Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Anna Tylec
|
aktualizacja

Deklaracje PIT - jaki formularz, do czego i dla kogo?

53
Podziel się:

Fiskus dysponuje ponad 40 wzorami deklaracji PIT. Podatnik lub płatnik powinien wybrać tę, która odpowiada jego sytuacji podatkowej w danym roku rozliczeniowym.

Podatnik powinien wybrać odpowiedni formularz z ponad czterdziestu proponowanych przez fiskusa
Podatnik powinien wybrać odpowiedni formularz z ponad czterdziestu proponowanych przez fiskusa (Krystian Dobuszyński / Reporter)

Rozliczenie roczne PIT jest obowiązkiem wszystkich podatników polskiego systemu podatkowego. Zeznanie podatkowe musi zostać złożone w odpowiednim terminie, a także we właściwej deklaracji PIT.

Podstawowe deklaracje PIT

Deklaracja PIT-37 to najpopularniejszy formularz do rozliczania przychodów z urzędem skarbowym. Wypełniają go osoby fizyczne osiągające zarobki za pośrednictwem płatników. Będą to zatem podatnicy, którzy pobierają:

  • wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy lub stosunku służbowego,
  • emeryturę, rentę i świadczenia lub zasiłki przedemerytalne,
  • zasiłki z ubezpieczenia społecznego,
  • wynagrodzenie z tytułu praw autorskich i majątkowych,
  • wynagrodzenie z racji zawarcia umów cywilnoprawnych lub kontraktów menadżerskich,
  • stypendia.

Deklaracja PIT-37 powinna być wypełniona na podstawie druku PIT-11 i zawierać informacje o przychodach, kosztach ich uzyskania, wpłaconych składkach oraz pobranych zaliczkach. Rozliczanie PIT-37 może nastąpić indywidualnie, ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Uwzględnia się ulgi i odliczenia podatkowe. Termin złożenia formularza PIT-37 to ostatni dzień roboczy kwietnia, a więc w rozliczeniu za rok 2018 – 30 kwietnia 2019 roku.

Deklaracja PIT-36 to kolejny najpopularniejszy druk spośród deklaracji PIT. Dotyczy podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej z przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej. Deklaracja PIT-36 dotyczyć będzie również osób, które w danym roku podatkowym osiągnęły przychody z najmu, podnajmu i dzierżawy, a także źródeł krajowych i zagranicznych bez pośrednictwa płatników. Druk PIT-36 będzie odpowiedni dla tych, którzy korzystają z kredytu podatkowego, obniżają dochód o straty z ubiegłych lat oraz sporządzili remanent likwidacyjny w ostatnim miesiącu roku podatkowego. Tak jak PIT-37, tak i PIT-36 mogą rozliczać osoby indywidualne, małżonkowie oraz samotni rodzice. To także druk, w którym następuje doliczenie dochodów małoletnich dzieci (z załącznikiem PIT-M). Termin składania formularza PIT-36 to 30 kwietnia 2019 roku.

Deklaracja PIT-36L dedykowana jest podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, z której przychody rozliczane są według podatku liniowego w wysokości 19 proc. Ta forma opodatkowania nie uwzględnia jednak ulg i odliczeń podatkowych. W PIT-36L możliwe jest natomiast uwzględnienie kosztów uzyskania przychodu. Złożenie druku PIT-36L możliwe jest do 30 kwietnia 2019 roku.

Deklarację PIT-28 powinni złożyć podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą indywidualnie albo jako spółka cywilna lub jawna. Dotyczy ona również osób, które osiągnęły dochód z tytułu najmu, podnajmu czy dzierżawy. Warunkiem rozliczenia się według druku PIT-28 jest zadeklarowanie formy opodatkowania w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W deklaracji nie jest możliwe uwzględnienie kosztów uzyskania przychodu ani niektórych ulg np. na dziecko.

