Udostępnij Konkurs na: 
Regulamin konkursu

EKONOMICZNY BLOG ROKU 2014 Money.pl

OGÓLNE POSTANOWIENIA KONKURSU

1.1 Konkurs "Ekonomiczny Blog Roku 2014" (zwany dalej "Konkursem"), jest organizowany przez spółkę Money.pl, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 45348, zwaną dalej Money.pl lub Organizatorem.

1.2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Mogą brać w nim udział wyłącznie ich autorzy, z wyłączeniem: pracowników Money.pl oraz podmiotów zależnych od Money.pl w rozumieniu kodeksu spółek handlowych, a także innych osób, które brały udział w organizacji Konkursu, wraz z członkami ich najbliższej rodziny do drugiego stopnia pokrewieństwa.

1.3. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Konkursie wyłącznie za zgodą ich opiekunów prawnych. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Konkursie mogą otrzymać i uczestniczyć w uroczystości wieńczącej Konkurs wyłącznie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych, dostarczoną Money.pl przed odbiorem nagrody i wysłaniem zaproszenia na uroczystość wieńczącą Konkurs w dwóch oryginalnych egzemplarzach.

1.4. W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która jest autorem i prowadzi blog w języku polskim.

1.5. Blog, który został zgłoszony do konkursu musi mieć przynajmniej jeden wpis opublikowany po 1 lipca 2013 r.

1.6. Na potrzeby Konkursu i Regulaminu za blog uznaje się dziennik internetowy lub inną periodyczną formę wypowiedzi.

1.7. W Konkursie mogą brać udział blogi, które zostaną zgłoszone przez autora oraz zaakceptowane przez Komisję Konkursową.

1.8. Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia lub usunięcia z Konkursu zgłoszeń nie spełniających powyższych warunków, na każdym etapie Konkursu.

1.9. Przystępując do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

2. Przedmiot Konkursu i warunki uczestnictwa

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie 8/04/2014 - 27/05/2014.

2. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszych 3 blogów spośród zgłoszonych do udziału w Konkursie w ocenie Kapituły oraz 3 blogów w ocenie internautów. Dodatkowo firma Napoleon Sp. z o. o. zbada aktywność blogerów w social media w okresie 8.04 - 26.05. Nagrody za miejsca 1-3, jak i nagroda za aktywność w social media jest określona w pkt. 8.

3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone zarówno blogi indywidualne, jak i grupowe. W przypadku blogów grupowych osobą zgłaszającą blog do Konkursu oraz otrzymującą potencjalną nagrodę jest założyciel bloga, tj. osoba, której dane podane zostały w formularzu rejestracyjnym bloga istniejącym w platformie/systemie/domenie, w której prowadzony jest blog. Money.pl zastrzega, że nie będzie decydował o rozdziale nagród między współautorów bloga grupowego, uprawnionym do odbioru nagrody w takim przypadku jest założyciel bloga.

4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe uczestników Konkursu w sposób i na warunkach określonych ich oświadczeniem składanym przy rejestracji.

3. Zasady konkursu

1. Konkurs polega na wyborze najlepszych blogów ekonomicznych. Przyznanych zostanie w sumie 7 nagród: za miejsca 1-3 w głosowaniu internautów oraz za miejsca 1-3 w wyborze, którego dokona Kapituła Konkursu oraz nagroda za najbardziej społecznościowy blog.

2. Konkurs będzie podzielony na 2 główne etapy. Pierwszy trwa w terminie 8.04 - 26.05. W tym okresie uczestnicy mogą zgłaszać blogi przez formularz rejestracyjny i prowadzone jest głosowanie internatów (do 26.05, do godziny 12.00 w południe).

3. Kolejny etap polega na wyłonieniu laureatów Kapituły. Ocena blogów przez Kapitułę trwać będzie w terminie 20 - 26.05

4. W kategorii blog najbardziej społecznościowy, monitoring Napoleon Sp. z o.o. obejmie aktywność uczestników konkursu w mediach społecznościowych w terminie 8.04 - 26.05.

