Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Jak wygląda proces przygotowania spółki do IPO?

0
Podziel się:

Obecne perturbacje na światowych rynkach finansowych odciskają swoje piętno na możliwości przeprowadzania ofert publicznych akcji - pisze Grzegorz Borodiuk.

Jak wygląda proces przygotowania spółki do IPO?

Obecne perturbacje na światowych rynkach finansowych odciskają swoje piętno na możliwości przeprowadzania ofert publicznych akcji. Od momentu rozpoczęcia gwałtownych spadków w sierpniu bieżącego roku, wśród spółek aspirujących do uzyskania statusu spółki notowanej na rynku regulowanym GPW miała miejsce tylko jedna niewielka oferta publiczna akcji Mex Polska - pisze dla Money.pl Grzegorz Borodiuk (na zdjęciu), ekspert Corporate Finance, KBC Securities.

Natomiast lista firm, które odłożyły swój debiut, jest długa. Nie ma pewności co do tego, kiedy popyt na nowe spółki wróci na rynek, ale pewne jest, że prędzej czy później tak się stanie. Dlatego też dla spółek, które mają w swoich planach debiut giełdowy, a nie podjęły w tym kierunku żadnych działań, jest teraz najwłaściwszy moment, żeby takie działania rozpocząć. Kolejna fala popytu na nowe spółki na GPW, bez względu na to, kiedy się zacznie, też nie będzie trwała w nieskończoność, więc warto się do niej wcześniej przygotować.

Proces przygotowania spółki do debiutu giełdowego jest wymagający i czasochłonny. Kwestia, ile faktycznie czasu zajmie, zależy od wielu czynników, takich jak forma prawna spółki, dostępność danych finansowych czy stopień skonkretyzowania strategii.

Na ogół proces ten, od momentu pojawienia się w umysłach zarządu i właścicieli myśli o ofercie publicznej do momentu debiutu, zajmuje od 9 do18 miesięcy. Dla usprawnienia procesu niezbędne jest zatrudnienie doradców, którzy mają doświadczenie w przeprowadzaniu ofert publicznych i we właściwy sposób będą w stanie pokierować spółkę poprzez gąszcz czynności niezbędnych dla osiągnięcia satysfakcjonujących rezultatów oferty i udanego debiutu giełdowego.

Zespół doradców spółki składa się z oferującego (biura maklerskiego - odpowiedzialnego za sprzedaż akcji w ofercie publicznej), pełniącego również funkcję doradcy finansowego spółki, doradcy prawnego, niezależnego audytora odpowiedzialnego za zbadanie sprawozdań finansowych, oraz doradcy PR.

Niekiedy zdarza się także potrzeba zatrudnienia dodatkowych podmiotów, co może wynikać z przepisów prawa (np. niezależny rzeczoznawca do wyceny nieruchomości w przypadku spółek deweloperskich), bądź z wewnętrznych potrzeb spółki (np. doradca w procesie przekształcenia sprawozdań finansowych zgodnie ze standardami MSSF).

Doradca finansowy, którego wybór dokonywany jest zazwyczaj w pierwszej kolejności, bazując na swojej wiedzy i znajomości rynku, jest w stanie pomóc spółce w efektywnym doborze pozostałych konsultantów.

Kalkulator kredytowy

| Kwota kredytu |

Kwota kredytu jest to wysokość udzielonego kredytu. | |
| --- | --- | --- |
| Oprocentowanie |

Oprocentowanie nominalne to oprocentowanie kredytu podawane przez bank w skali roku. | % |
| Okres kredytowania |

Okres kredytowania to okres czasu w ciągu którego musisz spłacić kredyt. W kalkulatorze przyjęto kapitalizację odsetek równą liczbie spłacanych rat. Dlatego okres kredytowania powinien być wielokrotnością okresu kapitalizacji. | lata miesiące |
| Kapitalizacja |

Kapitalizacja określa, jak często bank nalicza oraz odejmuje odsetki od kwoty kredytu. W kalkulatorze kapitalizacja odsetek równa jest liczbie spłacanych rat. Im częstsza jest kapitalizacja odsetek, (im częściej naliczane są odsetki) tym niższa jest efektywna stopa procentowa. | miesięczna kwartalna |
| Raty |

Raty Są dwa podstawowe rodzaje rat: równe i malejące. - równe - od początku do końca spłaty kredytu, kolejne raty mają taką samą wartość. Raty równe oblicza się, dzieląc koszt kterytu przez liczbę rat. - malejące - raty kredytu zmniejszają się wraz ze zmniejszaniem się długu pozostałego do spłacenia. W przypadku rat malejących największe obciążenie z tytułu obsługi kredytu jest na początku. Od pierwszej raty spłacamy bowiem całe odsetki i część kapitału. W miarę jak zmniejsza się kapitał, maleją miesięczne odsetki, stąd kolejne raty są coraz niższe. | równe malejące |
| | | |

Po skompletowaniu zespołu doradców rozpoczynają się faktyczne prace nad przygotowaniem oferty publicznej. W większości przypadków struktura podmiotu decydującego się na pozyskanie kapitału poprzez giełdę w mniejszym lub większym stopniu odbiega od wymagań prawnych oraz rynkowych stawianych przed spółkami giełdowymi.

W pierwszej kolejności niezbędne jest zatem dokonanie stosownych zmian. Mowa tutaj między innymi o zmianie formy prawnej podmiotu (jeśli nie jest spółką akcyjną), dostosowaniu do wymogów MSSF (w przypadku grup kapitałowych) oraz audycie sprawozdań finansowych, czy odpowiednich zmianach w statucie, które zapewnią ochronę akcjonariuszy mniejszościowych. We wszystkich tych czynnościach spółce asystuje zespół doradców.

W tym samym czasie spółka razem z doradcami przygotowuje prospekt emisyjny, na którego potrzeby przeprowadzają oni badanie spółki zarówno pod kątem prawnym, księgowym jak i biznesowym. Jednym z głównych elementów takiego audytu jest sporządzenie przez doradcę finansowego, w oparciu o dane uzyskane od spółki, wyceny jej biznesu.

Daje ona obraz tego, jak na efekty realizacji założonej strategii mogą zapatrywać się inwestorzy i jak w konsekwencji może kształtować się cena akcji w IPO. Aby jednak wnioski inwestorów co do tej kwestii były zbieżne z oczekiwaniami spółki, kluczowe jest odpowiednie zaprezentowanie działalności emitenta w prospekcie emisyjnym.

Najważniejszymi z tego punktu widzenia częściami prospektu są opisy biznesu i strategii spółki (wraz z planami wykorzystania środków z emisji), potencjalnych ryzyk oraz sytuacji finansowej. Treści w nich zawarte mają bezpośrednie przełożenie na ostateczną cenę akcji w ofercie, dlatego też kluczowe jest, aby opis strategii spółki wybierającej się na giełdę był spójny i wskazywał ryzyka związane z jej działalnością biznesową.

Aby spółka formalnie mogła starać się o status spółki giełdowej, poza wspomnianymi wcześniej zmianami w jej strukturze, właściciele muszą podjąć zestaw uchwał dotyczących między innymi podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji w ofercie publicznej i ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu giełdowego. Po zatwierdzeniu ich przez sąd oraz sfinalizowaniu prac nad prospektem emisyjnym spółka jest gotowa do złożenia formalnego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

KNF bada treść prospektu emisyjnego pod kątem jego zgodności z wymogami prawa i zgłasza swoje uwagi. Po usunięciu wszystkich braków i niespójności KNF zatwierdza prospekt, a emitent jest zobowiązany do jego publikacji bez zbędnej zwłoki. W większości przypadków proces zatwierdzania prospektu przez KNF trwa około trzy miesiące. Od momentu publikacji prospektu rozpoczyna się formalny proces oferty publicznej.

Dla powodzenia oferty publicznej niezbędny jest jej odpowiedni marketing, za który odpowiada agencja PR. Zakres działań marketingowych powinien być dostosowany do specyfiki spółki oraz wartości oferty i nie ograniczać się do działań stricte reklamowych. Same działania na ogół powinny rozpocząć się jeszcze przed rozpoczęciem oferty, co jest szczególnie ważne w przypadku spółek, które ze względu na rodzaj prowadzonej działalności cechuje niska rozpoznawalność.

Samą ofertę powinien poprzedzać etap budowania wśród inwestorów świadomości firmy, zazwyczaj poprzez serię artykułów na jej temat w prasie finansowej. Doradca PR pełni także niebagatelną rolę w procesie przygotowania spółki do spotkań z dziennikarzami i inwestorami, jak również w przygotowaniu ceremonii debiutu.

