Money.plPodatkiPITPIT 2016 - Skala podatkowa

PROGI PODATKOWE 2017

 

Podstawą obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody podatnika, pomniejszone o składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz zryczałtowane koszty uzyskania przychodu.


Wysokość odprowadzanego podatku określają progi podatkowe. Ich znajomość jest istotna dla osób, które rozliczają się na zasadach ogólnych, według tzw. skali podatkowej.

 

Za 2017 rok obowiązuje podatek dochodowy od osób fizycznych obliczany według skali:


Podstawa obliczenia
podatku w złotych
Podatek wynosi
Ponad do

85 528 zł 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek*
85 528 zł

podatek wynosi 15 395,04 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł


W tabeli przedstawiono sposób obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, jaki obowiązuje za 2017 rok:


 • osoby, które zarobiły mniej niż 85 528 zł, zapłacą 18 proc. ze swojej podstawy opodatkowania po odjęciu kwoty zmniejszającej podatek;
 • w przypadku podatników, którzy zarobili więcej niż 85 528 zł, podatek dochodowy będzie wynosił 15 395,04 zł plus 32 proc. z nadwyżki ponad 85 528 zł, pomniejszony o kwotę zmniejszającą.
Podstawa prawna: art. 27 ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2017 r.

W rozliczeniu PIT za 2017 rok kwota zmniejszająca podatek wynosi:

 • 1188 zł, gdy podstawa obliczenia podatku nie przekracza 6600 zł,
 • 1188 zł minus kwota obliczona według wzoru:631,98 zł x (podstawa obliczania podatku – 6600 zł) / 4400 zł gdy podstawa obliczenia podatku wynosi więcej niż 6600 zł i mniej niż 11 000 zł,
 • 556, 02 zł przy podstawie obliczenia podatku większej od 11 000 zł, ale mniejszej od 85

Skala podatkowa nie dotyczy osób, które:

 • rozliczają się liniowo (19 proc.);
 • rozliczają się w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej;
 • rozliczają prywatnie kapitały pieniężne i prawa majątkowe;
 • osiągają zyski na kapitałach pieniężnych;
 • sprzedają nieruchomości i prawa pokrewne;
 • są żołnierzami i pobierają odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia służby;
 • rozliczają działalność wykonywaną osobiście (zarobiona kwota nie przekracza rocznie 200 zł);
 • posiadają dochody ze zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych;
 • zwyciężają w grach i zakładach (przychód z nagród ze sprzedaży premiowej);
 • są emerytami i rencistami;
 • otrzymują wynagrodzenie za pomoc organom ścigania;
 • oszczędzających na więcej niż jednym Indywidualnym Koncie Oszczędnościowym;

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę