiduje różne stawki podatku od osób prawnych, w zależności od statutu przedsiębiorstw. Stawki te znajdują zastosowanie w przypadku przedsiębiorstw wykazujących dochód podlegający opodatkowaniu i mogą ulec zmianom, w poszczególnych okresach. Dla przykładu, w roku podatkowym 2004, liczonym od 1 lipca 2003 do 30 czerwca 2004 lub 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003, stawka podatku od osób prawnych wynosi 41% i obciąża przedsiębiorstwa prywatne, stawka 35% dotyczy przedsiębiorstw publicznych, podczas gdy stawka 44% odnosi się do przedsiębiorstw bankowych. Wypłata dywidendy dla przedsiębiorstwa publicznego lub przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego jest przedmiotem podatku u źródła, ze stawką 5%. We wszystkich innych przypadkach, stawka podatku u źródła wynosi 10%. Podatek u źródła, obciążający wypłatę dywidendy jest traktowany jako pełne i ostateczne uregulowanie zobowiązania podatkowego.

Rosja (2004 stawka = 24%): Podatek ten został ustanowiony przez władze federalne, ale płatności są podzielone między budżetem federalnym (5.0%, 2003 - 6%), budżetami regionalnymi (17%, z prawem zredukowania tej stawki do 13%, 2003 - 16%, z prawem zredukowania tej stawki do 12%) oraz budżetami lokalnymi (2%). Podatek u źródła jest pobierany od dochodów zagranicznych jednostek gospodarczych według stawki 20%. W przypadku wypłacania dywidendy nierezydentom, podatek u źródła wynosi 15%. Podatek od przewozu jest opodatkowany stawką 10%. Dochód z odsetek z gwarancji państwowych podlega opodatkowaniu według stawki 15% lub 0%.
50 Republika Południowej Afryki (2004 stawka = 37.8%): Stawka podatku od osób prawnych, nakładana na przedsiębiorstwa wynosi obecnie 30%. Niemniej jednak Afryka Południowa pobiera dodatkowy „drugorzędny podatek od przedsiębiorstw” według stawki 12,5% od zadeklarowanych dywidend netto. Wynikiem takiego dodatkowego podatku jest zastosowanie efektywnej stawki wynoszącej 37.78% w momencie wypłacenia przez przedsiębiorstwa jako dywidendy, 100% sumy zysków zatrzymanych. Nie dotyczy to przedsiębiorstw wydobywających złoto, które podlegają opodatkowaniu na podstawie określonego wzoru.

Rumunia (2004 stawka = 25%): Specjalna zredukowana stawka podatkowa w wysokości 12.5% dotyczyła w roku 2003 określonych dochodów z eksportu.
Od 1 stycznia 2004, takie dochody są przedmiotem standardowego podatku CIT wynoszącego 25%. Zyski otrzymane z operacji prowadzonych w strefach wolnego handlu podlegają opodatkowaniu pięcioprocentowym podatkiem dochodowym od osób prawnych do dnia 31 grudnia 2004 r. Z dniem 1 stycznia 2005, zyski te będą przedmiotem podatku CIT w wysokości 25%. Proszę zauważyć, że do 30 czerwca 2007 specjalne zwolnienie podatkowe przysługuje wybranym przedsiębiorstwom wykonującym działalność produkcyjną, które zostały zainwestowane w Strefie Wolnego Handlu przed 30 czerwca 2002. Zyski otrzymane z klubów nocnych, kasyn, dyskotek oraz organizowania zakładów sportowych obowiązuje standardowy podatek dochodowy, ze stawką 25%, przy założeniu, że podatek dochodowy nie będzie niższy niż 5% zarejestrowanej sumy przychodów brutto. Mikroprzedsiębiorstwa są definiowane jako jednostki gospodarcze, zatrudniające od 1 do 9 osób, wykazujące przychody nie przekraczające 100,000 Euro i w pełni prywatny kapitał akcyjny. Zamiast płacenia zwykłego podatku od osób prawnych (25% od zysków), mikroprzedsiębiorstwa, mogą wybrać zapłatę podatku w wysokości 1.5% całkowitych przychodów brutto, 25% od normalnych czynności, 12.5% (tylko w roku 2003) od czynności związanych z eksportem, 1.5% z tytułu mikroprzedsiębiorstwa i 5% od operacji prowadzonych w strefach wolnego handlu.

Szwajcaria (2004 stawka = 24.1%): Efektywna stawka podatku od osób prawnych zawiera federalne, kantońskie i komunalne stawki. Wymieniona stawka obowiązuje pojedyncze przedsiębiorstwo w mieście Zurych. Jest ona typowa dla całej Szwajcarii. Efektywna stawka podatkowa, oparta na dochodzie przed opodatkowaniem, jest niższa od stawki ustawowej i osiąga poziom 24.1%. Niektóre stawki podatku dochodowego w wybranych kantonach są progresywne, co jest określane na podstawie stosunku dochodu do kapitału własnego.

Szwecja (2004 stawka = 28%): Istnieje niezobowiązująca prowizja od nieopodatkowanego dochodu. Nie może ona przekroczyć 25% podstawy podatkowej i musi zostać rozwiązana w ciągu następnych sześciu lat.

