Słownik terminów

Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych

Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych
Termin Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych
Opis Nadzoruje działalność towarzystw i pośredników ubezpieczeniowych. Zadaniem tej instytucji jest m.in. ochrona interesów ubezpieczonych i zapobieganie sytuacji, w której zakład ubezpieczeń nie będzie w stanie wypłacać ubezpieczonemu należnego świadczenia. KNUiFE jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w zakresie: działalności ubezpieczeniowej, funduszy emerytalnych oraz pracowniczych programów emerytalnych.
Zobacz
   
Terminy powiązane - 'Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych'
Termin Fragment opisu
Agent ubezpieczeniowy Osoba fizyczna, prawna lub podmiot gospodarczy niemający osobowości...
Asekurator Inaczej ubezpieczyciel, zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe.
Bank Centralny prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe...
Broker ubezpieczeniowy Niezależny pośrednik między osobą zamierzającą się ubezpieczyć a...
Business interruption Ubezpieczenie zapewniające zwrot utraconych na skutek ognia i innych...
Fundusz ubezpieczeniowy Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym (netto),...
Fundusze mieszane Są odmianą funduszy zamkniętych; podstawową różnicą jest możliwość...
Fundusze papierów dłużnych Należą do rodziny funduszy bezpiecznych. Powierzone środki inwestuje się...
Fundusze stabilnego wzrostu W tych funduszach zarządzający dążą do zapewnienia regularności...
Fundusze zamknięte emitują certyfikaty depozytowe, które są przedmiotem obrotu giełdowego i...
Koszty kwalifikowalne (Total eligible cost) koszty wykonania projektu, które kwalifikują się do refundacji ze...
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Czuwa nad prawidłowym przechowywaniem aktywów funduszy inwestycyjnych...
Likwidacja szkód Zespół czynności wykonywanych przez zakład ubezpieczeń w celu ustalenia...
Memorandum Finansowe (Financing Memorandum) Umowa pomiędzy Komisją Europejską i krajem, będącym adresatem pomocy, w...
Ogólne warunki ubezpieczeń To przepisy prawne stosowane do wszystkich ubezpieczeń danego działu lub...
Polisa ubezpieczeniowa Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, wystawiony przez...
Polska Izba Ubezpieczeń Organizacja ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, do którego...
Reasekuracja Odstępowanie udziałów w ryzykach przyjętych do ubezpieczenia przez...
Rzecznik Ubezpieczonych Reprezentuje interesy ubezpieczonych i osób uprawnionych z umów...
Składka emerytalna Składka emerytalna to obowiązkowa składka z tytułu ubezpieczeń...
Składka ubezpieczeniowa Kwota, jaką zobowiązany jest zapłacić ubezpieczający zakładowi...
Suma ubezpieczenia Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela. W praktyce oznacza to,...
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka akcyjna, powołana wyłącznie w celu tworzenia Funduszy...
Towarzystwo ubezpieczeniowe Podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu...
Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (UNFE) kontroluje działalność funduszy i pracowniczych programów emerytalnych....
Wierzytelność(należność) Wierzytelność uprawnieniem osoby prawnej lub fizycznej do otrzymania od...
Zakład ubezpieczeń Patrz towarzystwo ubezpieczeniowe
ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) państwowa jednostka organizacyjna o osobowości prawnej z siedzibą w...