Money.plUbezpieczeniaVademecum ubezpieczonegoNa jakie codzienne ryzyka narażony jest należący do nas majątek tzn. nieruchomości (dom, mieszkanie) i ruchomości (rzeczy i przedmioty znajdujące się w domu / mieszkaniu), o czym musimy pamiętać przy jego ubezpieczaniu ?

Na jakie codzienne ryzyka narażony jest należący do nas majątek tzn. nieruchomości (dom, mieszkanie) i ruchomości (rzeczy i przedmioty znajdujące się w domu / mieszkaniu), o czym musimy pamiętać przy jego ubezpieczaniu ?


Ubezpieczając należący do nas majątek nieruchomy (nieruchomości) i ruchomy (rzeczy ruchome - ruchomości) przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy innym uszczerbkiem majątkowym musimy zdawać sobie sprawę z szeregu potencjalnych zagrożeń, jakie mogą powstać po naszej stronie. Będą to takie zagrożenia jak:

o    wystąpienie rozmaitych zdarzeń losowych takich jak pożar, gradobicie, ulewny deszcz, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, powódź, lawina, zapadanie się ziemi i szereg innych niespodziewanych zdarzeń;

o    włamanie a następnie kradzież mienia ruchomego znajdującego się w naszym domu czy mieszkaniu;

o     rabunku czyli kradzieży mienia ruchomego z zastosowaniem przemocy fizycznej, groźby jej użycia lub za pomocą podstępnego działania sprawcy;

o    dewastacji należącego do nas domu, mieszkania i innego należącego do nas mienia;

o    uszczuplenia naszego majątku (środków finansowych) z uwagi na konieczność zapłaty odszkodowania będącego wynikiem naszej odpowiedzialności cywilnej wobec innych osób związane z nieroztropnym zachowaniem naszych dzieci, użytkowaniem domu czy mieszkania, czy też pogryzieniem innej osoby przez należącego do nas psa.

Zagrożeń związanych z posiadanym majątkiem, a także naszą odpowiedzialnością cywilną jest wiele i każde z nich może nas dotknąć każdego dnia. Ubezpieczając się trzeba o tych ryzykach pamiętać i poszukiwać takiego ubezpieczenia, które zapewni nam ochronę na wszystkie w/w zagrożenia. Trzeba jednakże podkreślić, że wzorce umowne, stosowane przy ubezpieczeniach domów i mieszkań tzw. ogólne warunki ubezpieczenia w bardzo różny sposób kształtują swój zakres i nie wszystkie ukazane wyżej zagrożenia są w ramach oferowanych na polskim rynku produktów (ofert zakładów ubezpieczeń)  standardowo obejmowane ochroną ubezpieczeniową. Z tych też względów, aby dokładnie wiedzieć jaki jest zakres ochrony - co zostało objęte ubezpieczeniem należy dokładnie przeanalizować treść oferowanych warunków ubezpieczenia upewniając się jakie zdarzenia podlegają konkretnemu ubezpieczeniu. Tym samym należy sprawdzić za co firma odpowiada i czy przykładowo nie istnieje konieczność dodatkowego ubezpieczenia ryzyka - zagrożenia, które bezpośrednio nas dotyczy np. zagrożenia powodzi dla osób mieszkających nad rzekami, czy huraganu dla mieszkających na terenach górskich. Z naszego doświadczenia wynika, że generalnie towarzystwa w ramach szeregu wariantów ubezpieczeń domów i mieszkań oferują zbliżony zakres ochrony ubezpieczeniowej, tym niemniej można spotkać znaczące różnice. Zwykle różnice te ukazują się podczas dokładnej lektury warunków ubezpieczenia lub, co gorsze w praktyce (tzn. procesie likwidacji szkód) prowadząc często do odmowy lub redukcji w wypłacie odszkodowania. Ponadto trzeba zwrócić uwagę na zakres oferowanej ochrony w ramach tzw. wariantów ubezpieczenia, nazywanych zwykle podstawowym, rozszerzonym i pełnym. W zależności od konkretnej oferty zakres ten jest określany w zróżnicowany sposób - co również uzasadnia konieczność dokładnej analizy treści umowy - ogólnych warunków ubezpieczenia. W tym miejscu namawiamy do szczegółowego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości pojawiających się podczas czytania umowy z pracownikami zakładów ubezpieczeń, jak i pośrednikami ubezpieczeniowymi (agentami, brokerami) oferującymi nam ubezpieczenia. Przy analizie warunków ubezpieczenia majątkowego (domu czy mieszkania) szczególną uwagę należy zwrócić na definicje zdarzeń, za które odpowiada towarzystwo, gdyż maja one nieco inne znaczenie niż w języku potocznym. Oznacza to, iż rozumienie poszczególnych zdarzeń skutkujących uruchomieniem ubezpieczenia może być odmienne od naszych wyobrażeń (naszego przeświadczenia) w świetle pojęć użytych w warunkach umowy. Przykładem tutaj może tutaj być definicja huraganu, czy powodzi, które w świetle warunków ubezpieczenia oznaczają w pierwszym wypadku wiatr o prędkości nie mniejszej niż 24,5 metra na sekundę i którego działanie wywołuje masowe szkody, w drugim - zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących, działanie deszczu nawalnego (opady o współczynniku minimum 4) oraz spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich. Zarówno siłę wiatru jak i wskaźniki opadów deszczu ustala się w oparciu o dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). Powoduje to, że nie każdy, w naszej ocenie, silny wiatr będzie uznany za huragan, również nie wszystkie opady deszczu będą kwalifikowane jako nawalne. Sytuacja ta powoduje, że realizacja świadczenia odszkodowawczego uzależniona jest oceny zjawiska atmosferycznego pod kątem ich definicji zawartej w ogólnych warunkach ubezpieczenia, a nie od naszego osobistego przekonania o wystąpieniu wskazanych w umowie zjawisk.

Odpowiedź na pytanie przygotował r.pr w BRU Aleksander Daszewski

?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics