Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Jakub Ceglarz
Jakub Ceglarz
|

Wpis do ewidencji. Pomagamy poprawnie wypełnić wniosek CEIDG-1

0
Podziel się:

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej to podstawa.

Wpis do ewidencji. Pomagamy poprawnie wypełnić wniosek CEIDG-1
(istockphoto)

Chcesz założyć firmę? Musisz uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W tym celu musisz wypełnić wniosek CEIDG-1. Zobacz, jak zrobić to prawidłowo.

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

 • wnioskiem o uzyskanie, zmianę albo skreślenie wpisu w rejestrze REGON;
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP) ;
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Podpisany własnoręcznie lub przez pełnomocnika formularz należy złożyć w urzędzie gminy i procedura ta jest wolna od opłat.

*Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 *

Tu pobierzesz druk CEIDG-1
Druk trzeba złożyć przy zakładaniu nowej firmy, jak również w przypadku zmiany wpisu do ewidencji, zawieszenia, wznowienia lub zaprzestania działalności gospodarczej. W każdej sytuacji sposób wypełniania będzie inny. My zajmiemy się tym pierwszym przypadkiem.

Wniosek CEIDG-1 składa się z 31 rubryk. Pola obowiązkowe oznaczone są symbolem (*).

1. Rodzaj Wniosku

Wnioskodawca informuje, czy chce uzyskać wpis do ewidencji, zaktualizować go, czy może zawiesić, wznowić lub zakończyć działalność. W naszym przykładzie skupimy się na pierwszej opcji.

3. Dane wnioskodawcy

Ta część wniosku zawiera wszystkie najistotniejsze dane identyfikacyjne wnioskodawcy, takie jak płeć, rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości, imię, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia. Uzupełnić również trzeba numery identyfikacyjne PESEL, NIP. Pole REGON przedsiębiorca pozostawia puste, ponieważ składany wniosek jest zarazem wnioskiem o nadanie tego właśnie numeru. Wnioskodawca, jeśli nie posiada numeru NIP lub PESEL, zaznacza to w odpowiednich rubrykach. Konieczne jest również złożenie oświadczenia zawartego w oknie 15.

03.1, 03.2 – te pola wypełniają tylko wnioskodawcy, którzy nie są polskimi obywatelami. Działalność gospodarczą na terenie Polski mogą wykonywać obcokrajowcy wskazani w art. 13 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

4. Adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy

Przedsiębiorca wypełnia obowiązkowe elementy, a jeśli mieszka w miejscu nietypowym, to w polu 11. powinien możliwie najbardziej uszczegółowić adres zamieszkania. Jeśli miejsce zamieszkania jest oddalone od zabudowań, wnioskodawca ma obowiązek uściślić, że aby tam trafić należy na przykład przejechać drogą nieutwardzoną i za piątym drzewem skręcić w prawo.

5. Adres miejsca zameldowania wnioskodawcy

Należy wypełnić tylko, gdy jest inny niż w rubryce 04. Niewpisanie adresu jest równoznaczne z tym, że adres zameldowania jest taki sam jak adres zamieszkania.

6. Firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy

Firmą przedsiębiorcy jest jego imię i nazwisko. Na mocy kodeksu cywilnego może do niej dodać elementy wskazujące na przedmiot działalności lub inne, dowolnie dobrane. Więcej na temat wyboru własnej firmy dowiesz się z naszego innego poradnika.

06.1, 06.2 – w tych rubrykach wnioskodawca musi wskazać przewidywaną liczbę osób pracujących oraz zatrudnionych. Przez zatrudnionych rozumie się tych, których z pracodawcą wiąże stosunek pracy. Osoby pracujące według ustawodawcy to _ właściciele jednostek prowadzących działalność gospodarczą (łącznie z pomagającymi członkami rodzin) oraz osoby pracujące na własny rachunek (osoby, które prowadzą własne gospodarstwo rolne albo prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek, nie zatrudniając pracowników najemnych) lub osoby wykonujące pracę nakładczą. _

06.3 – przedsiębiorca wskazuje przeważający oraz dodatkowe obszary działalności według klasyfikacji PKD 2007. Pełna lista kodów dostępna jest na msp.money.pl. Jeśli obszarów działalności jest więcej niż 9, to wpis kontynuuje się w załączniku RD. Wnioskodawca może do niego wpisać dowolną liczbę kodów, ponieważ ewidencja nie przewidziała górnych limitów.

