Słownik terminów

Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (UNFE)

Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (UNFE)
Termin Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (UNFE)
Opis kontroluje działalność funduszy i pracowniczych programów emerytalnych. Wydaje również zezwolenia na utworzenie OFE oraz licencje dla akwizytorów
   
Terminy powiązane - 'Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (UNFE)'
Termin Fragment opisu
Agent ubezpieczeniowy Osoba fizyczna, prawna lub podmiot gospodarczy niemający osobowości...
Aktywa bieżące netto (ang. net current assets) nadwyżka aktywów bieżących nad bieżącymi zobowiązaniami, nazywana często...
Fiskus Potocznie urząd skarbowy, skarb państwa
Fundusze zrównoważone Są kompromisem pomiędzy funduszami akcyjnymi i funduszami papierów...
INFLACJA POPYTU inflacja wywołana przez nadwyżkę popytu nad podażą dóbr i usług;
Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Nadzoruje działalność towarzystw i pośredników ubezpieczeniowych....
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Czuwa nad prawidłowym przechowywaniem aktywów funduszy inwestycyjnych...
Rzecznik Ubezpieczonych Reprezentuje interesy ubezpieczonych i osób uprawnionych z umów...
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka akcyjna, powołana wyłącznie w celu tworzenia Funduszy...
Zysk nadwyżki dochodów nad wydatkami ponoszonymi na ich uzyskanie w...