W załączniku PIT-28A powinny znaleźć się informacje o przychodach z jednoosobowej działalności gospodarczej lub najmu czy dzierżawy.

Załącznik PIT-28B dołączają osoby uzyskujące przychód ze spółki jawnej lub cywilnej. Termin składania wymienionych druków upływa 31 stycznia 2019 roku.

W deklaracji PIT-16 można rozliczyć pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli zadeklaruje się opodatkowanie w formie karty podatkowej. Polega ona na płaceniu stałych składek bez konieczności prowadzenia ksiąg, wpłacania zaliczek czy składania deklaracji PIT (formularz składa się tylko raz przy wyborze metody opodatkowania). Stawka podatku zależy od wielkości miejscowości, liczby zatrudnionych i cen rynkowych towarów oraz usług. Druk PIT-16 powinien zostać złożony do 20 stycznia 2019 roku.

Załącznik PIT-16A to druk, w którym powinna znaleźć się informacja o wysokości stawki podatku. Termin składania formularza PIT-16A upływa 31 stycznia 2019 roku. Deklarację PIT-16Z składa się przy likwidacji działalności lub zmianie formy opodatkowania na inną niż karta. PIT-16Z należy dostarczyć do 7 dni od zmiany.

Deklaracja PIT-19A to formularz właściwy rozliczeniom podatkowym osób duchownych. Nie muszą one składać zeznania o przychodach osiągniętych w danym roku podatkowym objętych ryczałtem, ale zobowiązane są do ujęcia wszelkich wpłaconych lub należnych składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Deklarację PIT-19A należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym miejscu pełnienia obowiązków duszpasterskich do 31 stycznia 2019 roku.

Deklarację PIT-38 złożą natomiast osoby, które w danym roku podatkowym osiągnęły przychód z tytułu objęcia lub zbycia udziałów w spółkach z osobowością prawną, a także zbycia papierów wartościowych (również pożyczonych) albo pochodnych instrumentów podatkowych. Małżonkowie zobowiązani są do złożenia osobnych formularzy PIT-38. Termin dostarczenia druku PIT-38 upływa 30 kwietnia 2019 roku.

Deklaracje PIT wypełniane przez płatników i organy rentowe

Jeszcze do niedawna istniały formularze PIT-12 i PIT-40, które pozwalały na złożenie wniosku o rozliczenie podatnika przez płatnika lub stanowiły finalną deklarację przesyłaną do właściwego urzędu skarbowego.

Deklaracja PIT-11 to formularz, którego wypełnienie w rozliczeniu za rok 2018 należy niezmiennie do obowiązków pracodawcy. Wykazywane są w nim przychody pracownika, kwota uzyskania przychodu, wpłacone zaliczki i składki na ubezpieczenia. Pracodawca powinien dostarczyć pracownikowi druk PIT-11 do 28 lutego 2018 roku.

Deklaracja PIT-40A/11A to pokrewny formularz wystawiany przez organy rentowe. Termin udostępnienia wypełnionego druku PIT-40A/11A upływa 28 lutego 2019 roku. Jeśli beneficjent nie uzyskał innych przychodów, druk stanowi deklarację końcową trafiającą do skarbówki. Jeśli jednak tak się stało, musi sam wypełnić PIT-37, uwzględniając wszystkie dochody

Deklarację PIT-OP załączą do zeznania podatkowego emeryci i renciści, którzy chcą przekazać 1 proc. na wybraną przez siebie Organizację Pożytku Publicznego.

Deklaracja PIT-8C to formularz służący wykazaniu przez płatnika wypłacenia przychodów z tzw. innych źródeł lub kapitałów pieniężnych. Te powinny znaleźć się w zeznaniu podatkowym PIT-38 złożonym przez podatnika. Druk PIT-8C wypełni także płatnik, który w danym roku podatkowym przyznał podatnikowi stypendium.

