Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2012 rok

0
Podziel się

#
W 10. akapicie depeszy zamiast "oraz środki na sfinansowanie wzrostu ich wynagrodzeń o 2,2 proc."
ma być: " oraz środki na sfinansowanie wzrostu ich wynagrodzeń o 3,8 proc."
#

bEgCatgB

# W 10. akapicie depeszy zamiast "oraz środki na sfinansowanie wzrostu ich wynagrodzeń o 2,2 proc." ma być: " oraz środki na sfinansowanie wzrostu ich wynagrodzeń o 3,8 proc." #

05.05. Warszawa (PAP) - Podczas czwartkowego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2012 rok, przedłożony przez ministra finansów. Dochody wyniosą 292,7 mld zł, a wydatki nie będą wyższe niż 327,7 mld zł. Deficyt nie przekroczy 35 mld zł.

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie, na potrzeby projektu budżetu na 2012 r. rząd przyjął założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych: wzrost przeciętnego zatrudnienia o 1,3 proc.; realny wzrost PKB o 4 proc.; średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,8 proc.; wzrost spożycia ogółem o 3 proc.; a realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej 2,9 proc.

bEgCatgD

Projekt rządu uwzględnia również budżet środków europejskich. Dochody z tego tytułu mają wynieść ponad 72,57 mld zł, a wydatki ponad 77,1 mld zł.

Planowane przychody z prywatyzacji mają wynieść w 2012 r. 10 mld zł.

W 2012 r. zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT: wzrośnie z 48,97 proc. do 49,24 proc. W przypadku CIT ten udział pozostanie na poziomie z 2011 r., tj. 22,86 proc.

Rząd podał, że dochody podatkowe wyniosą w 2012 roku 269,4 mld zł, i będą o 8,9 proc. nominalnie większe niż w 2011 r. Na kwotę tę składają się dochody m.in. z VAT - 132,5 mld zł (o 7,1 proc. więcej niż w 2011 r.), akcyza - 63,5 mld zł (wzrost o 8,1 proc.), CIT - 29,6 mld zł (wzrost o 19,4 proc.), PIT - 42,4 mld zł (wzrost o 9,6 proc.).

bEgCatgJ

Jeśli chodzi o najistotniejsze zmiany podatkowe planowane na 2012 r. będą to: zmiany podatku akcyzowego na węgiel i koks; korzystne dla podatników zmiany w zakresie płatności zaliczek na podatki dochodowe od działalności gospodarczej; zmiany w ordynacji podatkowej (dotyczące tzw. podatku Belki); wzrost akcyzy na papierosy o 4 proc.; wzrost VAT na odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce do 23 proc.

Natomiast dochody niepodatkowe wyniosą w 2012 roku ponad 21,5 mld zł. Złożą się na nie m.in.: dochody z cła - 1,8 mld zł, dochody z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach oraz z wpłat z zysku - 2,2 mld zł, opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe - 15,2 mld zł, wpłaty jednostek samorządu terytorialnego - 2,4 mld zł, dochody ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi - 1,8 mld zł.

Do ustalenia wydatków budżetowych na 2012 r. wykorzystano tymczasową dyscyplinującą regułę wydatkową. Elementem wzmacniającym efekt tej reguły jest utrzymanie w 2012 r. zamrożenia funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach państwowej sfery budżetowej.

Poziom wydatków oszacowano na podstawie m.in. następujących założeń: wydatki na obronę narodową - co najmniej 1,95 proc. PKB z roku poprzedzającego rok budżetowy; waloryzacja emerytur i rent wskaźnikiem wynoszącym 104,2 proc.; wydatki na infrastrukturę transportu lądowego w wysokości nie niższej niż 18 proc. planowanych na 2012 r. wpływów z akcyzy od paliw silnikowych; subwencja dla samorządu terytorialnego obejmuje skutki podwyżek dla nauczycieli z 2011 r. oraz środki na sfinansowanie wzrostu ich wynagrodzeń o 3,8 proc. od września 2012 r.

bEgCatgK

W wydatkach zaplanowano także środki na finansowanie i współfinansowanie programów oraz projektów realizowanych z udziałem pieniędzy unijnych, a także środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA.

Limit wydatków budżetowych na 2012 r. jest wyższy o 4,6 proc. od planowanego na 2011 r. Na wydatki złożą się m.in.: dotacje i subwencje - 155,1 mld zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych - 23,3 mld zł; wydatki bieżące jednostek budżetowych - 60,8 mld zł, wydatki majątkowe - 14,9 mld zł; obsługa długu Skarbu Państwa - 43,8 mld zł; środki własne UE - 16,7 mld zł; współfinansowanie projektów z udziałem środków UE - 13,1 mld zł;

Podobnie jak w latach poprzednich, największy udział w wydatkach będą stanowić dotacje i subwencje (47,3 proc.), następnie wydatki bieżące jednostek budżetowych (18,6 proc.) oraz obsługa długu Skarbu Państwa (13,4 proc.).

Ponadto w 2012 r. realizowanych będzie 55 programów wieloletnich, na które zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 5,9 mld zł. (PAP)

bEgCatgL

rbk/ pad/ je/

bEgCathe
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)