Notowania

fundusze inwestycyjne
10.06.2019 15:36

Fundusze inwestycyjne dla początkujących: fundusze inwestycyjne zamknięte a otwarte

Jedną z możliwości pomnażania zgromadzonego majątku jest inwestowanie w fundusze. Poznaj więc zasady ich działania i zobacz czy jest także korzystne dla Ciebie?

Podziel się
Dodaj komentarz
(Adobe Stock)

Fundusze inwestycyjne dzielimy na: fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) oraz alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI), które dalej dzielimy na specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) i fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ). Poniżej prezentujemy ich specyfikę.

Zamknięty fundusz inwestycyjny (FIZ) – zasady działania

Fundusze inwestycyjne zamknięte emitują certyfikaty inwestycyjne. Są to papiery wartościowe, które reprezentują jednakowe prawa majątkowe dla uczestników funduszu. Certyfikaty można kupić albo w publicznej subskrypcji, albo po wprowadzeniu ich do obrotu publicznego. Liczba certyfikatów inwestycyjnych jest stała, określona w kolejnych emisjach. Fundusze inwestycyjne zamknięte dzielimy na:

  • fundusze inwestycyjne zamknięte publiczne, które dedykowane są nieograniczonej liczbie inwestorów. W ich ramach istnieje możliwość dopuszczenia certyfikatów do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Istnieje tutaj obowiązek zatwierdzania prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
  • fundusze inwestycyjne zamknięte niepubliczne, które kierowane maksymalnie do 99 inwestorów. Jednorazowy zapis na certyfikaty nie może być mniejszy niż równowartość w złotych 40 000 euro.

Ze względu na wyższy oczekiwany zwrot z inwestycji FIZ będą preferowały osoby o większej skłonności do ryzyka. Ponadto osoby te będą zainteresowane raczej funduszami akcyjnymi lub funduszami mieszanymi.

Otwarte fundusze inwestycyjne – specyfika

Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) są najpopularniejszą formą funduszy na naszym rynku. Kierowane są właściwie do każdego inwestora. Zgodnie z art. 82 ustawy o funduszach inwestycyjnych fundusz otwarty zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu. Z chwilą odkupienia jednostki uczestnictwa są umarzane z mocy prawa. Wpłacając pieniądze do tego rodzaju funduszu, inwestor dostaje w zamian tytuł uczestnictwa zwany jednostką uczestnictwa. Uczestnikiem funduszu otwartego może zostać praktycznie każdy.

Funduszami otwartymi będą w większym stopniu zainteresowane osoby o dużej awersji do ryzyka - m.in. ze względu na niskie ryzyko oraz możliwość wypłaty zainwestowanych środków w dowolnym terminie. Osoby te będą również preferowały fundusze pieniężne, lub fundusze obligacji, a ewentualne inwestycje zagraniczne będą obejmowały kraje o ugruntowanej pozycji gospodarczej. Fundusze te powinny zainteresować inwestorów: w wieku przedemerytalnym i emerytalnym oraz posiadających niskie lub zerowe doświadczenie inwestycyjne.

Specjalne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) są specyficznym rodzajem funduszu otwartego. Statut funduszu ściśle określa kto może być jego uczestnikiem oraz dodatkowe warunki, na jakich uczestnik może żądać odkupienia jednostek uczestnictwa.

Źródło:
Materiał Partnera
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz