Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Uproszczona forma odprowadzania zaliczek na podatek

0
Podziel się:

Do 20 lipca podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy - muszą sporządzić pierwszą w tym roku deklarację podatkową oraz rozliczyć się z podatku.

bEJITIIB

Podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy - do 20 lipca muszą sporządzić pierwszą w tym roku DEKLARACJĘ PODATKOWĄ oraz rozliczyć się z podatku.

Przypominamy, iż uproszczona forma wpłacania zaliczek, zgodnie z art. 44 ust. 6b, 6c, 6d (ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych)
dotyczy :

Podatników osiągających dochody:

  1. z działalności gospodarczej
  2. ze stosunku pracy otrzymywane z zagranicy
  3. z emerytur i rent otrzymywanych z zagranicy
  4. z najmu lub dzierżawy
bEJITIID

którzy wybrali uproszczoną formę wpłacana zaliczek i stosują się do poniższych obowiązków:

- do dnia 20 lutego roku podatkowego zawiadomili o wyborze tej formy urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania,
- stosują uproszczoną formę wpłacania zaliczek przez cały rok podatkowy,
- wpłacają zaliczki w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (styczeń – listopad)
- złożą deklarację, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (straty) za pierwsze półrocze roku podatkowego, obliczonego zgodnie z art. 44 ust. 2 i 3, i o wysokości należnych za ten okres zaliczek, ustalonych według zasad określonych w art. 27 i 27b, w terminie do dnia 20 lipca roku podatkowego,
- dokonają rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 45.

Uproszczona forma rozliczania nie ma jednak zastosowania do podatników, którzy:

  1. po raz pierwszy podjęli działalność w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w roku podatkowym, lub
  2. w pierwszym półroczu roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy odliczali stratę, lub
  3. za pierwsze półrocze roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy ponieśli stratę, lub
  4. w trakcie roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy dokonywali odliczeń, z wyjątkiem odliczeń, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit a) lub korzystali z ulg, lub dokonują takich odliczeń w trakcie roku podatkowego.
bEJITIJe
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)