Słownik terminów

Fundusze III filaru

Fundusze III filaru
Termin Fundusze III filaru
Opis Środki Funduszu lokowane są głównie w instrumenty finansowe rynku pieniężnego, charakteryzujące się wysokim stopniem bezpieczeństwa, w papiery wartościowe o niskim stopniu ryzyka, w tym papiery emitowane przez Skarb Państwa oraz samorządy terytorialne. Część środków utrzymywana jest na lokatach bankowych.
   
Terminy powiązane - 'Fundusze III filaru'
Termin Fragment opisu
Filar dział systemu emerytalnego; reforma wprowadziła trzy filary: I.-...
FINANSE PUBLICZNE procesy związane z gromadzeniem i rozdysponowywaniem publicznych zasobów...
Fundusze akcji Uważane są za najbardziej ryzykowne. Portfel inwestycyjny składa się w...
Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) Posiadają zmienną liczbę uczestników oraz zmienną liczbę jednostek...
Fundusze mieszane Są odmianą funduszy zamkniętych; podstawową różnicą jest możliwość...
Fundusze papierów dłużnych Należą do rodziny funduszy bezpiecznych. Powierzone środki inwestuje się...
Fundusze prywatyzacji Fundusze zajmujące się inwestycjami w papiery wartościowe związane z...
Fundusze rynku pieniężnego Fundusze takie inwestują najczęściej w bezpieczne krótkoterminowe...
Fundusze stabilnego wzrostu W tych funduszach zarządzający dążą do zapewnienia regularności...
Fundusze zamknięte emitują certyfikaty depozytowe, które są przedmiotem obrotu giełdowego i...
Fundusze zrównoważone Są kompromisem pomiędzy funduszami akcyjnymi i funduszami papierów...
Kapitał początkowy Są to pieniądze, które zgromadziliśmy w ZUS-ie przed zreformowaniem...
OFE (Otwarty fundusz emerytalny) Jest elementem drugiego filaru nowego systemu emerytalnego. Przedmiotem...
Reasekuracja Odstępowanie udziałów w ryzykach przyjętych do ubezpieczenia przez...
Składka emerytalna Składka emerytalna to obowiązkowa składka z tytułu ubezpieczeń...
Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) wzorowane są na funduszach otwartych z tym, że istnieje możliwość...