W celu zainteresowania ofertą publiczną inwestorów instytucjonalnych, spółka odbywa z nimi serię spotkań, w czasie których przekonuje inwestorów do słuszności i realności realizowanej strategii. Poza tym inwestorzy instytucjonalni mają możliwość zapoznania się z opinią dotyczącą spółki sporządzoną przez analityka działu analiz oferującego, który na bazie prospektu emisyjnego i ogólnodostępnych informacji dokonał jej niezależnej analizy.

Ostateczna cena akcji w ofercie publicznej określana jest na bazie wyników budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, którzy deklarują ile akcji i po jakiej cenie są w stanie kupić. Inwestorzy indywidualni składają swoje zapisy po cenie maksymalnej. W momencie ogłoszenia ostatecznej ceny w ofercie w praktyce znane już są ostateczne wyniki oferty, gdyż prawdopodobieństwo niezłożenia przez inwestora instytucjonalnego zapisu mimo wcześniejszej deklaracji jest niewielkie.

Po dokonaniu przydziału akcji inwestorom i zamknięciu oferty rozpoczyna się procedura rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na GPW. Zazwyczaj od momentu zamknięcia oferty do debiutu spółki mija około tydzień.

Niebagatelne znaczenie w procesie przygotowania spółki do debiutu giełdowego ma także edukacja w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych. Od momentu zatwierdzenia prospektu emisyjnego na spółce ciąży obowiązek informowania rynku o wszelkich wydarzeniach mających znaczenie dla działalności spółki. Niezbędne jest zatem wprowadzenie w spółce takich mechanizmów i procedur, które zapewnią efektywne przekazywanie informacji. Jest to szczególnie ważne w przypadku spółek o skomplikowanej strukturze organizacyjnej, w których przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami nie jest wystarczająco szybki. W edukacji pracowników spółki w tym zakresie mogą pomóc, poza doradcą finansowym i prawnym, wyspecjalizowane firmy doradcze.

Proces przygotowania spółki do IPO jest wymagający i stanowi specyficzny test jej dojrzałości. W jego trakcie podlega weryfikacji zarówno strategia biznesowa spółki jak i efektywność działania jej struktur wewnętrznych. Dla spółek, które są w stanie przejść taką weryfikację, otwiera się nowa droga, która może przyspieszyć ich rozwój.

Należy jednak pamiętać, że nie wiąże się to jedynie z korzyściami dla spółki, ale nakłada na nią nowe obowiązki, związane nie tylko z informowaniem rynków. Status spółki giełdowej wymaga od zarządu i właścicieli zmiany podejścia do podejmowania ryzyka, ponieważ po ofercie jego część zostaje przeniesiona na nowych akcjonariuszy. Jedną z kluczowych spraw w procesie przygotowania spółki do IPO jest zatem zaszczepienie w umysłach zarządów i dotychczasowych właścicieli nowego sposobu myślenia na temat ich firmy.

Czytaj więcej o debiutach giełdowych
[ ( http://static1.money.pl/i/manager/o/artykuly/201/t196809.jpg ) ] (http://manager.money.pl/strategie/emarketing/artykul/nokaut;wejdzie;na;gielde;i;przejmie;skapiec;pl,167,0,978343.html) Nokaut wejdzie na giełdę i przejmie Skąpiec.pl To pierwsza porównywarka cen na głównym parkiecie. Wartość nowej emisji wyniesie od 37,5 do 52,5 mln zł.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/171/t77995.jpg ) ] (http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/spolka;planowala;debiut;na;gpw;teraz;zawiesza;oferte,188,0,978108.html) Spółka planowała debiut na GPW. Teraz zawiesza ofertę Decyzja została podjęta ze względu na niekorzystną sytuację makroekonomiczną, jak również obecną trudną sytuację na rynkach kapitałowych.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/132/t85636.jpg ) ] (http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/jest;harmonogram;oferty;publicznej;grupy;nokaut,173,0,978093.html) Jest harmonogram oferty publicznej Grupy Nokaut Znamy harmonogram oferty publicznej spółki Grupa Nokaut, działającej na rynku e-commerce, która prowadzi m.in. internetową porównywarkę cen Nokaut.pl.
giełda
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)