Słownik terminów

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych
Termin Rzecznik Ubezpieczonych
Opis Reprezentuje interesy ubezpieczonych i osób uprawnionych z umów ubezpieczenia. Do zadań Rzecznika Ubezpieczonych należy:
  • reprezentowanie i ochrona konsumenckich interesów ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia
  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ubezpieczeń
  • informowanie organu nadzoru (którym jest Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działalności zakładów ubezpieczeń
  • inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno - informacyjnej w zakresie ubezpieczeń
Zobacz
   
Terminy powiązane - 'Rzecznik Ubezpieczonych'
Termin Fragment opisu
Broker ubezpieczeniowy Niezależny pośrednik między osobą zamierzającą się ubezpieczyć a...
Fundusz ubezpieczeniowy Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym (netto),...
Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Nadzoruje działalność towarzystw i pośredników ubezpieczeniowych....
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Instytucja zabezpieczająca interesy osób ubezpieczonych. Jej zadaniem...
Waloryzacja świadczeń ZUS (I filar) będzie urealniał o wskaźnik inflacji wartość pieniędzy...
ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) państwowa jednostka organizacyjna o osobowości prawnej z siedzibą w...