Słownik terminów

NNW lub NW

NNW lub NW
Termin NNW lub NW
Opis polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków stosowana jako ubezpieczenia turystyczne, komunikacyjne lub nieszczęśliwy wypadek (śmierć) w formie dodatkowej umowy w ubezpieczeniach życiowych.
   
Terminy powiązane - 'NNW lub NW'
Termin Fragment opisu
Agent ubezpieczeniowy Osoba fizyczna, prawna lub podmiot gospodarczy niemający osobowości...
Aktywa bieżące netto (ang. net current assets) nadwyżka aktywów bieżących nad bieżącymi zobowiązaniami, nazywana często...
Amortyzacja czyli zmniejszenie lub utrata wartości środka trwałego na skutek jego...
Aport świadczenie na pokrycie kapitału zakładowego lub akcyjnego, wniesione do...
Arbitraż łączona transakcja giełdowa kupna/sprzedaży towarów lub papierów...
Audyt ocena organizacji, systemów, procesów czy produktów, która powinna być...
Auto-casco Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od kradzieży, zniszczenia lub...
Bankomat czyli automatyczny kasjer, jest automatem umieszczonym wewnątrz lub na...
Bankowe rozliczenia pieniężne Bankowe rozliczenia pieniężne są to operacje bankowe polegające na...
Baza odsetkowa suma dni używana do obliczania odsetek. Za bazę odsetkową przyjmuje się...
Bessa (inaczej rynek niedźwiedzia) termin oznaczający długotrwały spadek kursu...
BEZPIECZEŃSTWO SOCJALNE gwarancje zaspokojenia potrzeb socjalnych jednostek i rodzin,...
Bezrobocie Bezrobocie to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych...
Bilans zestawienie nakładów, wydatków lub kosztów z jednej strony i korzyści,...
BIZNES przedsięwzięcie handlowe lub produkcyjne; firma realizująca to...
BLOKADA EKONOMICZNA sankcje gospodarcze, embargo; środki podjęte przez państwo lub grupę...
Broker ubezpieczeniowy Niezależny pośrednik między osobą zamierzającą się ubezpieczyć a...
Cena dla nabywcy cenę stanowi łączna kwota zapłacona sprzedającemu za dany...
Cesja (ubezpieczenia) Zastrzeżenie w umowie ubezpieczeniowej stanowiące, że wypłata...
Czeki (cheque) Czek jest to pisemne polecenie wydane bankowi przez właściciela rachunku...
Depozytariusz Depozytariuszem nazywamy osobę fizyczną lub prawną przyjmującą depozyt...
Depozyty bankowe Depozyt bankowy jest to kwota pieniężna ulokowana w banku na czas...
Derywaty walory (instrumenty finansowe) podobne do papierów wartościowych,...
Dywidenda dochód akcjonariusza lub udziałowca spółki z posiadanych przez niego...
Efektywna stopa procentowa (ang. effective interest rate) stopa procentowa uwzględniająca całościowy faktyczny przychód z kapitału...
Eksport wywóz towarów lub usług za granicę
FIRMA nazwa, pod którą osoba fizyczna lub prawna prowadzi przedsiębiorstwo;...
Fundusze rynku pieniężnego Fundusze takie inwestują najczęściej w bezpieczne krótkoterminowe...
GOSPODARSTWO DOMOWE baza ekonomiczna jednostki lub grupy osób powiązanych ze sobą...
Hipoteka Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, ustanowione...
Import przywóz towarów lub usług z zagranicy
Indeks giełdowy wartość obliczona na podstawie wyceny akcji wybranych spółek giełdowych....
INWESTOR STRATEGICZNY osoba fizyczna lub prawna posiadająca więcej niż 50 proc. akcji firmy;...
INWESTYCJE nakłady ponoszone dla stworzenia lub zwiększenia środków trwałych,...
Jednostka rozrachunkowa Po odjęciu wszystkich opłat od wpłacanej do OFE składki, pozostaje...
Kapitał Dobra finansowe lub materialne o wymiernej wartości pieniężnej, którymi...
Karta płatnicza jest to elektroniczny instrument płatniczy wydawany przez banki,...
Klauzule ubezpieczeniowe Zastrzeżenia w polisie ubezpieczeniowej, które mogą ograniczać,...
Konto w księgowości rachunek dwustronny służący do rejestracji zmian...
