Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plPIT 2017
Najpopularniejsze formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę

Z początkiem 2018 roku każdy podatnik będzie zobowiązany do przedłożenia urzędowi skarbowemu deklaracji PIT 2017. Co nowego czeka osoby składające zeznanie podatkowe? Do kiedy należy złożyć poszczególne formularze? W jaki sposób można to zrobić?

Zmiany w PIT w 2018 roku

Jedną z ważniejszych zmian w PIT jest nowa kwota wolna od podatku dla płatników rozliczanych według skali podatkowej, czyli w formularzu PIT-36 lub PIT-37:

  • przy podstawie opodatkowania do 6600 zł – 6600 zł (podatnik nie płaci podatku);
  • przy podstawie od 6600 do 11 000 zł -- od 6600 do 3091 zł;
  • przy podstawie od 11 000 do 85 528 zł – 3091 zł (wartość stała);
  • przy podstawie od 85 528 do 127 000 zł – od 3091 do 1 zł;
  • przy podstawie wyższej niż 127 000 zł – 0 zł.

Istotną zmianą jest także wyższa kwota zmniejszająca podatek. Przy niezmienionych zaliczkach na poczet podatku dochodowego kwota ta będzie wynosić od 1188 do 0 zł (w zeszłym roku 556,02 zł), a jej wartość uzależniona będzie od wysokości podstawy opodatkowania.

W rozliczeniu PIT za rok 2017 nie występuje arkusz PIT-40. Nie ma już możliwości składania przez pracownika oświadczenia PIT-12, na podstawie którego zostanie on rozliczony przez pracodawcę. Podatnik musi rozliczyć się samodzielnie w formularzu PIT-11.

W 2018 roku podwyższone zostały limity odliczeń podstawy opodatkowania od wydatków kwalifikowanych na działalność badawczą lub rozwojową (tzw. ulga B+R). Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z limitu 50 proc. zarówno dla kosztów osobowych, jak i pozostałych (w tamtym roku próg wynosił odpowiednio 30 proc. i 20 proc.). Reszta podatników także odliczy 50 proc. poniesionych kosztów, ale jedynie osobowych. Pozostałe ogranicza próg 30 proc. Warto wspomnieć, że rozszerzono też pojęcie „kosztów kwalifikowanych” podlegających odliczeniu do poniesionych przez mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców kosztów uzyskania i utrzymania patentu, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego oraz prawa ochronnego na wzór użytkowy. Załącznik PIT-BR należy dołączyć do PIT-36 lub PIT-36L.

Zmiana w rozliczeniu PIT w 2018 roku dotyczyć będzie również ulgi podatkowej z racji oddania krwi lub jej składników. Litr krwi wynosi 350 zł ulgi, a składniki krwi iloczyn kwoty rekompensaty według wytycznych: 1l krwi to 3l osocza, 2 donacje krwinek płytkowych lub 2 jednostki krwinek czerwonych pobranych przez separator komórkowy, a także pół donacji krwinek białych uzyskanych tym samym sposobem.

W tym roku po raz ostatni osoby związane z pracą twórczą będą mogły rozliczyć się z uwzględnieniem obniżonego limitu opodatkowania od wartości praw autorskich (42 764 zł). W kolejnym rozliczeniu limit wyniesie 85 528 zł. Już w tym roku jednak zawężono krąg osób objętych ulgą. Nie znajdą się w nim zatrudnieni w sektorze IT, szkoleniach i związane z rozwojem osobistym.

Zmiany w rozliczeniu PIT za rok 2017 dotyczą także obcokrajowców-nierezydentów. Oprócz dotychczasowych okoliczności decydujących o powinności złożenia zeznania podatkowego dodano również dochód z obrotu papierami wartościowymi dopuszczonymi na terytorium RP, dochód z przeniesienia własności udziałów w spółce zarejestrowanej w RP, a także dochód z tytułu należności regulowanych przez osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne osadzone na terytorium RP.

PIT 2017 - do kiedy?

Najwcześniej, bo do końca stycznia 2018 roku, swoje deklaracje muszą złożyć przedsiębiorcy z kartą podatkową (PIT-16A), osoby rozliczające się w formie ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28) oraz duchowni (PIT-19A).

Do 28 lutego 2018 należy natomiast złożyć formularz oznaczone symbolami PIT-40A (deklaracja dotycząca składek ZUS za świadczeniobiorcę). Ta sama data obowiązuje również przedsiębiorców, którzy sporządzają dla pracowników informacje o dochodach i zaliczkach na formularzu PIT-11.

Ostatni termin przedłożenia fiskusowi zeznań podatkowych przypada w tym roku na 30 kwietnia 2018. Tego dnia najpóźniej muszą zostać złożone najpopularniejsze formularze: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. Podatnicy powinni przestrzegać wyznaczonego czasu na dostarczenie deklaracji.

Jak złożyć PIT za rok 2017?

W roku 2018 deklaracje podatkowe będzie można złożyć na trzy sposoby:

  • osobiście, składając wizytę w wyznaczonym Urzędzie Skarbowym;
  • korespondencyjnie, wysyłając PIT za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Polskiego Urzędu Konsularnego (w tym przypadku, za datę złożenia dokumentu uznaje się datę stempla pocztowego);
  • przez internet, przekazując deklarację w formie elektronicznej.

Zeznanie podatkowe PIT 2017 musi zostać złożone w odpowiednim dla danego typu deklaracji terminie (np. w formie korespondencji za datę złożenia dokumentu uznaje się datę stempla pocztowego). Spóźnienie się z dokonaniem rozliczenia z fiskusem jest wykroczeniem skarbowym i może skutkować poważnymi sankcjami.