Ustalenie odszkodowań i świadczeń
Zasadniczą rzeczą, jaką należy ustalić jest określenie bezpośredniej przyczyny szkody. Przesądza to o tym czy towarzystwo ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę i czy jest zobligowane do jej pokrycia.

Przy ustalaniu odszkodowania działa podstawowa zasada ubezpieczeniowa iż ważna jest pierwotna nie zaś wtórna przyczyna powstania szkody.


Rozważmy następujący przypadek
W wyniku powodzi zalana została instalacja elektryczna w budynku, w wyniku czego doszło do zwarcia powodującego pożar. Właściciel budynku posiadał ubezpieczenie obejmujące ryzyko ognia, natomiast wyłączające odpowiedzialność z tytułu powodzi. W związku z wyżej wymienioną zasadą pożar nie rodzi odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej, ponieważ bezpośrednią przyczyną jego powstania było wyłączone ryzyko.

W zależności od tego w jakiej wartości ubezpieczono majątek w takiej najczęściej wypłacane jest odszkodowanie. I tak jeżeli ubezpieczyłeś mienie w wartości odtworzeniowej to możesz liczyć na to, że w momencie szkody towarzystwo zwróci Ci koszty odtworzenia tego mienia. Zawierając ubezpieczenie przeczytaj dokładnie OWU, gdyż czasami zdarza się, że ubezpieczyciel każe ustalać sumę ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej zaś za szkodę zamierza płacić w wartościach rzeczywistych. Czasami też sformułowanie "wartość odtworzeniowa" niewiele ma z nią wspólnego i odpowiada ono de facto wartości rzeczywistej.

Najczęściej w wartości odtworzeniowej można ubezpieczyć mienie do "pewnego wieku" np. budynek nie starszy niż 30 lat lub sprzęt nie starszy niż 5 lat. W tym systemie ubezpieczenia istnieje też duże ryzyko wystąpienia niedoubezpieczenia, gdyż ustalając sumę często zapominamy o inflacji, kosztach transportu, montażu itp.

Jeżeli mienie zostało ubezpieczone w wartości rzeczywistej to i odszkodowanie wypłacane jest najczęściej w tej wartości (w dniu wystąpienia zdarzenia lub w dniu jego wypłaty). W wartości rzeczywistej ubezpieczane są np. samochody. W związku z powyższym suma ubezpieczenia z dnia zawarcia umowy nie jest równa wypłaconemu odszkodowaniu, szczególnie jeżeli upłynęło między tymi wydarzeniami ponad pół roku. Czasem zamiast wartość rzeczywista używane jest sformułowanie wartość rynkowa. W odniesieniu do mienia ruchomego sprowadza się to do tego samego. Natomiast w odniesieniu do budynków i budowli operując wartością rynkową uwzględnia się lokalne współczynniki cenowe.