Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

VAT od kar umownych. Płacić czy nie?

0
Podziel się:

Podatnicy nie mają prawa dokumentować ich żądania fakturą VAT.

VAT od kar umownych. Płacić czy nie?
(Udoudo/Dreamstime.com)

Podatnicy nie mają prawa dokumentować faktu ich _ żądania _ fakturą VAT. Faktura VAT dokumentuje bowiem czynności sprzedaży, czyli czynności, które podlegają opodatkowaniu jakąkolwiek stawką podatku VAT lub są z niego - z mocy prawa - zwolnione.

Opodatkowaniu VAT podlega, co do zasady, jako dostawa towarów bądź świadczenie usług - każde świadczenie na rzecz kontrahenta - osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (zasada powszechności opodatkowania). Przy tym przez świadczenie rozumieć należy każde zachowanie się podatnika, w tym także powstrzymanie się od działania (zaniechanie) czy tolerowanie czynności lub sytuacji (znoszenie).

Przy tak szeroko określonym zakresie opodatkowania do wyjątków należą sytuacje, w których płatności na rzecz podatnika nie będą związane z wykonywaniem przezeń czynności podlegających opodatkowaniu. Do takich właśnie płatności należy zaliczyć sytuację obciążenia kontrahenta karą umowną w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego zobowiązania na podstawie przepisów prawa cywilnego (np. uregulowane umową opóźnienie w dostawie towarów).

Wskazać bowiem należy, że na podstawie art. 483 kodeksu cywilnego, dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Zatem kara umowna wynikająca z umowy, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania, nie stanowi wynagrodzenia (należności) z tytułu wykonania przez wierzyciela na rzecz dłużnika czynności podlegającej opodatkowaniu. Jest tylko zrekompensowaniem uszczerbku majątkowego, jakiego doznał wierzyciel w związku z zachowaniem się dłużnika (kontrahenta).

Należy zaznaczyć, że kara umowna otrzymana tytułem niedogodności/uciążliwości jakie wynikają dla podatnika z powodu pewnych zachowań/zaniechań jej kontrahentów (dostawców), nie jest żadną z czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Nie można traktować go/jej jako dostawy towarów czy świadczenia usług. Nie stanowi również wynagrodzenia za dokonane na rzecz ją otrzymującego świadczenie.

Podatnicy nie mają zatem prawa dokumentować faktu ich _ żądania _ fakturą VAT. Faktura VAT dokumentuje bowiem czynności sprzedaży, czyli czynności, które podlegają opodatkowaniu jakąkolwiek stawką podatku VAT lub są z niego – z mocy prawa - zwolnione. Nie można za jej pośrednictwem dokumentować zdarzenia nie podlegającego w ogóle przedmiotowemu podatkowi. Właściwym dokumentem będzie w tym wypadku nota obciążeniowa wystawiana przez podmiot otrzymujący karę umowną.

Przykład

W omawianym przypadku wypłacana tłumaczowi tytułem kary umownej kwota pieniężna nie może być traktowana jako wynagrodzenie za usługę, ale jako naprawienie szkody jaką podmiot ten poniósł w uwagi na nie wywiązanie się z umowy przez Spółkę (tłumacz poniósł bowiem określone wydatki związane z rozpoczęciem badania ale też utracił możliwość uzyskania wynagrodzenia z tytułu innego zlecenia którego realizacji odmówił z uwagi na podjęcie usługi na rzecz Spółki). Tłumacz powinien zatem wystawić notę obciążeniową na wartość należnej mu kary umownej.

Warto zauważyć, iż niewłaściwe postępowanie tłumacza, polegające na wystawieniu faktury VAT na kwotę kary umownej miałoby niekorzystne skutki dla Spółki z uwagi na niemożność odliczenia podatku VAT z otrzymanej w ten sposób faktury. Zgodnie bowiem z treścią art. 88 ust. 3a pkt 2 VATU, faktury dokumentujące transakcje niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (a z taką sytuacją mamy niewątpliwe do czynienia w sytuacji żądania kary umownej) nie dają prawa do odliczenia (błędnie) wykazanego na nich podatku naliczonego.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych, które w tej materii zachowują zasadniczo jednolitość poglądów. Przykładowo wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 marca 2009 r. (sygn. ILPP1/443-36/09-2/BP, strona internetowa MF), w której organ ten potwierdził, iż _ kara umowna, wynikająca z niedotrzymania warunków umowy, nie stanowi ekwiwalentu za usługę, albowiem usługa nie została wykonana. Tak więc kara umowna, którą Wnioskodawca obciąża klientów nie stanowi zapłaty za usługę, lecz pełni funkcję odszkodowawczą (sankcyjną). Reasumując, kara umowna, pełniąca funkcję odszkodowawczą, nie stanowi zapłaty za usługę, lecz rekompensatę za poniesione przez Wnioskodawcę ewentualne koszty (straty). Tym samym obciążenie klientów karami umownymi nie mieści się we wskazanym w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem _.

Czytaj więcej na temat kar umownych i VAT
[ ( http://static1.money.pl/i/h/169/t77993.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/niektore;kary;umowne;mozna;rozliczyc;w;kosztach,215,0,896471.html) Niektóre kary umowne można rozliczyć w kosztach Prowadzący działalność gospodarczą muszą liczyć się z możliwością zapłacenia kary wynikającej z niewłaściwego wywiązania się z umów.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/167/t77991.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/jak;skonstruowac;kare;umowna,22,0,843798.html) Jak skonstruować karę umowną Kary umowne można zastrzec przede wszystkim na wypadek niewykonania bądź nienależytego wykonania przez kontrahenta świadczenia, które ma postać niepieniężną.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/168/t34728.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/za;wysoka;stawka;vat;na;fakturze;a;prawo;do;odliczenia,230,0,820454.html) Za wysoka stawka VAT na fakturze a prawo do odliczenia Podwyżka stawek podatkowych wywołała wiele wątpliwości i komplikacji związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług.
vat
wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)