Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Słownik terminów

Aktywa bieżące netto (ang. net current assets)

Aktywa bieżące netto (ang. net current assets)
Termin Aktywa bieżące netto (ang. net current assets)
Opis nadwyżka aktywów bieżących nad bieżącymi zobowiązaniami, nazywana często kapitałem pracującym (ang. working capital) lub kapitałem obrotowym.
   
Terminy powiązane - 'Aktywa bieżące netto (ang. net current assets)'
Termin Fragment opisu
Aktywa (assets) ogół środków gospodarczych, którymi dysponuje w danym momencie...
AKTYWA FINANSOWE do aktywów finansowych należą np. weksle, akcje i obligacje. Aktywa...
Aktywa netto funduszu wartość aktywów funduszu zmniejszona o zobowiązania funduszu. Co do...
Assets Managment Inaczej zarządzanie aktywami
BILANS KSIĘGOWY - dwustronne zestawienie środków majątkowych podmiotu gospodarczego...
Cena netto wartość towaru (usługi) bez naliczonego podatku VAT
DOCHÓD NARODOWY uzyskany z działalności gospodarczej na terenie danego kraju w pewnym...
Efektywna stopa procentowa (ang. effective interest rate) stopa procentowa uwzględniająca całościowy faktyczny przychód z kapitału...
Faktoring instrumentów finansowania handlu zagranicznego. Polega na wykupie...
Fundusz ubezpieczeniowy Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym (netto),...
Fundusze zrównoważone Są kompromisem pomiędzy funduszami akcyjnymi i funduszami papierów...
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Czuwa nad prawidłowym przechowywaniem aktywów funduszy inwestycyjnych...
Lokata rentierska Szczególnym rodzajem lokat terminowych jest lokata rentierska, której...
Płaca netto płaca po dokonaniu odliczeń podatku, składek, potrąceń (potocznie płaca...
Ubruttowione zarobki Ubruttowienie zarobków, polega na powiększeniu pensji brutto pracownika...
VAT podatek od wartości dodanej, w Polsce występuje jako podatek od towarów...
Wynagrodzenie netto patrz płaca netto