Money.plPIT 2019
Najpopularniejsze formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę

Rozliczenie PIT 2018/2019

 

Z początkiem 2019 roku każdy podatnik będzie zobowiązany do przedłożenia urzędowi skarbowemu deklaracji PIT 2018. Co nowego czeka osoby składające zeznanie podatkowe? Do kiedy należy złożyć poszczególne formularze? W jaki sposób można to zrobić?

Zmiany w PIT w 2019 roku

Jedną z ważniejszych zmian w PIT jest nowa kwota wolna od podatku dla płatników rozliczanych według skali podatkowej, czyli w formularzu PIT-36 lub PIT-37:

  • przy podstawie opodatkowania do 8000 zł – 8000 zł (podatnik nie płaci podatku);

  • przy podstawie od 8000 do 13 000 zł – od 8000 do 3091 zł;

  • przy podstawie od 13 000 do 85 528 zł – 3091 zł (wartość stała);

  • przy podstawie od 85 529 do 127 000 zł – od 3091 do 0 zł;

  • przy podstawie wyższej niż 127 000 zł – 0 zł.

Istotną zmianą jest także wyższa kwota zmniejszająca podatek. Przy niezmienionych zaliczkach na poczet podatku dochodowego kwota ta będzie wynosić od 1440 zł do 0 zł (w zeszłym roku 1188 zł), a jej wartość uzależniona będzie od wysokości podstawy opodatkowania.

W rozliczeniu PIT za rok 2018 nie występuje arkusz PIT-40, który został wycofany już podczas rozliczeń PIT za 2017 rok. W dalszym ciągu nie ma więc możliwości składania przez pracownika oświadczenia PIT-12, na podstawie którego zostanie on rozliczony przez pracodawcę. Podatnik musi rozliczyć się samodzielnie w formularzu PIT-11.

W rozliczeniu PIT w 2019 roku można skorzystać z ulgi podatkowej z racji oddania krwi lub jej składników. Litr krwi to 350 zł ulgi, a składniki krwi – iloczyn kwoty rekompensaty według wytycznych: 1l krwi to 3l osocza, 2 donacje krwinek płytkowych lub 2 jednostki krwinek czerwonych pobranych przez separator komórkowy, a także pół donacji krwinek białych uzyskanych tym samym sposobem.

W 2018 roku podwyższone zostały limity odliczeń podstawy opodatkowania od wydatków kwalifikowanych na działalność badawczą lub rozwojową (tzw. ulga B+R). Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z limitu 50 proc. zarówno dla kosztów osobowych, jak i pozostałych (rok wcześniej próg wynosił odpowiednio 30 proc. i 20 proc.). Reszta podatników także odliczy 50 proc. poniesionych kosztów, ale jedynie osobowych. Pozostałe ogranicza próg 30 proc. Warto wspomnieć, że rozszerzono też pojęcie "kosztów kwalifikowanych" podlegających odliczeniu do poniesionych przez mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców kosztów uzyskania i utrzymania patentu, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego oraz prawa ochronnego na wzór użytkowy. Załącznik PIT-BR należy dołączyć do PIT-36 lub PIT-36L.

W 2019 roku umożliwione zostało wspólne rozliczenie małżonków również na korekcie PIT. Oznacza to, że korekta deklaracji PIT za 2018 rok złożona po 30 kwietnia 2019 r. pozwala na wybór rozliczenia wspólnego małżonków, rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko czy też zrezygnowania z takiego rozliczenia podatku.

Rozliczając PIT za 2018 rok, należy wziąć pod uwagę, że od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowa stawka ryczałtowego podatku od przychodów z najmu. Wynosi ona 8,5% dla przychodów z czynszu mieszących się w limicie do 100 000 zł. W przypadku przekroczenia tej kwoty (czyli od 100 001 zł), stawka ryczałtu wzrasta do 12,5%.

W 2019 roku nowością jest załącznik PIT/MIT do deklaracji do PIT-36 i PIT-36L, z którego skorzystają podatnicy prowadzący działalność z wykorzystaniem nieruchomości (budynków handlowo-usługowych, biurowych) o wartości początkowej wyższej niż 10 mln zł. Podatek miesięczny wynosi 0,035% podstawy opodatkowania.