5. Blogi będzie oceniać Kapituła w składzie. Kapitułę tworzą:

Tomasz Bonek: Przewodniczący Kapituły, Redaktor Naczelny Money.pl.
Leszek Czarnecki - Przewodniczący RN Getin Holding S.A.
Mariusz Cholewa - Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.
Rafał Dutkiewicz - Prezydent Wrocławia
Grzegorz Dzik - Prezes Impel S.A.
Ryszard Grobelny - Prezydent Poznania
Krzysztof Jonak - Dyrektor Regionalny Intel S.A. w Europie Środkowo-Wschodniej
Adam Maciejewski - Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Leszek Niemycki - Wiceprezes Deutsche Bank Polska S.A.
Sławomir Żygowski - Prezes Nordea Bank Polska S.A.

4. Zasady zgłaszania blogów

1. Etap zgłaszania blogów będzie trwał od 8 kwietnia do 26 maja 2014 r. Dla zachowania terminu decydujące jest dotarcie zgłoszenia do Organizatora oraz pozytywna weryfikacja przez Organizatora pod kątem jakości oraz wiarygodności.

2. Zgłaszanie bloga do Konkursu odbywa się za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie Konkursowej. Zgłoszenie to wymaga podania przez osobę zgłaszającą następujących danych: adres bloga, tytuł bloga, opis bloga, adres e-mail autora bloga

3. Użytkownicy otrzymują powiadomienie o zaakceptowaniu bloga wysłane przez Organizatora.

4. Kontakt z uczestnikiem Konkursu odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem podanego adresu e-mail.

5. Po pozytywnej weryfikacji autor zgłaszanego bloga otrzymuje: e-mail z potwierdzeniem udziału w Konkursie oraz znak graficzny + kod do zamieszczenia lub wpis z kodem "uczestnik Ekonomicznego Blogu Roku 2014 Money.pl" do zamieszczenia na stronie bloga. Zamieszczenie jej tam jest rekomendowane w czasie trwania konkursu

5. Zasady głosowania na blogi

1. Zgłaszanie blogów oraz głosowanie internatuów odbywać się będzie w terminie od 8 kwietnia do 26 maja 2014 r., do godziny 12.00 w południe. Spośród wszystkich zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych blogów zostanie wyłoniony zwycięzca. Zwycięstwo zostanie przyznane na podstawie liczby głosów oddanych przez internatów na poszczególne blogi. Dotyczy to kategorii, w której blogi wybierają sami internauci. W tej kategorii zwycięzcami zostają blogi, na które oddano największą liczbę głosów. Poprzez głos rozumie się kliknięcie na przycisku "Lubię to" pod blogiem.

2. Aby użytkownik mógł oddać głos na blog, musi być zalogowany w serwisie Facebook.com.

3. Z jednego konta w serwisie Facebook.com można zagłosować na wiele blogów, ale na pojedynczy blog można oddać tylko jeden głos.

4. W przypadku nieuczciwego i sztucznego zdobywania "polubień" Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia osób z Konkursu.

5. W kategorii, w której zwycięzcę wybiera Kapituła, wstępnej selekcji 10 najlepszych blogów, dokona Komisja Konkursowa. Lista 10 blogów zostanie przedstawiona wszystkim uczestnikom Kapituły 20 maja.

6. W kategorii najbardziej social badanie blogów przez Napoleon Sp. z o. o. potrwa od 8.04 do 26.05.

6. Wybór najbardziej społecznościowego bloga z Napoleon Sp. z o. o.

1. W formularzu zgłoszeniowym w serwisie money.pl/ekonomicznyblogroku blogerzy zgłaszać będą swoje blogi wraz z ich kanałami społecznościowymi. Napoleon Sp. z o. o dokona monitoringu aktywności blogerów w social media w okresie 8.04 - 26.05. Aktywność ta polega na:

obecności w poszczególnych mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Google +,YouTube ),
zaangażowaniu,
liczbie polubień, komentarzy i udostępnień,

7. Wyniki konkursu i Finał - uroczystość wręczenia nagród

1. Najlepszy ekonomiczny blog w ocenie internautów zostanie wyłoniony 27 maja 2014 r.

2. Najbardziej społecznościowy blog wg badania NapoleonCat zostanie wyłoniony 27 maja 2014 r.

3. Najlepszy ekonomiczny blog w ocenie Kapituły Konkursu wyłoniony zostanie 27 maja 2014 r.

4. Konkurs zostanie zakończony uroczystością, w trakcie trwania której wręczone zostaną nagrody. Odbędzie się ona 1 lipca 2014 w siedzibie Money.pl we Wrocławiu.

5. W trakcie trwania uroczystości zostaną wręczone nagrody wszystkim laureatom konkursu.

6. Nagrody zostaną przyznane zwycięzcom przez Przewodniczącego Kapituły

7. Money.pl zwraca koszty dojazdu i powrotu z uroczystości, o ile podróż odbywa się na terenie Polski (środek transportu - PKP - 1 kl/2kl.) wszystkim laureatom.

8. Nagrody

1. Nagrody przyznane wyborem Kapituły Konkursu (ceny BRUTTO):

Nagroda za I miejsce 6 150 PLN
Nagroda za II miejsce Tablet ThinkPad 8 wartości 1 845 PLN
Nagroda za III miejsce Tablet Lenovo Miix o wartości 1 476 PLN

2. Nagrody przyznane wyborem internautów (ceny BRUTTO):

Nagroda za I miejsce 6 150 PLN
Nagroda za II miejsce Tablet ThinkPad 8 wartości 1 845 PLN
Nagroda za III miejsce Tablet Lenovo Miix o wartości 1 476 PLN

3. W kategorii najbardziej społecznościowego blogu zostanie przyznana jedna nagroda:

Nagroda za I miejsce - Tablet Lenovo Miix o wartości 1 476 PLN BRUTTO

4 Przekazanie nagrody nastąpi:

4.1. Dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej przekazanie nagrody nastąpi wyłącznie po uprzedniej zapłacie przez laureata zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie, w wysokości 10% wartości nagrody (zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) na poniższy numer rachunku bankowego Organizatora: 37 1140 1140 0000 2125 5200 1001 . Niniejszy podatek powinien być wpłacony przez Laureata w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Nie uiszczenie przez Laureata podatku we wskazanym wyżej terminie skutkuje utratą prawa do przyznanej nagrody.

4.2. Nagrodzony prowadzący działalność gospodarczą związaną z blogiem zobowiązany jest samodzielnie dokonać rozliczenia podatku dochodowego z tytułu uzyskanej nagrody w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

5. Każdy ze Zwycięzców Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego nicka, adresu bloga, imienia i nazwiska na stronach serwisu Konkursowego.

6. Każdy ze Zwycięzców zobowiązuje się do umieszczenia na 12 miesięcy (od daty przyznania nagrody) na stronie głównej swojego blogu graficznej odznaki zwycięstwa w Konkursie, z linkiem do stron serwisu Konkursowego, przygotowanych i przesłanych przez Money.pl

7. O zdobyciu nagrody uczestnik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną, na adres e-mail, który został podany w formularzu zgłaszania bloga do Konkursu. Powiadomienia zostaną wysłane do zwycięzców w ciągu 12 godzin od czasu ogłoszenia wyników w serwisie Konkursowym.

8. W ciągu 3 dni po wysłaniu przez Money.pl potwierdzenia przydzielenia nagrody, Uczestnik jest zobowiązany potwierdzić pocztą elektroniczną na adres e-mail przyjęcie nagrody.

9. Przekazanie nagrody nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, potwierdzającego odbiór nagrody. Po otrzymaniu nagrody zobowiązany jest przesłać orginał protokołu na adres organizatora Konkursu.

9. Postanowienia końcowe

1. Biorąc udział w Konkursie jego uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.) w celu organizacji konkursu, a także w celach marketingowych Organizatora, w sposób i na warunkach określonych wyrażoną zgodą.

2. Uczestnik Konkursu nie może żądać zamiany nagrody na inny przedmiot, ani też wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego w zamian za przyznane w drodze Konkursu nagrody.

3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie skutki niedotrzymania przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności mogących rodzić niebezpieczeństwo odebrania nagrody przez osobę nieuprawnioną.

POWRÓT

Nagrody
Wygraj 2 x 5000 zł oraz
tablety Lenovo z Intel Inside
Kto ocenia
 • Tomasz Bonek

  Redaktor Naczelny Money.pl
 • Adam Maciejewski

  Prezes GPW w Warszawie
 • Leszek Czarnecki

  Przewodniczący RN
  Getin Holding S.A.
 • Grzegorz Dzik

  Prezes Impel S.A.
 • Ryszard Grobelny

  Prezydent Poznania
 • Leszek Niemycki

  Wiceprezes Deutsche Bank
  Polska S.A.
 • Krzysztof Jonak

  Dyrektor Regionalny Intel S.A.
  w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Mariusz Cholewa

  Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.
 • Rafał Dutkiewicz

  Prezydent Wrocławia
 • Sławomir Żygowski

  Prezes Nordea Bank Polska S.A.