Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

0
Podziel się

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek 22 października godz. 15

bEqZJDkl

*Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek 22 października godz. 15 *

BANK HANDLOWY

Bank Handlowy w związku z transformacją systemu dystrybucji planuje zwolnić do 792 pracowników. Bank zawiążę rezerwę restrukturyzacyjną, która obniży wynik w czwartym kwartale o 62,3 mln zł. Dzięki poprawie efektywności Bank Handlowy chce obniżyć koszty o ok. 100 mln zł rocznie - podał bank w komunikacie.

bEqZJDkn

Bank Handlowy podał, że w odpowiedzi na zmieniający się model zachowań klientów i dynamiczny rozwój nowych technologii, podjął decyzję o transformacji systemu dystrybucji oraz wdrożeniu zmian modelu operacyjnego mających na celu dalszą poprawę efektywności operacyjnej banku.

W związku z powyższymi decyzjami bank postanowił o rozwiązaniu stosunków pracy z pracownikami w liczbie nie większej niż 792 osoby (z czego do 684 osób z obszaru bankowości detalicznej). Grupowe zwolnienia będą miały miejsce w okresie od zawarcia porozumienia z organizacjami związkowymi do dnia 31 października 2014 roku.

Łączna kwota rezerwy restrukturyzacyjnej wyniesie do 62,3 mln zł i będzie obejmować koszty świadczeń dla pracowników, z którymi rozwiązywany będzie stosunek pracy, jak również koszty związane z wcześniejszym zakończeniem umów najmu lokali oraz czynszów od momentu zaprzestania działalności w oddziałach do końca terminów najmu. Kwota ta obciąży wynik IV kwartału 2013 roku.

Zarząd spodziewa się, że działania dotyczące poprawy efektywności wpłyną na obniżenie bazy kosztowej banku o około 100 mln zł rocznie.

bEqZJDkt

W ramach zmian, bank planuje, że do końca 2014 roku w obrębie największych aglomeracji Polski będzie funkcjonować 25 placówek typu smart, które zastąpią tym samym tradycyjne oddziały bankowe.

Podejmując decyzję o otwarciu placówek typu smart, zarząd banku zdecydował jednocześnie o wyjściu w 2013 roku z 19 lokalizacji oddziałów bankowości detalicznej zlokalizowanych poza kluczowymi dla banku rynkami.

Restrukturyzacja ma celu osiągnięcie wskaźnika kosztów do dochodów na poziomie nieprzekraczającym 50.

BANK ZACHODNI WBK, BZ WBK AVIVA, UOKiK

bEqZJDku

Prezes UOKiK wydała zgodę na przejęcie przez Bank Zachodni WBK kontroli nad BZ WBK - AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz BZ WBK - AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji - podał we wtorek UOKiK.

Bank Zachodni WBK wraz z podmiotami zależnymi tworzy grupę BZ WBK, oferującą m.in. usługi bankowe, maklerskie oraz zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. Razem z Aviva International Insurance posiada po 50 proc. udziałów w BZ WBK - AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, BZ WBK - AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych. W wyniku koncentracji BZ WBK przejmie większość akcji tych dwóch współkontrolowanych obecnie spółek.

Przeprowadzone postępowanie wykazało, że brak jest wspólnych rynków na których uczestnicy koncentracji prowadzą działalność. Dlatego Prezes UOKiK uznała, że transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

bEqZJDkv

ELEKTROSAT

Odmawianie konsumentom prawa do rekompensaty za szkody wynikające z nie wywiązania się z umowy o świadczenie usługi dostępu do internetu - to jedna z niedozwolonych praktyk stosowanych przez wrocławski Elektrosat. Prezes UOKiK nałożyła na przedsiębiorcę karę w wysokości ponad 6,5 tys. zł - podał Urząd we wtorek w komunikacie.

