Słownik terminów

NBP (Narodowy Bank Polski)

NBP (Narodowy Bank Polski)
Termin NBP (Narodowy Bank Polski)
Opis jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zadania są określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Do głównych obszarów działalności NBP należą:
   
Terminy powiązane - 'NBP (Narodowy Bank Polski)'
Termin Fragment opisu
Bank wykonuje działalności polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu...
Bank Centralny prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe...
Bank emisyjny ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych będących prawnym...
Czek bankierski trasantem czeku jest bank, zaś trasatem jego bank korespondent, czeki...
Depozytariusz Depozytariuszem nazywamy osobę fizyczną lub prawną przyjmującą depozyt...
DOCHÓD NARODOWY uzyskany z działalności gospodarczej na terenie danego kraju w pewnym...
Kapitalizacja odsetek Kapitalizacja polega na dopisywaniu przez bank odsetek do kwoty lokaty...
Karta płatnicza jest to elektroniczny instrument płatniczy wydawany przez banki,...
Konto w księgowości rachunek dwustronny służący do rejestracji zmian...
LIBOR (London Interbank Offered Rate) stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie...
Odsetki Odsetki są dla banku kosztem pozyskania kapitałów (np. depozyty bankowe)...
Okres odsetkowy (interest period) czas wyrażany jako liczba dni lub jako różnica dwóch dat, za który bank...
Polecenie przelewu Polecenie przelewu jest podstawową i uniwersalną formą rozliczeń...
Produkt Narodowy Brutto Produkt Krajowy Brutto plus dochody rezydentów krajowych z inwestycji za...
Prowizje bankowe Prowizje i opłaty bankowe są pobierane w granicach określonych bankowymi...
Zastaw na prawach Jest rodzajem zabezpieczenia wierzytelności banku na wszelkich prawach...
Zastaw rejestrowy Został wprowadzony w 1998 r. na mocy ustawy o zastawie rejestrowym i...