Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Orzekanie o niezdolności do pracy

Orzekanie o niezdolności do pracy

Fot. Creatista/Dreamstime
Jednym z warunków przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy jest orzeczenie o nie­zdolności do pracy. W każdym przypadku, w sposób indywidualny, oceny tej niezdolności przewidywanego okresu jej trwania dokonuje lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS.

Kogo uznaje się za niezdolnego do pracy - wyjaśnia Grażyna Wawrzyńczyk-Kaplińska,dyrektor Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego.

Wiele osób uważa, że dostaną rentę z tytułu niezdolności do pracy ponieważ ciężko chorują. Odmową przyznania świadczenia są rozczarowani. Dlaczego poważne schorzenie nie oznacza auto­matycznie przyznania renty?

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobie ubezpieczonej, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • - jest niezdolna do pracy,
  • - ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy,
  • - a niezdolność do pracy powstała w okresach składko­wych i nieskładkowych albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ich ustania.

Poważne schorzenie nie powoduje zatem automatycznego przyznania tego świadczenia. Konieczne jest bowiem ustalenie przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską Zakładu niezdolności do pracy oraz spełnienie pozostałych warunków określonych w obowiązujących przepisach.

ZOBACZ TAKŻE:

Rehabilitacja lecznicza prowadzona przez ZUS
Nie istnieje również katalog schorzeń, które ,,gwarantują" przyznanie renty.

W każdym przypadku oceny niezdolności do pracy i przewidywanego okre­su jej trwania oraz rokowania co do odzyskania zdolności do pracy - w sposób indywidualny - dokonuje lekarz orzecznik lub komisja lekarska Zakładu na podstawie analizy dokumentacji medycznej i zawodowej i bezpośredniego badania.

Kogo zatem uznaje się za niezdolnego do pracy?

Niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

Przy ocenie tej niezdolności lekarz orzecznik oraz komisja lekarska Za­kładu uwzględniają nie tylko stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwości przywrócenia niezbędnej sprawności w drodze leczenia i rehabili­tacji, ale również możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej oraz celowość przekwalifikowania zawodowego - biorąc pod uwagę ro­dzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne ubezpieczonego.

Nie istnieje katalog schorzeń, które ,,gwarantują" przyznanie renty.Zatem, jeżeli nawet z punktu widzenia wiedzy medycznej następstwa choroby powodują duże upośledzenie sprawności organizmu, to lekarz orzecznik i komisja lekarska Zakładu zobo­wiązani są rozważyć, czy ubezpieczony z określonym wykształceniem, kwali­fikacjami, zawodem - jest zdolny do kontynuowania pracy w tym zawodzie lub innej pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami.
Jeżeli stan zdrowia unie­możliwia dalszą pracę w wyuczonym zawodzie - konieczne jest rozważenie celowości przekwalifikowania zawodowego.

Czy tożsame są pojęcia niepełnosprawności i niezdolności do pracy?

Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełnia­nia ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodu­jącą niezdolność do pracy. Natomiast - niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdol­ność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

Orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności nie stano­wią podstawy do ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Orzeczenia te wydają zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - dla realizacji celów, które są określone w ustawie o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także dla przyzna­wania ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

Czy osoba niezadowolona z orzeczenia ma możliwość odwo­łania się?

Od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS osobie zainteresowanej przysługuje pra­wo wniesienia sprzeciwu do komisji lekarskiej Zakładu, w ciągu 14 dni od doręczenia tego orzeczenia.

W przypadku wniesienia sprzeciwu sprawa jest rozpatrywana przez komisję lekarską Zakładu, która po przeprowadzeniu bezpośredniego badania i ana­lizie dokumentacji medycznej i zawodowej dokonuje - w formie orzeczenia - oceny niezdolności do pracy, jej stopnia, przewidywanego okresu trwania tej niezdolności oraz ustala inne okoliczności niezbędne do wydania decyzji w sprawie świadczeń, do których prawo uzależnione jest od stwierdzenia niezdolności do pracy.

Od decyzji Zakładu dotyczącej ustalenia uprawnień do świadczeń, wydanej na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu, ubezpieczonemu przysługuje odwołanie do sądu, w terminie i według zasad określonych w przepisach kodeksu postępowania cywilnego.