Korekta finansowa (Financial correction) stosowana po wykryciu indywidualnych bądź systemowych nieprawidłowości....
Koszty ogółem (Total cost) Łączny koszt planowanych działań lub operacji, obejmujący zarówno koszty...
KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ Trzeci Świat, państwa Afryki, Ameryki Południowej, Azji i Oceanii;...
Kredyt samochodowy jest to kredyt przeznaczony na zakup nowych lub używanych środków...
MONOPOL struktura rynku, na którym istnieje jeden sprzedawca; przysługujący...
Nieszczęśliwy wypadek (ubezpieczenia) Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego...
Nominalna stopa procentowa (nominal interest rate) stopa procentowa pokazująca nominalny przychód z posiadanego kapitału...
Odpowiedzialność cywilna Odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu, jaką - na podstawie...
Odsetki Odsetki są dla banku kosztem pozyskania kapitałów (np. depozyty bankowe)...
Ogólne warunki ubezpieczeń To przepisy prawne stosowane do wszystkich ubezpieczeń danego działu lub...
Okres odsetkowy (interest period) czas wyrażany jako liczba dni lub jako różnica dwóch dat, za który bank...
Opcja to prawo do dokonania pewnej transakcji w danym czasie - np. zakupu lub...
Oprocentowanie stałe lub zmienne Banki stosują dwa rodzaje oprocentowania stałe lub zmienne....
Pełnomocnictwo na rachunku oszczędnościowym Pełnomocnictwo na rachunku oszczędnościowym może być udzielone przez...
Podatek świadczenia pieniężne na rzecz państwa lub innej osoby publiczno-prawnej...
Prowizje bankowe Prowizje i opłaty bankowe są pobierane w granicach określonych bankowymi...
RYNEK wszystkie transakcje kupna-sprzedaży danego dobra lub czynnika...
Rynek pierwotny obejmuje sprzedaż nowych papierów wartościowych - akcji i obligacji...
SIŁA ROBOCZA część ludności w wieku produkcyjnym, która jest zatrudniona lub szuka...
SUBWENCJA rodzaj bezzwrotnej pomocy finansowej, dotacji; przyznawana najczęściej...
Suma wartość pieniężna, na którą ubezpieczono mienie, życie lub zdolność do...
Środek trwały składnik aktywów o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden...
Towarzystwo ubezpieczeniowe Podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu...
Transakcja umowa handlowa, np. kupno, sprzedaż. Dla banku jest to każdy, kredytowy...
Trwały uszczerbek na zdrowiu Naruszenie sprawności organizmu polegające na trwałym uszkodzeniu ciała...
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Instytucja zabezpieczająca interesy osób ubezpieczonych. Jej zadaniem...
UPAŃSTWOWIENIE nacjonalizacja; przejęcie przez państwo praw własności ziemi i kapitału...
Warrant bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie się emitenta warrantu do...
Warrant subskrypcyjny dokument (certyfikat) często dołączony do akcji lub obligacji dający...
Weksel in blanco (weksel niezupełny In blanco promissory note ) dokument zawierający conajmniej podpis wystawcy weksla lub akceptanta...
Wierzytelność(należność) Wierzytelność uprawnieniem osoby prawnej lub fizycznej do otrzymania od...
WYDAJNOŚĆ PRACY miara efektywności pracownika; wielkość produkcji na jednego...
Wypłata transferowa transfer pieniędzy zgromadzonych na danym rachunku członka Funduszu na...
ZASIŁEK świadczenie pieniężne wypłacane jako forma pomocy osobom, które czasowo...
Zastaw na prawach Jest rodzajem zabezpieczenia wierzytelności banku na wszelkich prawach...
Zastaw rejestrowy Został wprowadzony w 1998 r. na mocy ustawy o zastawie rejestrowym i...
ZAWODOWO CZYNNI osoby w wieku produkcyjnym, wykonujące pracę przynoszącą dochód lub...
ZWOLNIENIA GRUPOWE rodzaj zwolnień pracowników z pracy z przyczyn ekonomicznych lub...