Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Ryzykowne opodatkowanie menedżera z zagranicy

0
Podziel się:

Często rozliczenia kontraktu budzą wątpliwości organów podatkowych.

Ryzykowne opodatkowanie menedżera z zagranicy

*Zagraniczni udziałowcy lub akcjonariusze delegują pracowników lub członków zarządów spółek macierzystych do pełnienia funkcji członka zarządu lub wykonywania innych funkcji zarządczych w zależnych spółkach na terenie Polski. *

Menedżer zobowiązuje się na podstawie kontraktu menedżerskiego do prowadzenia przedsiębiorstwa należącego do spółki polskiej na jej rachunek i ryzyko za wynagrodzeniem. Rozwiązanie to jest opodatkowane na prostych zasadach ryczałtowych, jednak sam kontrakt menedżerski i sposób jego realizacji może powodować nieprzewidziane przez zainteresowane strony ryzyko podatkowe. Jak bowiem pokazują wyroki sądów administracyjnych sposób przyjętych rozliczeń kosztów zatrudnienia menedżera budzi wątpliwości organów podatkowych.

Menedżer może się rozliczać z kontraktu menedżerskiego w Polsce na zasadach uproszczonych, jeżeli jest nierezydentem, czyli nie ma na terytorium Polski miejsca zamieszkania. Wówczas wynagrodzenie otrzymywane na podstawie kontraktu menedżerskiego podlega opodatkowaniu ryczałtową stawką w wysokości 20%, bez potrącania kosztów.

| Decydującą rolę dla określenia miejsca zamieszkania dla celów podatkowych, a tym samym statusu rezydenta jest oznaczenie czy menedżer posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. |
| --- |

Narodowość menedżera, miejsce jego zamieszkania rozumiane w sposób cywilistyczny (tzn. miejscowość, w której przebywamy z zamiarem stałego pobytu) lub dopełnienie wymogów administracyjnych dotyczących zameldowania są czynnikami, które nie mają samodzielnie decydującego znaczenia dla określenia rezydencji podatkowej.

ZOBACZ TAKŻE:

Dodatkowo należy uwzględnić, że w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte są postanowienia określające własne definicje miejsca zamieszkania oraz postanowienia kolizyjne na wypadek sprzeczności ustawodawstw wewnętrznych w tym zakresie. Jako przykład można wskazać, że menedżer będący obywatelem Ukrainy, który przebywał na terytorium Polski powyżej 183 dni w roku kalendarzowym nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Polski (postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów z dnia 06.08.2007 r., sygnatura 1433/NL/LF1/415-120/07/KR/PŁ).

Decydujące okazało się ustalenie, że ośrodek interesów życiowych menedżera był zlokalizowany na Ukrainie, co wynikało z sumy okoliczności faktycznych: majątek menedżera znajdował się na Ukrainie, w Polsce pozostawiał on tylko część swoich zarobków, niezbędną do utrzymania się, nie miał on zamiaru przeprowadzać się z rodziną do Polski, ale po zakończeniu kontraktu zamierzał wrócić na Ukrainę.

W innym przypadku menedżer będący obywatelem Niemiec miał miejsce zamieszkania na terytorium Niemiec, ponieważ wskazywał na to ogół powiązań osobistych w postaci miejsca przebywania rodziny, położenia domu, będącego jego własnością, banku, w którym miał on główny rachunek bankowy oraz spędzania w Niemczech większości urlopu, weekendów, świąt i innych dni wolnych (postanowienie z dnia 14.11.2007 r., sygn. DD4-033-0786/ZKK/07/MB7-9261).

| Wątpliwości organów podatkowych może budzić sposób ponoszenia przez spółkę polską kosztów usług menedżerskich. |
| --- |

Często bowiem spółka macierzysta i spółka polska zawierają umowę, na mocy której wynagrodzenie menedżerowi wypłaca spółka macierzysta na rachunek w państwie pochodzenie, a następnie obciąża tymi kosztami spółkę polską.

Organ podatkowy może zakwestionować podstawę wypłaty wynagrodzenia w postaci kontraktu menedżerskiego i uznać, że menedżer nadal jest związany ze spółką macierzystą stosunkiem pracy. Wiąże się to z opodatkowaniem wynagrodzenia na zasadach ogólnych według skali podatkowej oraz obowiązkiem wpłacania zaliczek w wysokości 19% dochodu menedżera.

W prawomocnym wyroku z dnia 26.02.2008 r. (sygn. akt I SA/Po 1303/07) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził, że menedżer, który otrzymywał wynagrodzenie bezpośrednio od spółki macierzystej i miał do niej zagwarantowany powrót nie może korzystać z opodatkowania ryczałtowego przewidzianego dla kontraktu menedżerskiego, gdyż pobierane wynagrodzenie wynikało ze stosunku łączącego go ze spółką macierzystą. Ustaleń Sądu nie zmieniło twierdzenie, że stosunek pracy menedżera ze spółką macierzystą został rozwiązany i zostało mu wystawione świadectwo pracy. Decydujący w postępowaniu sądowym okazało się bowiem fakt, że polska spółka zwracała spółce macierzystej koszty wynagrodzenia menedżera, ale nie zaliczyła tych kosztów na konto _ umowy cywilne z pracownikami umysłowymi _ tylko jako _ pozostałe usługi od grupy _. Wyrok ten wskazuje na to, że wypłacanie wynagrodzenia przez spółkę macierzystą i następnie dokonywanie rozliczeń kosztów zatrudnienia pomiędzy spółkami może nieść ryzyko zakwestionowania
podstawy wypłaty w postaci kontraktu menedżerskiego. Organy podatkowe często domniemują istnienie stosunku pracy łączącego menedżera ze spółką macierzystą z faktu podporządkowania poleceniom, mimo istnienia formalnych przesłanek przesądzających o zakończeniu lub zawieszeniu tego stosunku.

Poza tym trzeba wskazać na znaczenie ukształtowania treści umowy łączącej spółkę polską ze spółką macierzystą w zakresie usług menedżera i rozliczania kosztów jego wynagrodzenia, na co wskazał w wyroku z dnia 29.07.2008 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FSK 172/08). Treść tej umowy może bowiem rozstrzygać, czy wynagrodzenie otrzymywane przez menedżera od spółki macierzystej rzeczywiście pochodziło z kontraktu menedżerskiego czy z innego tytułu.

Autor jest aplikantem radcowskim, specjalistą prawa podatkowego w kancelarii Krawczyk i Wspólnicy

porady
podatki
prawo
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)