Jakie kwalifikacje musi posiadać lekarz orzecznik ZUS. Czy inne wymagania stawia się lekarzom z komisji lekarskich?

Lekarzem orzecznikiem i członkiem komisji lekarskiej Zakładu może być lekarz, który jest specjalistą, w szczególności w zakresie następujących dziedzin medycyny: chorób wewnętrznych, chirurgii, neurologii, psychiatrii, medycyny pracy, medycyny społecznej oraz odbył przeszkolenie w zakresie ustalonym przez Prezesa Zakładu.

Wszyscy zatrudnieni w Zakładzie lekarze orzecznicy i lekarze - człon­kowie komisji lekarskich Zakładu - legitymują się tytułem specjalisty czyli posiadają najwyższe kwalifikacje zawodowe.

ZUS
Czytaj także
Polecane galerie
Aga064
83.27.230.* 2017-07-18 18:36
Mój syn w wieku 14 lat przeszedł kilkukrotne operacje ropnia mózgu.Po dwóch latach wystąpiła padaczka, początkowo były to napady rzadkie ,skończył studia zaocznie.Chciał pracować, obecnie napady są mocniejsze ,są dni że jest 10 dziennie.Posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Złożył wniosek o rentę socjalną.Orzecznik ZUS stwierdził , że jest zdolny do pracy ,skoro po takiej chorobie skończył studia ,to może pracować. Pani doktor na komisji stwierdziła, że powinien iść do opieki społecznej.Lepiej jakby się nie uczył. Bardzo proszę jeżeli ktoś zna jakiegoś prawnika w Krakowie,który zajmuje się takimi sprawami, ponieważ muszę oddać sprawę do sądu.
H. Szymańska
89.73.241.* 2017-06-21 11:14
Właśnie dziś dołączyłam do szacownego grona NIE JEST PANI NIEZDOLNA DO PRACY! Od 2009 roku byłam na rencie z powodu nowotworów złośliwych obu jajników z przerzutami do węzłów chłonnych. Kilka operacji,kilka chemii, sepsa,założenie porta itd. Kilka lat spotykałam się z ze zrozumieniem lekarzy orzeczników i bez problemu dostawałam rentę. Ostatni raz lekarz orzecznik przyjął mnie w trybie ekspresowym. Nie był zainteresowany moim stanem zdrowia, a wizyta trwała 5 minut. Chyba nie napisał nic konkretnego w uzasadnieniu bo zakwestionowano jego decyzję a stawienie się przed szanowną komisją było już jednoznaczne z odrzuceniem mojego wniosku. I tak po 30 latach pracy,po 8 latach leczenia i "zbierania sił" żeby móc funkcjonować...rok przed emeryturą zostałam bez środków do życia. ZUS w Bydgoszczy,lekarz orzecznik Jerzy Kochan,a komisja to dwie panie i pan, ale nie wiem kto bo nawet na pieczątkach w decyzji nie ma o tym informacji(członkowie komisji i nic więcej)
mysz polna
213.25.120.* 2015-05-02 08:46
Jacy specjaliści ZUS !!! Na dodatkowej komisji gdzie było trzech lekarzy powinien być neurochirurg ,a przynajmniej ortopeda-moje schorzenia tego wymagały. Na komisji byli lekarze!!!-ginekolog ,kardiolog i chirurg.
Dlaczego ZUS nie podaje jakiej specjalizacji są lekarze do werefikacji odebrania świadczenia rentowego ? To tak jakbym do chorego dziecka wezwał weterynarza,bo to przecież też lekarz. ZUS TO PAŃSTWO W PAŃSTWIE z odgórnym nakazem -zdechnij z głodu ,bo po naszej decyzji uzdrowienia i tak nikt nie przyjmie cię do pracy na stan zdrowia i wypłacanie emerytury mamy z głowy.Przecież ZUS musi z czegoś czerpać na wygórowane pensje,premie i pijackie szkolenia oraz integracje .Czyż nie prawda kochany ZUS-ie ?
Zobacz więcej komentarzy (135)