Na następnej stronie przeczytasz, czy musisz podawać CEIDG swoje dane kontaktowe

7. Nazwa skrócona

Jest to nazwa stosowana przez CEIDG do ewidencji firm i nie może ona przekraczać 31 znaków. Jeśli firma nie posiada nazwy skróconej, to wnioskodawca jest zobowiązany wpisać w tej rubryce imię i nazwisko lub jego część w przypadku gdy całe jest zbyt długie i przekracza ustalony limit. Nazwa skrócona nie jest nigdzie publikowana.

8. Data rozpoczęcia działalności

Przedsiębiorca ma obowiązek podać faktyczną datę rozpoczęcia działalności. Nie może być ona wcześniejsza niż data złożenia wniosku.

9. Dane do kontaktu

Ta rubryka nie jest obowiązkowa, choć na niektórych drukach jest oznaczona znakiem (*). Dane wpisane w tym polu będą ogólnodostępne. Jeśli wnioskodawca nie chce ich upubliczniać, to wystarczy wpisać ”-”.

10. Główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej

Jest to adres siedziby firmy. Będzie on podany do publicznej wiadomości m. in. na stronie internetowej CEIDG. Brak wpisu w tej rubryce jest równoznaczny ze stwierdzeniem, że miejscem prowadzenia działalności jest adres zamieszkania przedsiębiorcy i to ten będzie upubliczniony. Jeśli adres do doręczeń jest inny niż siedziba firmy, należy uzupełnić rubrykę 10.2.

11. Dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej

Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność w wielu miejscach, musi podać nazwę jednostki, jej numer REGON (jeśli jednostka prowadzi już działalność), a pozostałe pola wypełnić pola analogicznie do rubryk 4, 6.1, 6.2. i 6.3. Jeśli takich dodatkowych miejsc wykonywania działalności jest więcej, to należy wypełnić załącznik MW

12. Data powstania obowiązku opłacania składek ZUS

Jest to najczęściej data rozpoczęcia działalności podana w rubryce 08. Nie wszyscy jednak muszą ją podawać. Jeśli przedsiębiorca jest ubezpieczony za granicą w jednym z niżej wymienionych państw i nie zatrudnia pracowników, pozostawia rubrykę pustą:

 • państwa członkowskie Unii Europejskiej,
 • Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Szwajcaria,
 • Macedonia,
 • Kanada,
 • Stany Zjednoczone Ameryki,
 • Korea Południowa.

Ubezpieczeni za granicą w innych krajach niż wymienione muszą rubrykę wypełnić, ale później powinni w oddziale ZUS okazać wypełnione oświadczenie A1.

13. Dane dla potrzeb KRUS

Rubryka dotyczy jedynie rolników (domowników rolników), którzy zamierzają podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej lub już podlegają temu ubezpieczeniu przy równoczesnym prowadzeniu takiej działalności. Wnioskodawca musi spełniać jednocześnie następujące warunki:

 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata,
 • nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym,
 • nie jest równocześnie pracownikiem, nie pozostaje w stosunku służbowym, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
 • w sytuacji prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w ubiegłym roku podatkowym należny podatek z tej działalności nie przekroczył ustawowo ustalonej rocznej kwoty granicznej.

14, 15, 16. Informacja o zawieszeniu, wznowieniu, zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej

Te pola obowiązują przedsiebiorców, którzy wnioskują nie o wpis do ewidencji, ale o zawieszenie, wznowienie lub zaprzestanie działalności.

17. Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych

Właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego dla jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (zatem m. in. osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych), korzystających ze zwolnienia od podatku VAT- naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę jednostki (tutaj wyszukasz odpowiednią placówkę)
. Rubrykę trzeba uaktualnić wraz ze zmianą miejsca prowadzenia działalności.

Na następnej stronie o tym, co we wpisie muszą umieścić osoby posiadające wspólnotę majątkową

18, 19. Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym

Przedsiębiorca może wybrać jedna z czterech form opodatkowania – zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt lub kartę podatkową. Należy również określić, czy zaliczki na podatek będą płacone miesięcznie, czy kwartalnie. Więcej o wyborze formy opodatkowania przeczytasz w naszym poradniku.

20. Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej

Wnioskodawca wskazuje, czy i w jakiej formie będzie prowadził dokumentację. Wybór sposobu dokumentacji jest determinowany przez formę opodatkowania, którą przedsiębiorca wybrał w rubryce 18.

21, 22. Dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową wnioskodawcy

Rubryka przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy prowadzenie rachunkowości zlecają innym jednostkom (na przykład biurom rachunkowym). Wnioskodawca musi tam wskazać nazwę oraz dokładny adres takiej jednostki.

23, 24, 25. Szczególne formy prowadzenia działalności gospodarczej

Rubryki wypełniają firmy posiadające status zakładu pracy chronionej lub przedsiębiorstwa drobnej wytwórczości, a także właściciele spółek cywilnych.

Status zakładu pracy chronionej nadaje wojewoda firmie, która m. in.:

 • prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 • zatrudnia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 • osiąga przez okres minimum 6 miesięcy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 40 procent, lub co najmniej 30 procent (gdy pracodawca zatrudnia osoby niewidome lub psychicznie chore, albo upośledzone umysłowo).

Przedsiębiorstwo drobnej wytwórczości natomiast to takie, które zatrudnia niewielką liczbę pracowników i wytwarza dobra na niewielką skalę. Do drobnej wytwórczości zalicza się rzemiosło, chałupnictwo, wytwórczość ludową i artystyczną oraz drobny przemysł i usługi.

26. Spółki cywilne

Należy podać Numery NIP i REGON wszystkich spółek cywilnych, w których wnioskodawca jest wspólnikiem. Jeżeli takich spółek jest więcej, resztę należy wpisać w załączniku SC. Oprócz tego należy dokonać zgłoszenia nowopowstałej spółki cywilnej do naczelnika urzędu skarbowego jako płatnika podatków. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej wykonywanej w formie spółki cywilnej, należy podać odpowiednie dane dotyczące zawieszenia tej działalności.

27. Informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej

Wypełniają przedsiębiorcy, których z małżonkiem wiąże wspólnota majątkowa. Jeśli ustanie lub pojawi się ona w trakcie prowadzenia działalności – będzie to trzeba również zgłosić i datę początku rozdzielności majątkowej wpisać w polu 27.2.

28. Dane identyfikacyjne rachunków bankowych wnioskodawcy

W tej części wniosku należy wskazać wszystkie rachunki bankowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dane banków, w którym rachunki są otwarte. Jeśli jest ich więcej, można je wpisać w załączniku RB.

Nie ma natomiast obowiązku podawania osobistego rachunku bankowego. W polu 28.1 dodatkowo należy zaznaczyć, że jest to rachunek odpowiedni dla ewentualnych zwrotów podatku.

29. Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych

Wypełniają tylko ci wnioskodawcy, którym nadano za granicą wyżej wymienione identyfikatory. Jeśli jest ich więcej, należy wykorzystać ten sam załącznik, co przy rachunkach bankowych.

30. Udzieliłem pełnomocnictwa do prowadzenia moich spraw

Jeśli przedsiębiorca ustanowił pełnomocnika na mocy odrębnych przepisów (m. in. kodeksu cywilnego), może go wskazać w tej rubryce wraz ze wszystkimi jego danymi (nazwa, adres) oraz zakresem pełnomocnictwa. _ Oznacza to, że w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przed organami administracji publicznej pełnomocnik będzie mógł reprezentować przedsiębiorcę bez konieczności posługiwania się, ani dołączania do akt sprawy, odrębnych dokumentów _ – informuje CEIDG. Więcej o ustanawianiu pełnomocnika dowiesz się w naszym poradniku.

31. Dołączam następujące dokumenty

W tej części należy wskazać wszystkie załączniki, które dołączamy do wniosku (np. załączniki RB, MW lub SC) oraz podać ich liczbę.

Czytaj więcej w Money.pl
Masz własną firmę? Możesz płacić 3 procent podatku Sprawdź, która forma opodatkowania będzie odpowiednia dla twojej działalności.
Jak wybrać nazwę firmy? Oto kilka wskazówek Jaka powinna być nazwa firmy? Czym powinien kierować się początkujący przedsiębiorca przy jej doborze i na co szczególnie zwrócić uwagę, aby uniknąć kompromitacji?
Rejestracja firmy w ZUS. Na co uważać? Sprawdź, na co zwrócić uwagę gdy chcesz założyć firmę i zgłosić ją w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
wiadomości
wiadmomości
kraj
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)