Słownik terminów

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Termin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
Opis Spółka akcyjna, powołana wyłącznie w celu tworzenia Funduszy Inwestycyjnych, zarządzania nimi i reprezentowania ich wobec osób trzecich. Towarzystwo działa na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych. Jego utworzenie wymaga zgody KPWiG, która akceptuje m.in. skład zarządu oraz rady nadzorczej towarzystwa, wybór osób zarządzających funduszami itp. Kapitał założycielski Towarzystwa musi wynosić minimum 4 miliony złotych i musi być w całości wniesiony w gotówce. Musi zatrudniać co najmniej dwóch licencjonowanych doradców inwestycyjnych.
   
Terminy powiązane - 'Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych'
Termin Fragment opisu
Agent ubezpieczeniowy Osoba fizyczna, prawna lub podmiot gospodarczy niemający osobowości...
Asekurator Inaczej ubezpieczyciel, zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe.
Bank Centralny prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe...
Biznesplan element planowania strategicznego. Wytycza cele, metody działania oraz...
Fundusze mieszane Są odmianą funduszy zamkniętych; podstawową różnicą jest możliwość...
Fundusze papierów dłużnych Należą do rodziny funduszy bezpiecznych. Powierzone środki inwestuje się...
Fundusze stabilnego wzrostu W tych funduszach zarządzający dążą do zapewnienia regularności...
Fundusze zamknięte emitują certyfikaty depozytowe, które są przedmiotem obrotu giełdowego i...
Giełda papierów wartościowych to rynek, na którym na zlecenie posiadaczy rachunków inwestycyjnych...
Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Nadzoruje działalność towarzystw i pośredników ubezpieczeniowych....
Koszty kwalifikowalne (Total eligible cost) koszty wykonania projektu, które kwalifikują się do refundacji ze...
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Czuwa nad prawidłowym przechowywaniem aktywów funduszy inwestycyjnych...
Memorandum Finansowe (Financing Memorandum) Umowa pomiędzy Komisją Europejską i krajem, będącym adresatem pomocy, w...
OFE (Otwarty fundusz emerytalny) Jest elementem drugiego filaru nowego systemu emerytalnego. Przedmiotem...
Powszechne towarzystwo emerytalne (PTE) Powszechne Towarzystwo Emerytalne to spółka akcyjna, powołana specjalnie...
Reasekuracja Odstępowanie udziałów w ryzykach przyjętych do ubezpieczenia przez...
Rzecznik Ubezpieczonych Reprezentuje interesy ubezpieczonych i osób uprawnionych z umów...
Taryfa ubezpieczeniowa Wykaz stawek ubezpieczeniowych stosowanych przez dane towarzystwo...
Towarzystwo ubezpieczeniowe Podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu...
Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (UNFE) kontroluje działalność funduszy i pracowniczych programów emerytalnych....
Wierzytelność(należność) Wierzytelność uprawnieniem osoby prawnej lub fizycznej do otrzymania od...
Zakład ubezpieczeń Patrz towarzystwo ubezpieczeniowe