Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Jak zatrudnić cudzoziemca?

0
Podziel się:

Podstawowym dokumentem umożliwiającym zatrudnienie cudzoziemca w Polsce jest zezwolenie na pracę.

Jak zatrudnić cudzoziemca?
(EPA/PAP)

_ Jakie dokumenty muszę mieć zatrudniając cudzoziemca, który nie ma obywatelstwa polskiego? Czy muszę zgłaszać zatrudnienie cudzoziemca w Urzędzie Pracy? Co z konsulatem? Jakie są konsekwencje dla pracodawcy zatrudniania cudzoziemców bez zezwolenia? _

Pyta właściciel firmy ze Strzelec Opolskich.

Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego (art. 2 ustawy o cudzoziemcach). *Podstawowym dokumentem umożliwiającym zatrudnienie cudzoziemca w Polsce jest zezwolenie na pracę *wydane przez wojewodę na wniosek pracodawcy.

ZOBACZ TAKŻE:

Spadną koszty zatrudnienia obcokrajowcówObowiązek posiadania zezwolenia mają tylko cudzoziemcy, którzy nie mogą być zatrudnieni bez zezwolenia w Polsce. Cudzoziemcy, którzy należą do uprzywilejowanej grupy i nie muszą legitymować się zezwoleniem na pracę, mogą być zatrudniani w naszym kraju bez specjalnych formalności.

Najpierw do Urzędu Pracy

Firma najpierw zgłasza do urzędu pracy zapotrzebowanie na pracownika. Dopiero gdy urząd nie znajdzie osoby spełniającej określone w zgłoszeniu wymagania wśród lokalnych bezrobotnych, można wystąpić do wojewody o zgodę na zatrudnienie cudzoziemca. Składa się przy tym:

  1. potwierdzone kserokopie NIP, REGON,
  2. tłumaczenia przysięgłe dokumentów o kwalifikacji kandydata,
  3. ksero zapisanych stron paszportu.

Wojewoda wydaje wówczas przyrzeczenie zgody na zatrudnienie. Takie przyrzeczenie pracodawca musi również dostarczyć do konsulatu RP, w którym cudzoziemiec otrzymuje wizę do pracy na maksymalnie 12 miesięcy.

Przyrzeczenie i zezwolenie

Przepisy rozporządzenia przewidują 2 rodzaje wniosków dla pracodawców chcących zatrudnić u siebie cudzoziemca. Pierwszy wniosek dotyczy wydania cudzoziemcowi przyrzeczenia na wydanie zezwolenia. Wniosek ten stanowi załącznik nr 3 do tego rozporządzenia. Natomiast odrębny wniosek na wydanie samego zezwolenia na pracę cudzoziemca stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

| Uwaga! |
| --- |
| Nie można złożyć jednego wniosku o wydanie przyrzeczenia i zezwolenia zarazem. Wymagane są 2 odrębne wnioski w tych sprawach. |


Zezwolenie jest wystawiane w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.
Jeden egzemplarz zezwolenia zatrzymuje organ właściwy do wydania zezwolenia, dwa egzemplarze zezwolenia otrzymuje pracodawca, który następnie przekazuje jeden egzemplarz cudzoziemcowi (§ 5 rozporządzenia w sprawie trybu wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca).

Zatrudnianie cudzoziemców bez zezwolenia podlega karze

Jeśli w przypadku kontroli zostaną stwierdzone naruszenia i nieprawidłowości, polegające na przykład na zatrudnianiu cudzoziemca bez zezwolenia, wojewoda lub organ celny występuje z wnioskiem do właściwego sądu rejonowego o ukaranie pracodawcy. Informacje o takich niezgodnościach mogą być przekazane również PIP, ZUS, izbie skarbowej - w zależności od stwierdzonych naruszeń.

Jeżeli wykryte naruszenia dotyczą cudzoziemców, wojewoda lub organ celny zawiadamia o naruszeniu przepisów Policję i Straż Graniczną

Za wykroczenia przeciwko ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu pracodawca może zostać obciążony karą grzywny.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. nr 234, poz. 1694 ze zm.); w tekście: ustawa o cudzoziemcach.
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. nr 156, poz. 1116 ze zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U. nr 141, poz. 1002 ze zm.); w tekście: rozporządzenie.
wiadomości
kadry
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)