Wątpliwości Prezes Urzędu wzbudziła treść wzorców umownych określających warunki świadczenia konsumentom usługi dostępu do Internetu. Znalazło się tam m.in. niedozwolone postanowienie, tożsame z postanowieniami wpisanymi do rejestru klauzul niedozwolonych, wyłączające z góry odpowiedzialność przedsiębiorcy za praktycznie wszystkie szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Dotyczyło to zarówno szkód powstałych niezależnie od operatora, jak i w związku jego działaniami (np. konserwacja urządzeń nadawczych). Tymczasem zgodnie z prawem, przedsiębiorca zawsze odpowiada za nie wywiązywanie się z umowy, do którego doszło z jego winy.

Prezes UOKiK nakazała przedsiębiorcy zaniechania stosowania niedozwolonej praktyki i nałożyła karę pieniężna w wysokości 6516 zł. Decyzja nie jest ostateczna, przedsiębiorca może odwołać się do sądu.

bEqZJDkw

GRODNO

Grodno prognozuje, że w roku obrotowym 2013/2014 wypracuje 2 mln zł zysku netto, 7,85 mln zł zysku EBITDA oraz 198 mln zł przychodów ze sprzedaży - poinformowała spółka w komunikacie. Wynik netto Grodna po dwóch kwartałach roku obrotowego 2013/2014 (IV 2013 - III 2014 - PAP) wyniósł 0,9 mln zł.

"Nasza prognoza jest dość ostrożna. Podstawy do optymizmu daje zakończone właśnie pierwsze półrocze, które było dla nas bardzo udane" - powiedział cytowany w komunikacie Andrzej Jurczak, prezes Grodna.

W roku obrotowym 2012/2013 Grodno miało 192,85 mln zł przychodów ze sprzedaży, 6,33 mln zł zysku EBITDA, 2,54 mln zł zysku EBIT oraz 0,56 mln zł zysku netto.

MERCATOR MEDICAL

Mercator Medical, producent rękawic medycznych, chce pozyskać z emisji akcji serii E ok. 30 mln zł netto - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym. Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych potrwają od 4 do 8 listopada, a w transzy otwartej od 4 do 12 listopada.

Oferta obejmuje 2.160.850 akcji nowej emisji, serii E.

Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek regulowany 2.375.800 akcji serii A2, B, C, D2.

W ramach transzy inwestorów instytucjonalnych spółka oferuje 1.810.850 akcji serii E, a w ramach transzy otwartej 350.000 akcji serii E.

Kapitał zakładowy spółki dzieli się obecnie na 6.482.550 akcji serii A1, A2, B, C, D1 oraz D2. Akcje serii A1 i D1 w łącznej liczbie 4.106.750 są uprzywilejowane co do głosu (dwa głosy na akcję).

Nowi akcjonariusze po emisji akcji serii E będą kontrolować do 25 proc. kapitału zakładowego spółki i 16,95 proc. głosów na WZ.

Oferującym jest DM BOŚ.

"Zgodnie z wstępnymi szacunkami emitenta oczekiwane wpływy brutto z emisji akcji serii E mogą wynieść około 31,2 mln zł. Uwzględniając powyższe, szacunkowe wpływy netto z emisji akcji serii E (po uwzględnieniu wszystkich szacowanych kosztów emisji w wysokości około 1,2 mln zł) wyniosą ok. 30 mln zł" - napisano w dokumencie.

Przedział cenowy akcji zostanie podany do 30 października. Budowa księgi popytu nastąpi w dniach 30-31 października 2013 r. 4 listopada zostanie ustalona cena emisyjna i ostateczna liczna akcji oferowanych i rozpocznie się przyjmowanie zapisów. W transzy inwestorów instytucjonalnych potrwa ono do 8 listopada, a w transzy otwartej do 12 listopada.

Przydział akcji serii E planowany jest do 15 listopada.

Spółka chce pozyskać środki na inwestycje i zwiększyć kapitał obrotowy.

"Pozyskana kwota z emisji zostanie wykorzystana na realizację poniżej przedstawionych inwestycji: rozbudowa fabryki w Tajlandii - ok. 13 mln zł; sfinansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy grupy - ok. 17 mln zł" - napisano.

