Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Nowe limity podatkowe na 2008 rok

0
Podziel się:

Zwolnienie podmiotowe w VAT oraz limit przychodów w podatku ryczałtowym uzyskają w 2008 roku zupełnie inny wymiar.

Nowe limity podatkowe na 2008 rok

W ślad za spadkiem kursu euro niższą wartość uzyskają przyszłoroczne limity, powołane w ustawach o VAT, rachunkowości oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i podatku PIT.

Ale nie we wszystkich przypadkach ustalenie wartości granicznych odbędzie się wg dotychczasowych zasad. Zwolnienie podmiotowe w VAT oraz limit przychodów w podatku ryczałtowym uzyskają w 2008 roku zupełnie inny wymiar.

Dokładną wartość limitów na przyszły rok obliczyliśmy w oparciu o znane już kursy euro z końca września i początku października br.

VAT

Limity sprzedaży u małego podatnika

Mali podatnicy, zgodnie z ustawą o podatku VAT, mogą przejść na kwartalne rozliczenia VAT albo wybrać metodę kasową rozliczeń.

Definicja małego podatnika znajduje się w słowniczku ustawowym.

I tak, zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy zdnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług **za małego podatnika uważa się podatnika podatku od towarów i usług:

1. u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800 000 euro,
2. prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami powierniczymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 30 000 euro

- przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP *na pierwszy dzień roboczy października *poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł.

Zgodnie z instrukcją zawartą w przytoczonej definicji, limity małego podatnika przeliczyć należy na złotówki posługując się średnim kursem NBP z 1 października 2007 roku.

| Mały podatnik VAT |
| --- |
| limit w EURO: 800 000; 30 000 *limit w PLN: 3 014 000; 113 000 *_ kurs EURO: 3,7680 PLN - tabela 190/A/NBP/2007 z 01.10.2007 _ |

UWAGA! W 2008 roku dotychczasowy limit 10 000 euro dotyczący zwolnienia podmiotowego zostanie ustalony w okrągłej kwocie 50 000 zł i nie będzie już podawany w euro.

Taką zmianę przyniosła ostatnia nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1382).

PIT

Pojęcie małego podatnika występuje również na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 5a pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o:

małym podatniku** - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości **800 000 euro.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października
poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł.

| Mały podatnik PIT |
| --- |
| limit w EURO: 800 000 *limit w PLN: 3 014 000 * kurs_ EURO: 3,7680 PLN - tabela 190/A/NBP/2007 z 01.10.2007 _ |

KSIĘGI RACHUNKOWE

Limit przychodów obligujący do założenia ksiąg rachunkowych

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości przepisy ustawy stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Polski:

  • - osób fizycznych
    • - spółek cywilnych osób fizycznych
    • - spółek jawnych osób fizycznych oraz
    • - spółek partnerskich

jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 000 euro.

Art. 3 ust. 3 ustawy podaje sposób przeliczenia ww. limitu. Otóż wyrażone w euro wielkości przelicza się na walutę polską po średnim kursie ustalonym przez NBP, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.

| KSIĘGI RACHUNKOWE |
| --- |
| limit w EURO: 800 000 *limit w PLN: 3 022 000 * _ kurs EURO: 3,7775 PLN - tabela 189/A/NBP/2007 z 28.09.2007 _ |

RYCZAŁT Limit przychodów do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Podatnicy na ryczałcie muszą pamiętać, iż od 1 stycznia 2008 roku niemal o połowę maleje limit przychodów uprawniający do rozliczania się w tym podatku.

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w art. 6 mówi, iż podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1 ustawy, jeżeli:

w roku poprzedzającym rok podatkowy:

1. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro (dotychczas 250 tys. euro) , lub
2. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro (dotychczas 250 tys. euro).

A w myśl art. 4 - kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

| Ryczałt - limit przychodów |
| --- |
| limit w EURO: 150 000 *limit w PLN: 565 200 * _ kurs EURO: 3,7680 PLN - tabela 190/A/NBP/2007 z 01.10.2007 _ |

Limit przychodów do opodatkowania ryczałtem - kwartalnie

Zgodnie z art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - podatnicy mogą rozliczać ryczałt w okresach kwartalnych.

Takie uproszczenie mogą stosować wyłącznie podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro.

| Ryczałt kwartalnie |
| --- |
| limit w EURO: 25 000 *limit w PLN: 94 200 * _ kurs EURO: 3,7680 PLN - tabela 190/A/NBP/2007 z 01.10.2007 _ |

Limit rocznych przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy

Niską, 8,5 proc. stawkę podatku mogą płacić osoby uzyskujące przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze - ale do limitu przychodów w kwocie 4000 euro.

Od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 20 proc. przychodów (art. 12 ustawy)

| Ryczał - 8,5 proc. dla najmu, dzierżawy |
| --- |
| limit w EURO: 4 000 limit w PLN: 15 072 _ kurs EURO: 3,7680 PLN - tabela 190/A/NBP/2007 z 01.10.2007 _ |

wiadomości
porady
podatki
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)