W deklaracji PIT-8S znajdzie się kwota wypłaconego stypendium. Do jej rozliczenia stypendysta użyje formularza PIT-37. Termin dostarczenia PIT-8C i PIT-8S do skarbówki i podatnika upływa z końcem lutego w roku następującym po roku rozliczenia.

Deklaracja PIT-R to informacja o kwotach wypłaconych podatnikowi z racji pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich. Płatnik wypełnia dwa druki, dla skarbówki i dla podatnika. Formularz może funkcjonować jako niezależny druk lub jako załącznik do PIT-11, jeśli płatnik wypłacał wynagrodzenie podatnikowi także z innego tytułu. Formularz PIT-R powinien zostać dostarczony do 28 lutego 2019 roku.

Deklaracje PIT – najważniejsze załączniki

Załącznik PIT-B składany jest przez przedsiębiorców jako informacja o uzyskanych dochodach z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. PIT-B dołączany jest jedynie do deklaracji PIT-36, jeśli formą opodatkowania są zasady ogólne, lub do druku PIT-36L w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym. Termin składania załącznika PIT-B upływa 30 kwietnia 2019 roku.

Załącznik PIT-BR dołączą do swojej deklaracji PIT przedsiębiorcy, którzy przekazali w danym roku podatkowym środki na badania i rozwój. Druk służy wykazaniu ulgi, w celu odliczenia kosztów, które możliwe jest tylko wtedy, gdy przedsiębiorca takiego zwrotu nie uzyskał, np. poprzez dotacje. Formularz PIT-BR dołączyć można jedynie do PIT-36 lub PIT-36L do 30 kwietnia 2019 roku.

Załącznik PIT-D to informacja o korzystaniu z ulg budowlanych, które przysługują podatnikom rozliczającym się według deklaracji PIT-36, PIT-28 lub PIT-37. Odliczeń można dokonać z racji poniesienia kosztów spłaty kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w latach 2002-2006, pożyczki na cele mieszkaniowe z zakładu pracy z lat 1992-1993 albo oszczędności gromadzonych systematycznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym. Termin złożenia druku PIT-D odpowiada terminowi dostarczenia poszczególnych deklaracji PIT.

Załącznik PIT-DS to formularz właściwy przedsiębiorcom uzyskującym dochód z działów specjalnych i ujmującym go w księgach rachunkowych lub przychodu i rozchodu, z samodzielnym odliczaniem zaliczek na podatek dochodowy. Druk PIT-DS należy dołączyć do deklaracji PIT-36 lub PIT-36L i złożyć w odpowiednim dla nich terminie.

Załącznik PIT-M dołączą do deklaracji PIT rodzice, których małoletni podopieczni uzyskali przychód w danym roku podatkowym, np. w formie renty. Jeśli małoletni otrzymywał wynagrodzenie z racji podjęcia pracy lub otrzymania stypendium, powinien rozliczać się samodzielnie na PIT-37, przy czym podpis składają opiekunowie. Załącznik PIT-M złożyć można jedynie z formularzem PIT-36, który powinni wybrać również podatnicy wypełniający PIT-37. Termin złożenia deklaracji PIT-M upływa 30 kwietnia 2019 roku.

Załącznik PIT-O złożą podatnicy korzystający z ulg: prorodzinnej, rehabilitacyjnej, abolicyjnej, podatkowej IKZE, na internet, darowiznę, na wyszkolenie uczniów lub z tytułu umowy aktywizacyjnej. Deklaracje PIT właściwe załącznikowi PIT-O to PIT-37, PIT-36 i PIT-28.

Załącznik PIT-UZ dołączą do deklaracji PIT-36 lub PIT-37 opiekunowie korzystający z ulgi prorodzinnej, którym przysługuje kwota odliczenia wyższa niż faktycznie odliczona, a w konsekwencji zwrot nadwyżki. Druk PIT-UZ należy składać w terminie właściwym wypełnianej deklaracji.