W deklaracjach PIT 2019 nie trzeba rozliczać niektórych świadczeń, dopłat czy wynagrodzeń (m.in. wynagrodzenia za udzielanie pomocy służbom państwowym), ponieważ zwiększono limity kwot zwolnionych z opodatkowania.

W 2018 roku po raz ostatni osoby związane z pracą twórczą mogły rozliczyć się z uwzględnieniem obniżonego limitu opodatkowania od wartości praw autorskich (42 764 zł). W kolejnych rozliczeniach limit wyniesie 85 528 zł. Zawężono krąg osób objętych ulgą. Nie znajdą się w nim zatrudnieni w sektorze IT, szkoleniach i związane z rozwojem osobistym.

Pozostałe zmiany związane z rozliczeniem PIT w 2019 roku to:

* klasyfikacja działalności nierejestrowanej, której miesięczne przychody nie przekroczyły 1050 zł, jako inne źródła przychodów;

* rozliczanie pracy sezonowej na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach – zatrudniony rozlicza taką umowę samodzielnie, przychody podając jako inne źródła przychodów;

* wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców.

Należy też pamiętać o zmianach w rozliczeniu PIT z 2017 roku, które dotyczą także obcokrajowców-nierezydentów. Oprócz dotychczasowych okoliczności decydujących o powinności złożenia zeznania podatkowego dodano również dochód z obrotu papierami wartościowymi dopuszczonymi na terytorium RP, dochód z przeniesienia własności udziałów w spółce zarejestrowanej w RP, a także dochód z tytułu należności regulowanych przez osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne osadzone na terytorium RP.

PIT 2019 – do kiedy?

Najwcześniej, bo do końca stycznia 2019 roku, swoje deklaracje muszą złożyć przedsiębiorcy z kartą podatkową (PIT-16A), osoby rozliczające się w formie ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28) oraz duchowni (PIT-19A).

Do 31 stycznia 2019 należy też złożyć formularze oznaczone symbolami PIT-40A (deklaracja dotycząca składek ZUS za świadczeniobiorcę) – jest to zmiana w stosunku do roku poprzedniego, gdy dokument można było złożyć do końca lutego. Ta sama data (ostatni dzień stycznia) obowiązuje również przedsiębiorców, którzy sporządzają dla pracowników informacje o dochodach i zaliczkach na formularzu PIT-11.

Ostatni termin przedłożenia fiskusowi zeznań podatkowych przypada w tym roku na 30 kwietnia 2019. Tego dnia najpóźniej muszą zostać złożone najpopularniejsze formularze: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. Należy tu zauważyć, że – na skutek zmian wprowadzonych w tym roku – w przypadku braku akcji ze strony podatnika (zatwierdzenia lub modyfikacji) deklaracji PIT-37 lub PIT-38 w usłudze "Twój e-PIT", zostanie ona uznana za złożoną 30 kwietnia w formie udostępnionej w e-usłudze.

Podatnicy powinni przestrzegać wyznaczonego czasu na dostarczenie deklaracji.

Jak złożyć PIT za rok 2018?

W roku 2019 deklaracje podatkowe będzie można złożyć na kilka sposobów:

  • osobiście, składając wizytę w wyznaczonym Urzędzie Skarbowym;

  • korespondencyjnie, wysyłając PIT za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Polskiego Urzędu Konsularnego (w tym przypadku za datę złożenia dokumentu uznaje się datę stempla pocztowego);

  • przez internet, przekazując deklarację w formie elektronicznej;

  • dla PIT-37 i PIT-38: przez internet, korzystając z usługi Portalu Podatkowego "Twój e-PIT" – wypełnione deklaracje podatkowe PIT-37 i PIT-38 zostaną przygotowane przez KAS i udostępnione podatnikom do zatwierdzenia lub modyfikacji.

Zeznanie podatkowe PIT 2019 musi zostać złożone w odpowiednim dla danego typu deklaracji terminie (np. w formie korespondencji za datę złożenia dokumentu uznaje się datę stempla pocztowego). Spóźnienie się z dokonaniem rozliczenia z fiskusem jest wykroczeniem skarbowym i może skutkować poważnymi sankcjami.