Dodano, że Mercator Medical jest w trakcie realizacji programu inwestycyjnego o łącznej wartości ok. 30 mln zł, obejmującego rozbudowę zakładu produkcyjnego w Tajlandii. Zarząd spółki zakłada osiągnięcie potencjału produkcyjnego fabryki na koniec 2014 roku na poziomie ok. 100 mln rękawic miesięcznie.

Obecnie zakład produkcyjny w Tajlandii ma wydajność na poziomie ok. 40 mln rękawic miesięcznie.

W prospekcie podano, że zarząd nie przewiduje wypłacania dywidendy za 2013 r. w wysokości wyższej niż 200-300 tys. zł, a ewentualne wypracowane zyski zamierza przeznaczyć na kapitał zapasowy w celu sfinansowania strategii rozwoju spółki.

Mercator Medical jest producentem rękawic medycznych i dystrybutorem materiałów medycznych jednorazowego użytku. Działa na rynku polskim, Europy Środkowo-Wschodniej i rosyjskim.

W 2012 roku Mercator Medical na poziomie skonsolidowanym miał 132,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, 8,5 mln zł zysku EBIT, 11 mln zł zysku EBITDA oraz 8,4 mln zł zysku netto.

W komunikacie podano, że w I półroczu 2013 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wzrosły o ok. 10 proc. rdr, natomiast wynik na działalności operacyjnej oraz EBITDA o ponad 40 proc.

ROSNIEFT, MITSUI

Rosyjska spółka paliwowa Rosnieft i japoński koncern Mitsui omawiają warianty współpracy w sektorze poszukiwania i wydobycia ropy na Syberii Wschodniej i rosyjskich złożach szelfowych - podała rosyjska agencja informacji gospodarczej Prime.

Prezes Rosnieft Igor Sieczin zaznaczył, że spółka, którą kieruje, omawia z japońskim Mitsui perspektywy poszerzenia współpracy w Rosji. Chodzi m.in. o projekty poszukiwawcze i wydobywcze na koncesjonowanych polach Syberii Wschodniej i rosyjskim szelfie.

Jest to kolejny projekt, który Rosnieft planuje realizować z Mitsui na terenie Rosji. Pod koniec kwietnia br. partnerzy podpisali memorandum o wzajemnym porozumieniu w sprawie budowy i rozwoju jednego z największych na świecie kompleksów petrochemicznych.

Nowy kompleks petrochemiczny powstanie w kraju Primorskim. W pierwszej fazie działalności będzie przetwarzać około 3,4 mln ton surowców rocznie (głównie ropy naftowej i benzyny surowej) pochodzących z rafinerii Rosnieftu m.in. w Aczyńsku i Komsomolsku. W kompleksie wytwarzane będą etylen oraz propylen - około 2 mln ton rocznie oraz polietylen i polipropylen. Jednostka pirolizy petrochemii pozwoli na produkcję 1,4 mln ton etylenu rocznie. Uruchomienie petrochemii planowane jest na 2017 rok.

TPSA

TPSA otrzymała trzy oferty wiążące w procesie sprzedaży Wirtualnej Polski - poinformował na konferencji prezes Jacques de Galzain. Grupa TP uruchomiła proces sprzedaży Wirtualnej Polski w lutym tego roku.

Galzain informował, że roczne wyniki Wirtualnej Polski to ok. 175 mln zł przychodów, oraz 40 mln zł zysku EBITDA.

PTK Centertel, z grupy TP SA, spodziewa się pozyskania w IV kw. 2013 r. większej liczby nowych klientów marki nju mobile niż w III kw., kiedy przyrost wyniósł 123 tys. klientów - poinformował prezes PTK Centertel Mariusz Gaca.

"Czwarty kwartał jest sezonowo lepszy od trzeciego i raczej spodziewalibyśmy się, że liczba nowych klientów nju-mobile będzie wyższa niż w trzecim" - powiedział dziennikarzom Gaca.

W trzecim kwartale spółka pozyskała 123 tys. klientów marki nju mobile. W drugim kwartale, kiedy marka została uruchomiona, przyrost wyniósł 80 tys.(PAP)

kuc/ gsu/ iri/ mj/ kam/ ana/ osz/ pad/

bEqZJDkO
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)