Załącznik PIT-Z dotyczy wykazania dochodów lub strat wynikających z uzyskania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, rozliczanego na zasadzie kredytu podatkowego. Formularz dostarczany jest z deklaracją PIT-36 lub PIT-36L we właściwym im terminie. Małżonkowie składają druk PIT-Z osobno.

Załączniki PIT-PFR i PIT-WZ do końca 2018 roku obowiązywały jako formularze wstępnego rozliczenia podatkowego przez fiskusa. Od 15 stycznia 2019 roku dostępne jest nowe narzędzie Ministerstwa Finansów Twój e-PIT, które zastąpi formułę PFR i ułatwi rozliczenie.

Deklaracja PIT a dochody zagraniczne

Załącznik PIT-ZG dołączą do deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-38 lub PIT-39 osoby uzyskujące przychód z zagranicy. Warunek ten wyklucza zatem obcokrajowców zatrudnionych w Polsce lub polskich rezydentów pracujących za granicą, ale uzyskujących wynagrodzenie od podmiotów krajowych.

Deklaracja PIT-CFC to zeznanie podatkowe właściwe podatnikom PIT kontrolującym spółkę zagraniczną i z tego tytułu uzyskującym przychód. Termin złożenia deklaracji PIT-CFC upływa na początku października roku następującego po roku rozliczenia.

Deklaracje PIT – oświadczenia o składkach i zaliczkach

Deklaracja PIT-2 to oświadczenie składane pracodawcy przez pracownika jednorazowo (o ile nie nastąpiły zmiany), przed uzyskaniem pierwszej wypłaty, w celu obliczania zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od wynagrodzenia. Warunkiem jest, aby osoba składająca deklarację PIT-2 nie otrzymywała przez płatnika renty, emerytury, dochodów z racji członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych albo z działalności gospodarczej, najmu czy dzierżawy.

Deklaracja PIT-2A jest zeznaniem analogicznym, jednak dotyczy podatników pobierających rentę lub emeryturę, stypendia, świadczenia integracyjne czy należności za pracę. Formularz PIT-2A wypełnić mogą również skazani i tymczasowo aresztowani.

Deklaracja PIT-3 to formularz wypełniany w tym samym celu co deklaracja PIT-2, jednak dotyczy osób uzyskujących przychód z zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Druk PIT-3 powinien zostać złożony w biurze organu rentowego przed otrzymaniem pierwszego zasiłku z dokumentami zawierającymi uzasadnienie pobierania świadczenia.

Deklaracja PIT-4R sporządzana jest przez płatnika i dostarczana do urzędu skarbowego do 31 stycznia. W formularzu PIT-4R ujęte zostają pobrane zaliczki na podatek dochodowy.

Deklarację PIT-6 składają podatnicy, którzy stosują normy szacunkowe przy ustalaniu dochodu z danej powierzchni upraw albo jednostki produkcji zwierzęcej. Zeznanie PIT-6 ma na celu ustalenie wymiaru zaliczek na rzecz podatku dochodowego. Termin skradania PIT-6 upływa z 20 stycznia roku podatkowego. Podatnicy ustalający dochód na podstawie ksiąg rachunkowych od 2017 roku dołączą PIT-DS do deklaracji PIT36 lub PIT-36L.

Rozliczenie deklaracji PIT dotyczących nieruchomości

Deklaracja PIT-39 jest zeznaniem podatkowym właściwym, gdy podatnik uzyskuje przychód z prywatnego zbycia mieszkania lub domu (nabytego albo wybudowanego po 2008 roku) i realizacji praw związanych ze sprzedawaną nieruchomością. Formularz PIT-39 nie dotyczy przedsiębiorców. Termin składania PIT-39 upływa z końcem kwietnia roku następującego po roku rozliczanym.

Deklaracja PIT-2K jest załącznikiem do PIT-36, PIT-37 i PIT-28, składanym zawsze z formularzem PIT-D. Stanowi oświadczenie o korzystaniu z tzw. ulgi odsetkowej, czyli odliczeniu wydatków na spłatę odsetek z kredytu mieszkaniowego lub kredytu służącego uregulowaniu zobowiązań finansowych na cele mieszkaniowe, zaciągniętego w latach 2002-2008. Terminem złożenia (jednorazowo) deklaracji PIT-2K jest moment rozpoczęcia rozliczania ulgi.

Deklaracja PIT-23 dotyczy zbycia nieruchomości lub praw majątkowych (nabytych do końca 2006 roku), z którego przychód opodatkowany jest w formie ryczałtu. Zeznanie PIT-23 powinno być złożone w terminie nieprzekraczającym 14 dni od momentu zbycia. Konieczne jest także w tym terminie opłacenie podatku w wysokości 10 proc. od wartości nieruchomości.

Deklaracja PIT-14 to formularz dla spółdzielni mieszkaniowych i banków posiadających kasy mieszkaniowe. PIT-14 wypełniany jest w przypadku wycofania wkładu mieszkaniowego lub budowlanego wpłaconego do spółdzielni albo przeniesienia czy wycofania oszczędności z kasy mieszkaniowej. Termin składania PIT-14 mija z końcem stycznia roku następującego po roku rozliczenia.

Zeznania podatkowe - deklaracje IFT

*Deklarację IFT-1 lub IFT-1R *wypełniają płatnicy wypłacający wynagrodzenie osobom fizycznym, które nie posiadają stałego miejsca zamieszkania w Polsce. Zarobki te powinny być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Deklaracja dotyczy również obcokrajowców uzyskujących przychód z racji dywidendy, odsetek lub udziału w zyskach osób prawnych Pracodawcy zatrudniający więcej niż 5 pracowników złożą ją elektronicznie do 28 lutego. Mniejsze zakłady pracy mogą dostarczyć druk IFT-1 w wersji papierowej, ale termin mija z końcem stycznia. IFT-1R to informacja roczna, IFT-1 natomiast wydawane jest na wniosek pracownika.

Druki IFT-3 i IFT-3R są analogiczne do IFT-1, z tym że odbiorca przychodów definiowany jest jako płacący podatki za granicą, na terenie Unii Europejskiej lub terytoriów zależnych od Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów. Płatnik składa formularze drogą elektroniczną do końca stycznia do urzędu skarbowego zajmującego się sprawami podatków zagranicznych. Deklaracje IFT-3 powinny zawierać informacje o dochodach ze skryptów dłużnych, z odsetek naliczanych od chwili sprzedaży lub umorzenia wierzytelności, z obligacji i z odsetek ze skarbowych papierów wartościowych.

Załącznik IFT-A należy dołączyć do formularza IFT-3 i IFT-3R, gdy odbiorca wynagrodzenia posiada kilka rachunków bankowych albo na jedno konto wpływają przychody z różnych źródeł. Załącznik powinien zawierać odpowiedni numer konta oraz wysokość dochodu. Płatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji IFT-A do końca stycznia.

porady
podatki
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(53)
V*bhhnhgff
6 lat temu
Dla czego tych formularzy jest tak mało. Powinno ich być przynajmniej ze 200 a każdy ze 20 stron i z 10 załæczików.
darson
6 lat temu
Nic nie będę składał, olać to.
pik
6 lat temu
ile kasy zarabia skarbówka-państwo przy zaokrąglaniu do pełnego złotego?
Góral PL
6 lat temu
Ich też złodziejaszków można sprawdzać PIT ETYKI I SUMIENIA WRAZ Z MORALE :) - koligacje, pociotki, przepiski i łapki !!! Tam największe wały i grabieże !!! od ziem po lokale wraz z wyłudzeniami VAT !!! PAMIĘTAJCIE KIJ MA DWA KOŃCE !!! :)
piegi tuska
6 lat temu
7 nie KRADNIJ I PO BÓLU
...
Następna strona