Słownik terminów

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
Termin Suma ubezpieczenia
Opis Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela. W praktyce oznacza to, że wypłacone odszkodowanie nie może przewyższyć z góry ustalonej kwoty (sumy ubezpieczenia). Wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest zwykle na podstawie oceny aktualnej wartości ubezpieczanego majątku. W ubezpieczeniach obowiązkowych ocenę wartości ubezpieczanego majątku przeprowadza zakład ubezpieczeń w porozumieniu z ubezpieczonym. W dobrowolnych zaś oceny dokonuje sam ubezpieczony.
   
Terminy powiązane - 'Suma ubezpieczenia'
Termin Fragment opisu
Agent ubezpieczeniowy Osoba fizyczna, prawna lub podmiot gospodarczy niemający osobowości...
Baza monetarna suma gotówki i depozytów bankowych na rachunkach w banku centralnym.
Baza odsetkowa suma dni używana do obliczania odsetek. Za bazę odsetkową przyjmuje się...
Broker ubezpieczeniowy Niezależny pośrednik między osobą zamierzającą się ubezpieczyć a...
Cesja (ubezpieczenia) Zastrzeżenie w umowie ubezpieczeniowej stanowiące, że wypłata...
Doubezpieczenie Dodatkowa umowa zawierana do istniejącej polisy ubezpieczeniowej, która...
Filar dział systemu emerytalnego; reforma wprowadziła trzy filary: I.-...
Kapitał początkowy Są to pieniądze, które zgromadziliśmy w ZUS-ie przed zreformowaniem...
Kwota wykupu kwota (proporcjonalna do minionego okresu ubezpieczenia), którą osoba...
Leasing finansowy gdy przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych...
Leasing operacyjny gdy przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych...
Nieszczęśliwy wypadek (ubezpieczenia) Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego...
NNW lub NW polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków stosowana jako...
Ogólne warunki ubezpieczeń To przepisy prawne stosowane do wszystkich ubezpieczeń danego działu lub...
Polisa ubezpieczeniowa Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, wystawiony przez...
Reasekuracja Odstępowanie udziałów w ryzykach przyjętych do ubezpieczenia przez...
Rok nieskładkowy okres zawieszenia w opłacaniu składek ubezpieczenia na życie. Niektóre...
Rzecznik Ubezpieczonych Reprezentuje interesy ubezpieczonych i osób uprawnionych z umów...
Suma wartość pieniężna, na którą ubezpieczono mienie, życie lub zdolność do...
Świadczenie Kwota, którą ubezpieczyciel wypłaca za szkody osobowe z tytułu zawartego...
Taryfa ubezpieczeniowa Wykaz stawek ubezpieczeniowych stosowanych przez dane towarzystwo...
Ubezpieczenie Jest to instrument pozwalający zastąpić wielką, ale niepewną stratę...
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Instytucja zabezpieczająca interesy osób ubezpieczonych. Jej zadaniem...
Zielona Karta Dowód zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu...