Słownik terminów

Fundusze papierów dłużnych

Fundusze papierów dłużnych
Termin Fundusze papierów dłużnych
Opis Należą do rodziny funduszy bezpiecznych. Powierzone środki inwestuje się głównie w różnego rodzaju obligacje Skarbu Państwa o dłuższym terminie wykupu, obligacje komunalne, a częściowo także w instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz nie inwestuje w akcje. Jest przeznaczony dla osób, które chcą gromadzić oszczędności przez dłuższy czas, a jednocześnie nie akceptują podwyższonego ryzyka związanego z zakupem akcji.
Zobacz
   
Terminy powiązane - 'Fundusze papierów dłużnych'
Termin Fragment opisu
Arbitraż łączona transakcja giełdowa kupna/sprzedaży towarów lub papierów...
Bessa (inaczej rynek niedźwiedzia) termin oznaczający długotrwały spadek kursu...
Derywaty walory (instrumenty finansowe) podobne do papierów wartościowych,...
Emisja wprowadzenie do obiegu papierów wartościowych.
Filar dział systemu emerytalnego; reforma wprowadziła trzy filary: I.-...
FINANSE PUBLICZNE procesy związane z gromadzeniem i rozdysponowywaniem publicznych zasobów...
Fundusze akcji Uważane są za najbardziej ryzykowne. Portfel inwestycyjny składa się w...
Fundusze III filaru Środki Funduszu lokowane są głównie w instrumenty finansowe rynku...
Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) Posiadają zmienną liczbę uczestników oraz zmienną liczbę jednostek...
Fundusze mieszane Są odmianą funduszy zamkniętych; podstawową różnicą jest możliwość...
Fundusze prywatyzacji Fundusze zajmujące się inwestycjami w papiery wartościowe związane z...
Fundusze rynku pieniężnego Fundusze takie inwestują najczęściej w bezpieczne krótkoterminowe...
Fundusze stabilnego wzrostu W tych funduszach zarządzający dążą do zapewnienia regularności...
Fundusze zamknięte emitują certyfikaty depozytowe, które są przedmiotem obrotu giełdowego i...
Fundusze zrównoważone Są kompromisem pomiędzy funduszami akcyjnymi i funduszami papierów...
Giełda papierów wartościowych to rynek, na którym na zlecenie posiadaczy rachunków inwestycyjnych...
GPW (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) jest publiczną instytucją mającą na celu zapewnienie możliwości obrotu...
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Czuwa nad prawidłowym przechowywaniem aktywów funduszy inwestycyjnych...
Kurs cena papierów wartościowych na giełdzie, często różna od ich wartości...
Makler giełdowy osoba zawodowo zajmująca się pośrednictwem w transakcjach kupna i...
MIDWIG indeks giełdowy (nie uwzględniający dochodów z praw poboru i dywidend)...
NASDAQ giełda papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych
Opcja to prawo do dokonania pewnej transakcji w danym czasie - np. zakupu lub...
Opcja sprzedaży to opcja pozwalająca na sprzedaż papierów wartościowych w pewnym...
Opcja zakupu to opcja pozwalająca na zakup papierów wartościowych w pewnym terminie...
Reasekuracja Odstępowanie udziałów w ryzykach przyjętych do ubezpieczenia przez...
Rynek pierwotny obejmuje sprzedaż nowych papierów wartościowych - akcji i obligacji...
Składka emerytalna Składka emerytalna to obowiązkowa składka z tytułu ubezpieczeń...
Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) wzorowane są na funduszach otwartych z tym, że istnieje możliwość...
TECHWIG indeks giełdowy obejmujący spółki zakwalifikowane do Segmentu...
Warrant subskrypcyjny dokument (certyfikat) często dołączony do akcji lub obligacji dający...
Warset system informatyczny obsługujący Giełdę Papierów Wartościowych w...
Weksel skarbowy (treasury bill) jeden z rodzajów skarbowych papierów dłużnych. Ma on formę weksla...
WIG (Warszawski Indeks Giełdowy) indeks giełdowy typu dochodowego, najdłużej notowany na Giełdzie...
WIG20 indeks giełdowy 20 największych spółek notowanych na warszawskiej...
WIRR (Warszawski Indeks Rynku Równoległego) indeks giełdowy średniej wartości spółek, dopuszczonych do obrotu na...
Zastaw na prawach Jest rodzajem zabezpieczenia wierzytelności banku na wszelkich prawach...