Węgry (2004 stawka = 16%): Stawka podatku obciążająca zyski przedsiębiorstwa, podlegające opodatkowaniu wynosi 16%. (obowiązująca od 1 stycznia 2004) Lokalny podatek obrotowy do wysokości 2%, może zostać odliczony od podstawy opodatkowania przedsiębiorstwa. Z dniem 1 stycznia 2004, zysk przed opodatkowaniem może zostać zmniejszony o dalsze 25% sumy lokalnych zobowiązań z tytułu podatku obrotowego. Dwudziestoprocentowy podatek u źródła jest nakładany na dywidendy wypłacane zagranicznym przedsiębiorstwom, chyba że odbiorca zdecyduje się reinwestować dywidendy bezpośrednio w przedsiębiorstwo węgierskie. Niemniej jednak, większość węgierskich umów podatkowych zmniejsza krajowy podatek u źródła do poziomu od 5% do 15%. Dywidendy wypłacane węgierskim przedsiębiorstwom nie są przedmiotem podatku u źródła. W obliczu węgierskiej akcesji do UE, wypłata dywidend dla zarejestrowanych rezydentów unijnych, będzie możliwa bez podatku u źródła, po spełnieniu określonych wymogów. Z dniem 1 stycznia 2004, nie pobiera się podatku od odsetek i należności licencyjnych, bez względu na kraj odbiorcy.

Włochy (2004 stawka = 37.25%): Stawka ta zawiera w sobie stawkę nowego podatku od dochodów osób prawnych w wysokości 33% (tzw. Imposta sul reddito delle società (IRES), który zastąpił Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) z początkiem 1 stycznia 2004) oraz podstawowy podatek regionalny o stawce 4.25% (IRAP zostanie zniesiony w najbliższych latach), nakładany na inną (szerszą) podstawę podatku, niż tą, stosowaną przy kalkulacji podatku CIT (normalnie, efektywna stawka byłaby wyższa od wskazanej powyżej). Regiony we Włoszech mają prawo do zmieniania (zwiększenia lub zmniejszenia) wspomnianej stawki bazowej (4.25%) podatku Imposta regionale sulle attività productive (IRAP) o maksymalnie 1%.
W porównaniu do roku 2003 stawka podatku CIT zmniejszyła się efektywnie o 1%. Redukcja ta jest wynikiem reformy podatku od osób prawnych, przeprowadzonej przez włoski rząd, mającej na celu dostosowanie włoskiego systemu podatkowego do rozwiązań, przyjętych wcześniej przez inne kraje europejskie. W związku z tym, wprowadzone zostały specjalne procedury podatkowe (zwolnienie dywidend i zysków kapitałowych, niedostateczna kapitalizacja, krajowa i światowa konsolidacja podatkowa, nowy, zagraniczny system zaliczania podatków, postulaty odnośnie przejrzystego opodatkowania, itp.).

Ukraina (2004 stawka = 25%): Od 1 stycznia 2004 podstawowa stawka podatku od osób prawnych wynosi 25%. Specjalne stawki podatkowe mogą ulec zmianie, w zależności od aktywności przedsiębiorstwa (np. trzyprocentowa stawka podatkowa jest nakładana na dochody z ubezpieczeń, uzyskane przez ukraińskie przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe). Zachęty podatkowe mogą zmniejszyć stawkę poniżej poziomu 25%. Piętnastoprocentowy podatek u źródła jest nakładany dochody uzyskane na Ukrainie przez przedsiębiorstwa nie będące rezydentami tego kraju. Stawka podatku u źródła może zostać zredukowana w oparciu o stosowną umowę o podwójnym opodatkowaniu, ratyfikowaną przez parlament ukraiński.

USA (2004 stawka = 40%): Federalna stawka podatkowa wynosi 35%. Wysokość stanowych i lokalnych stawek podatkowych zazwyczaj sięga od mniej niż 1% do 12%. Osoba prawna może odliczyć wydatki poniesione z tytułu stanowego lub lokalnego podatku dochodowego przy obliczaniu dochodu, podlegającego federalnemu opodatkowaniu. Zasadniczo wynikiem jest efektywna stawka wynosząca w przybliżeniu 40%. Efektywna stawka może ulegać poważnym wahaniom, w zależności od lokalizacji, w której dana osoba prawna prowadzi interesy.

Wielka Brytania (2004 stawka = 30%): Zerowa stawka dotyczy przedsiębiorstw z dochodami do wysokości 10 000 GBP, podlegającymi opodatkowaniu, z krańcową ulgą wynoszącą 50,000 GBP. Przedsiębiorstwa z zyskami, należącymi do przedziału od 50,000 do 300,000 GBP płacą podatek według stawki 19%. Krańcowe ulgi przyznawane są w przypadku zysków sięgających 1,500,000 GBP. Wszystkie powyższe limity są redukowane w przypadku przedsiębiorstw stowarzyszonych. Stawki i limity pozostały niezmienione od roku 2003. Z dniem 1 kwietnia 2004, zyski wypłacone dla akcjonariuszy, którzy nie są osobami prawnymi, zostaną obciążone minimum stawką 19%, nawet gdyby zostały w innym przypadku opodatkowane niższą stawką.
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
Mariusz
.* 2004-04-19 09:15
Wlasnie. Jestem z poludnia i mam na Slowacje jakies 40km. Moze sie tam przeprowadzic po wejsciu do UE?
Marcin Hugo Kosinski
.* 2004-04-15 21:10
Podatek CIT ma minimalne znaczenie w porownaniu z innnymi podatkami, jak PIT, VAT, akcyza, ubezpieczenia spoleczne itd. itp. Logiczne, ze obniza sie i nawet likwiduje takie abstrakcyjne podatki, jak podatek od dochodu firm. Tylko, ze to dokladnie o niczym nie swiadczy...www.korespondent.pl - wolnorynkowy punkt widzenia
Robi
.* 2004-04-15 20:48
Dość obszerny materiał.... ale brakuje najciekawszych pod względem podatkowym krajów patrząc z naszego podwórkaczyli Słowacji, Estonii i LitwyMoże autorzy opracowania pokuszą się o jego uzupełnienie?