Słownik terminów

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Termin Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Opis Czuwa nad prawidłowym przechowywaniem aktywów funduszy inwestycyjnych (czyli pieniędzy wpłacanych przez klientów), które znajdują się na specjalnych rachunkach. Oprócz tego kontroluje, czy fundusz jest zarządzany zgodnie ze statutem funduszu i ustawą o funduszach inwestycyjnych oraz czy wartość netto aktywów funduszu i jednostki uczestnictwa, którą codziennie podają media, jest wyliczana w sposób prawidłowy.
   
Terminy powiązane - 'Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych'
Termin Fragment opisu
Arbitraż łączona transakcja giełdowa kupna/sprzedaży towarów lub papierów...
Bessa (inaczej rynek niedźwiedzia) termin oznaczający długotrwały spadek kursu...
BRUTTO czyli bez potrąceń; np. masa brutto to masa towaru wraz z opakowaniem; w...
Deponent Deponent jest to osoba składająca depozyt bankowy. Banki przyjmują...
Depozytariusz Depozytariuszem nazywamy osobę fizyczną lub prawną przyjmującą depozyt...
Depozyty bankowe Depozyt bankowy jest to kwota pieniężna ulokowana w banku na czas...
Derywaty walory (instrumenty finansowe) podobne do papierów wartościowych,...
DOCHÓD NARODOWY uzyskany z działalności gospodarczej na terenie danego kraju w pewnym...
Emisja wprowadzenie do obiegu papierów wartościowych.
Fundusze papierów dłużnych Należą do rodziny funduszy bezpiecznych. Powierzone środki inwestuje się...
Fundusze zrównoważone Są kompromisem pomiędzy funduszami akcyjnymi i funduszami papierów...
Giełda papierów wartościowych to rynek, na którym na zlecenie posiadaczy rachunków inwestycyjnych...
GPW (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) jest publiczną instytucją mającą na celu zapewnienie możliwości obrotu...
Kurs cena papierów wartościowych na giełdzie, często różna od ich wartości...
Makler giełdowy osoba zawodowo zajmująca się pośrednictwem w transakcjach kupna i...
MIDWIG indeks giełdowy (nie uwzględniający dochodów z praw poboru i dywidend)...
NASDAQ giełda papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych
Opcja to prawo do dokonania pewnej transakcji w danym czasie - np. zakupu lub...
Opcja sprzedaży to opcja pozwalająca na sprzedaż papierów wartościowych w pewnym...
Opcja zakupu to opcja pozwalająca na zakup papierów wartościowych w pewnym terminie...
Produkt Krajowy Brutto wartość dóbr finalnych i usług wytworzonych przez krajową gospodarkę w...
Produkt Narodowy Brutto Produkt Krajowy Brutto plus dochody rezydentów krajowych z inwestycji za...
RYNEK KRAJOWY ogół transakcji kupna-sprzedaży zawieranych na terytorium danego państwa;
Rynek pierwotny obejmuje sprzedaż nowych papierów wartościowych - akcji i obligacji...
TECHWIG indeks giełdowy obejmujący spółki zakwalifikowane do Segmentu...
Warrant subskrypcyjny dokument (certyfikat) często dołączony do akcji lub obligacji dający...
Warset system informatyczny obsługujący Giełdę Papierów Wartościowych w...
Weksel skarbowy (treasury bill) jeden z rodzajów skarbowych papierów dłużnych. Ma on formę weksla...
WIG (Warszawski Indeks Giełdowy) indeks giełdowy typu dochodowego, najdłużej notowany na Giełdzie...
WIG20 indeks giełdowy 20 największych spółek notowanych na warszawskiej...
WIRR (Warszawski Indeks Rynku Równoległego) indeks giełdowy średniej wartości spółek, dopuszczonych do obrotu na...
Zastaw na prawach Jest rodzajem zabezpieczenia wierzytelności banku na wszelkich prawach...